Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa narzędzi

Data publikacji: 15.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-02-2018

Numer ogłoszenia

1089109

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe należy składać pisemnie tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 14/0451/2018 na adres: SKB DRIVE TECH S.A. ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko lub mailem na adres: marcin.laszek@skbdrivetech.pl
2.Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.02.2017 r. g. 12:00
3.W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: SKB DRIVE TECH S.A. ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko.
4.Oferty, które będą dostarczone elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
5.Otwarcie Ofert odbędzie się w dniu 26.02.2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko.
6.Do formularza oferty Oferent dołącza wypełnione i podpisane „Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.laszek@skbdrivetech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Łaszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664997007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 14/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu pt. "Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych" i ma na celu pozyskanie narzędzi umożliwiających wykonanie elementów będących składowymi ww osi o parametrach zgodnych ze specyfikacją przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 14/0451/2018).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 14/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa narzędzi - najpóźniej do 20 kwietnia 2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji (zał. nr 1) oraz danych zawartych w ofercie.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a.obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
b.okoliczności siły wyższej,
c.zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z punktem XIII - zapytania ofertowego nr 14/0451/2018

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Miła 2

00-180 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

44 682 06 00

NIP

7722393716

Tytuł projektu

Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0451/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 296