Strona główna
Logo unii europejskiej

Centra frezersko-tokarskie (2-głowicowe) – 2 szt.

Data publikacji: 14.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2018

Numer ogłoszenia

1088800

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający w dniu 14-03-2018 opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, pytanie które wpłynęło do Zamawiającego oraz odpowiedź.
2. W poprzednim wejściu, została podana informacja o upublicznieniu pytania i odpowiedzi, bez dodania załącznika. W dniu 14-03-2018 w sekcji Pytania i wyjaśnienia został dodany załącznik z treścią pytania i odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko 1 pisemną ofertę - listem poleconym lub pocztą kurierską lub osobiście w:

ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zambrowska 4A
16-001 Kleosin

2. Kopertę należy zaadresować wg poniższego wzoru:

ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zambrowska 4A
16-001 Kleosin
OFERTA NA <CENTRA FREZERSKO-TOKARSKIE 2-GŁOWICOWE (2 SZT.)>
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 20 MARCA 2018r., GODZ. 12:00
POSTĘPOWANIE: AXSP.ZO.114.16.04.2017


3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w powyższych punktach.

4. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Oferty bez załączonego podpisanego „Oświadczenia o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia na rynek” (ZAŁ.1) nie będą brane pod uwagę i zostaną odrzucone.

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego, Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa- informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003. 153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty;
c) Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Żamojda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania w sprawie ogłoszenia kierować na e-mail: mariusz.zamojda@autogas-alex.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2-głowicowe centra frezersko-tokarskie – 2 szt.
- Zadanie 3.0 – projektu pn.: „Wdrożenie do produkcji rodziny innowacyjnych wielozaworów gazowych” o numerze WND-RPPD.01.03.00-20-0114/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie centrów frezersko-tokarskich (2-głowicowych) – 2 szt. oraz szkolenie pracowników.

- Zadanie 3.0 – projektu pn.: „Wdrożenie do produkcji rodziny innowacyjnych wielozaworów gazowych” o numerze WND-RPPD.01.03.00-20-0114/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Zadanie. 3.0 Projektu „Wdrożenie do produkcji rodziny innowacyjnych wielozaworów gazowych” WND-RPPD.01.03.00-20-0114/16

Zadanie 3 - część 3.1 CENTRUM FREZERSKO-TOKARSKIE (2-głowicowe) – 1 szt.

Urządzenie musi umożliwiać:
- toczenie wzdłużne, frezowanie, gwintowanie, wiercenie otworów oraz pracę z napędzanymi urządzeniami.

Zadanie 3 – część 3.2 CENTRUM FREZERSKO-TOKARSKIE (2-głowicowe) – 1 szt.

Urządzenie musi umożliwiać:
- toczenie wzdłużne, frezowanie, gwintowanie, wiercenie otworów oraz pracę z napędzanymi urządzeniami oraz szybki proces produkcji przy niskim zapotrzebowaniu energii.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA oraz WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI I WYPOSAŻENIE przedmiotu zamówienia: Zadania 3 - części 3.1 oraz części 3.2 w załączeniu /ZAŁ. 9/

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie centrów frezersko-tokarskich (2-głowicowych) – 2 szt. oraz szkolenia pracowników do 2018-09-25.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz którzy świadczą usługi w tożsamym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Potencjał techniczny

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym tj. maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na pracownikach innych podmiotów do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Dodatkowe warunki

1. Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert.

2. Umowa zostanie podpisana nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu podpisania umowy w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań określonych w informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty wymienione w treści zapytania ofertowego są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może ponadto w razie zaistnienia wątpliwości zażądać przesłania dodatkowych dokumentów. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający może dokonać zmian w treści zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie art. 144 ustawy Pzp.
2. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Zmiana zapisów Umowy może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej w postaci Aneksu do Umowy. Żądanie zmiany zapisów Umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wykonawcy musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia na rynek światowy /ZAŁ. 1/.
2. Formularz ofertowy szczegółowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik ogłoszenia i zawierający informacje konieczne do oceny oferty /ZAŁ. 2/.
3. Formularz ofertowy ogólny /ZAŁ. 3/.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych /ZAŁ. 4/.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /ZAŁ. 5/.
6. Wykaz dostaw maszyn równoważnych lub klasy przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat /ZAŁ. 6/.
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /ZAŁ. 7/.
8. Oferta Wykonawcy.
9. Referencje klientów Wykonawcy /załączniki do Wykazu dostaw maszyn równoważnych ... w ZAŁ. 6/.
10. Aktualny wydruk z KRS/CEIDG lub wskazanie miejsca do pobrania pliku.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach:

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
• Wiedza i doświadczenie
• Potencjał techniczny
• Osoby zdolne do wykonania zamówienia
• Sytuacja ekonomiczna i finansowa

poprzez złożenie przez Wykonawcę” Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” /ZAŁ.7/ oraz gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał dostawę, instalację i uruchomienie maszyn tej samej klasy co przedmiot zamówienia 3 klientom /ZAŁ.6/, w tym załączy referencje z danymi kontaktowymi oraz rejestracyjnymi tychże klientów.

2. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

Liczba punktów oferty n (obejmującej dwa centra frezersko-tokarskie) może osiągnąć maksymalnie 200 punktów. Jest ona sumą następujących kryteriów:

LPZ3.1n - liczba punktów oferty n uzyskana przez CF-T 3.1
LPZ3.2n - liczba punktów oferty n uzyskana przez CF-T 3.2, gdzie CF-T = centrum frezersko-tokarskie.

LPZ3n = LPZ3.1n +LPZ3.2n
LPZ3.1n=CZ3.1n+EZ3.1n + NZ3.1n + MZ3.1n
LPZ3.2n=CZ3.2n+EZ3.2n + NZ3.2n + MZ3.2n

LPZ3.Xn- liczba punktów jednego z dwóch centrów frezersko-tokarskich (CF-T) oferty n może maksymalnie osiągnąć 100 punktów. Jest ona sumą następujących kryteriów:

CZ3.Xn - cena ofertowa netto jednego z dwóch CF-T oferenta n [PLN]
EZ3.Xn - moc wrzeciona głównego jednego z dwóch CF-T oferenta n [kW]
NZ3.Xn- ilość narzędzi na obu głowicach (razem) jednego z dwóch CF-T oferenta n [szt.]
MZ3.Xn - pobór mocy jednego z dwóch CF-T oferenta n [kVA]

CZ3.Xn - punktowa ocena ceny ofertowej netto CF-T 3.Xn oferenta n może maksymalnie osiągnąć 55 punktów; waga kryterium wynosi 55%=0,55.

Cena netto CF-T 3.Xn minimalna
CZ3.Xn= ------------------------------------------------- x 0,55x100
Cena netto CF-T 3.Xn badanej oferty

EZ3.1n - punktowa ocena mocy wrzeciona głównego CF-T 3.1n oferty n może maksymalnie osiągnąć 10 punktów; waga kryterium wynosi 10%=0,1.

Moc wrzeciona głównego CF-T 3.1n badanej oferty
EZ3.1n= -------------------------------------------------------------------------------- x 0,10x100
Maksymalna moc wrzeciona głównego CF-T 3.1n

EZ3.2n - punktowa ocena mocy wrzeciona głównego CF-T 3.2n oferty n może maksymalnie osiągnąć 10 punktów; waga kryterium wynosi 10%=0,1.

Moc wrzeciona głównego CF-T 3.2n minimalna
EZ3.2n= ------------------------------------------------------------------------------ x 0,10x100
Moc wrzeciona głównego CF-T 3.2n badanej oferty

NZ3.Xn - punktowa ocena ilości narzędzi na obu głowicach (razem) CF-T 3.Xn oferty n może maksymalnie osiągnąć 10 punktów; waga kryterium wynosi 10%=0,1.

Ilość narzędzi na obu głowicach (razem) CF-T 3.Xn badanej oferty
NZ3.Xn= --------------------------------------------------------------------------------------- x 0,10x100
Maksymalna ilość narzędzi na obu głowicach (razem) CF-T 3.Xn

MZ3.Xn - punktowa ocena poboru mocy CF-T 3.Xn oferty n może maksymalnie osiągnąć 25 punktów; waga kryterium wynosi 25%=0,25.

Pobór mocy CF-T 3.Xn minimalny
MZ3.Xn= --------------------------------------------------------- x 0,25x100
Pobór mocy CF-T 3.Xn badanej oferty

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Zambrowska 4a

16-001 Kleosin

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

856648440

Fax

856648440

NIP

5422865009

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji rodziny innowacyjnych wielozaworów gazowych

Numer projektu

RPPD.01.03.00-20-0114/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DEMATEC POLSKA SP. Z O.O.
ul. Rudolfa Diesla 15
32-005 Niepołomice
Oferta wpłynęła w dniu 16.03.2018r.
cena brutto 2 361 600,00zł
Liczba wyświetleń: 682