Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA"

Data publikacji: 19.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

Numer ogłoszenia

1090104

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Partnera Projektu lub w wersji papierowej na adres:
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2018 roku do godz. 16:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@otrek.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Szymański , Iwona Orkisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

713565089 do 91

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. ( Partner Projektu ) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: "Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn:"KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA" realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, ( projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16 Oś priorytetowa V. wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Wrocław, Opole, Katowice, Łódź, Poznań, Zielona Góra i inn w województwach dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, śląskim, wielkopolskim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia istotne jest stałe podnoszenie wiedzy i zwiększanie kwalifikacji pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia poprzez udział tych pracowników w szkoleniach z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Konieczne jest także podnoszenie wiedzy w tym zakresie przez pracowników innych podmiotów zaangażowanych w działalność podmiotów leczniczych np. pracowników płatnika, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych i organów administracji rządowej. Szkolenia adresowane są do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Wsparcie działań w zakresie rozwoju kompetencji ww. grup zawodowych jest ważnym elementem procesu zwiększania dostępności społeczeństwa do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Jest to także niezbędne ze względu na konieczność dostosowania działalności podmiotów leczniczych do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Wielokierunkowy rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej systemem ochrony zdrowia jest szczególnie istotny w kontekście rozwoju umiejętności analitycznych tych pracowników oraz poszerzenia praktycznej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli podmiotów leczniczych.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację szkoleń (wykładów, zajęć interaktywnych, ćwiczeń, warsztatów, case study i innych, przydatnych form szkolenia), opracowanie materiałów szkoleniowych w postaci prezentacji multimedialnej oraz pre-testów i post-testów.

Łącznie Zamawiający zamierza przeprowadzić 40 szkoleń, z których każde będzie się składało z 13 modułów szkoleniowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w następujących zakresach merytorycznych:

I. podstawy organizacji zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia – 16 h dydaktycznych,
II. zarządzanie finansami z elementami analizy finansowej podmiotu ochrony zdrowia
– 8h dydaktycznych,
III. budżetowanie i controlling - efektywne gospodarowanie podmiotem ochrony zdrowia – 8 h dydaktycznych,
IV. audyt wewnętrzny jako podstawa analizy organizacyjno-ekonomicznej i finansowej podmiotu ochrony zdrowia – 16 h dydaktycznych,
V. zarządzanie zasobami ludzkimi podmiotu ochrony zdrowia, proces, kierunki zmian, zasada równości szans i niedyskryminacji oraz przykłady dobrych praktyk – 8 h dydaktycznych,
VI. komunikacja interpersonalna w podmiocie ochrony zdrowia – 4 h dydaktyczne,
VII. porozumiewanie się z pacjentem, jego rodziną i współpracownikami - tworzenie wizerunku podmiotu ochrony zdrowia poprzez profesjonalną obsługę pacjentów – 4 h dydaktyczne,
VIII. ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach ochrony zdrowia – 8 h dydaktycznych,
IX. audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością w podmiotach ochrony zdrowia – 4 h dydaktyczne,
X. warsztaty komputerowe – analiza podmiotu ochrony zdrowia z wykorzystaniem MS Excel – 8 h dydaktycznych,
XI. działania antykorupcyjne w podmiotach ochrony zdrowia – 4 h dydaktyczne,
XII. ocena technologii medycznych (HTA) – 16 h dydaktycznych,
XIII. seminarium podsumowujące/uzupełniające zakres szkolenia – 8 h dydaktycznych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia będą realizowane w cyklach 14 - dniowych szkoleń (8 godzin dydaktycznych zajęć dziennie) modułowych w okresie od marca 2018 do marca 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej- jeżeli dotyczy.
3. Wzór umowy na świadczenie usług – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
4. Informacja o braku powiązań kapitałowych Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
5. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/ dowodu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie np. referencje, opinie, potwierdzenia - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
7. Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców - Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania;
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 cena brutto za 1 godzinę szkoleniową (45 minut) – waga max 30 pkt.
 doświadczenie trenera/wykładowcy prowadzącego szkolenie w imieniu Wykonawcy – waga max 40 pkt .
 wykształcenie trenera/wykładowcy prowadzącego szkolenie w imieniu Wykonawcy – waga max 30 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.

Adres

Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

dolnośląskie , wałbrzyski

Numer telefonu

746480400

Fax

746480417

NIP

8860003433

Tytuł projektu

Kompetentni pracownicy systemu ochrony zdrowia

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0019/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Data wpływu oferty:

21.02.2018
1. Firma INTELLEGO HMP Sp. z o.o.

22.02.2018
1. dr Przybyłowicz Ariel
2. dr Majerz –Maniecka Katarzyna

23.02.2018r.
1. dr hab Węgrzyn Maria
2. dr Mazur Iwona
3. dr Marcin Kautsch
4. dr Paweł Prędkiewicz
5. dr Kuriata - Kościelniak Ewa

24.02.2018r.
1. dr Jakubek-Józefowska Antonina
2. dr Semeniuk Agata

26.02.2018
1. dr Anders Anna
2. dr Borowicz Jacek
3. Firma Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Kinga Truś
4. Firma Violetta Sulima Psycholog

27.02.2018r.
1. Firma BCI Ciesielski Jarosław
2. Firma Orleccy – bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke
Liczba wyświetleń: 451