Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/02/2018 - urządzenie do cięcia blach plazma, tokarka, nożyce gilotynowe, prasa krawędziowa

Data publikacji: 15.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2018

Numer ogłoszenia

1088776

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018.03.01
Na podstawie punktu 7 zapytania ofertowego dokonujemy uszczegółowienia treści postępowania ofertowego 02/02/2018 z 15.02.2018 r. Zmiana jest publikowana w Bazie konkurencyjności, na stronie internetowej oraz przekazywana potencjalnym oferentom / uczestnikom postępowania.

W związku z opublikowanymi odpowiedziami dokonano aktualizacji dokumentu wydłużając termin na składanie ofert do 03-04-2018 do godziny 12:00. Zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Treść dokumentu została zaktualizowana.

Zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Treść dokumentu została zaktualizowana.
JEST:
2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 03.04.2018r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
15. Możliwość przegięcia blachy o grubości 8mm w gatunku S355 kąta 90st. na odcinku 2000mm, promieniem R8,

9. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Ad.2. Dla kryterium „Termin gwarancji” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin gwarancji =Liczba przyznanych punktów
Do 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =20
Do 18 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =40
Do 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =80
Powyżej 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =100

BYŁO
2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 19.03.2018r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
15. Możliwość przegięcia blachy o grubości 8mm w gatunku S355 kąta 90st. na odcinku 2700mm, promieniem R8,

9. KRYTETIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Ad.2. Dla kryterium „Termin gwarancji” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin gwarancji =Liczba przyznanych punktów
Do 12 miesięcy od podpisania umowy =20
Do 18 miesięcy od podpisania umowy =40
Do 24 miesięcy od podpisania umowy =80
Powyżej 24 miesięcy od podpisania umowy =100

2018.02.19
Na podstawie punktu 7 zapytania ofertowego dokonujemy uszczegółowienia treści postępowania ofertowego 02/02/2018 z 15.02.2018 r. Zmiana jest publikowana w Bazie konkurencyjności, na stronie internetowej oraz przekazywana potencjalnym oferentom / uczestnikom postępowania.

Zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Treść dokumentu została zaktualizowana.

JEST:

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
17. W zestawie narzędzia:
Matryce:
V16 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V20 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V24 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V40 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V50 – 4 sekcje min.500mm
Stemple:
R2 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R3 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 prosty – 6 sekcji min.500mm
R8 prosty – 4 sekcje min.500mm

9. KRYTETIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Ad.4 Dla kryterium „Czas reakcji serwisu” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą. Przez czas reakcji rozumiemy czas liczony w godzinach od zgłoszenia do przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny.
Zaproponowany termin reakcji serwisu =Liczba przyznanych punktów
Powyżej 72 h od momentu zgłoszenia =0
Do 72 h od momentu zgłoszenia =20
Do 60 h od momentu zgłoszenia =40
Do 48 h od momentu zgłoszenia =60
Do 36 h od momentu zgłoszenia =80
Do 24 h od momentu zgłoszenia =100


BYŁO:
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
17. W zestawie narzędzia: Matryce: V16, V20, V24, V40, V50 Stemple: R2 boczny; R3 prosty, R3 boczny R6 prosty, R6 boczny, R8 prosty,

9. KRYTETIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Ad.4 Dla kryterium „Czas reakcji serwisu” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą. Przez czas reakcji rozumiemy czas liczony w godzinach od zgłoszenia do przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny.
Zaproponowany termin dostawy =Liczba przyznanych punktów
Powyżej 72 h od momentu zgłoszenia =0
Do 72 h od momentu zgłoszenia =20
Do 60 h od momentu zgłoszenia =40
Do 48 h od momentu zgłoszenia =60
Do 36 h od momentu zgłoszenia =80
Do 24 h od momentu zgłoszenia =100

Pozostałe zapisy zapytania pozostają niezmienne.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 03.04.2018r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).

Tevor S.A.
ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29
26-111 Skarżysko-Kamienna
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

lub

Email: rpows2.5@tevor.pl

Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:
Sebastian Uzar tel. +48 698 661 275 e-mail: sebastian.uzar@tevor.pl

FORMAT OFERTY
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również innym języku.

Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.

Oferta musi zawierać wycenę [wartość urządzenia, transport, montaż oraz ubezpieczenie podczas transportu] oraz opis przedmiotu postępowania opisanego i odwoływać się do specyfikacji - OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 12 miesięczną gwarancję.

W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.

W ofercie należy wskazać czas reakcji serwisu – czasu przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny liczonego w godzinach od zgłoszenia.

W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.

W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
● wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
● zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rpows2.5@tevor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Uzar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 698 661 275 e-mail: sebastian.uzar@tevor.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

KODY CPV: 42600000-2 Obrabiarki
42611000-2 Urządzenie do cięcia blach plazma
42621000-5 Tokarka
42630000-1 Nożyce gilotynowe
42636100-4 Prasa krawędziowa

SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1. Urządzenie do cięcia blach plazma (KOD CPV- 42611000-2)
Minimalne parametry techniczne:
1. Stół roboczy: co najmniej 3000 mm x 1500mm
2. Wydajność cięcia stali czarnej:
• Bez żużlu minimum 16 mm,
• Przebijanie produkcyjne minimum 32 mm,
• Maksymalna wydajność cięcia minimum 38 mm.
3. Wydajność cięcia stali nierdzewnej:
• Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm,
• Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm.
4. Wydajność cięcia aluminium:
• Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm,
• Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm.
Pozostałe wymagania
5. Możliwość dołączenia stołu wymiennego,
6. Możliwość współpracy z automatycznym zestawem załadunkowym,
7. Możliwość przedłużenia suportu do obróbki rur i profili poza stołem roboczym;
• Prędkość przejazdu suportu minimum (165 mm/s);
• Suport plazmowo – tlenowy;
• Palnik plazmowy i tlenowy z automatyczną zapalarką
• Konsola automatyczna (proporcjonalne sterowanie tlenem dla palnika gazowego);
• System detekcji materiału;
• Zabezpieczenie na wypadek pionowej kolizji z materiałem;
• Agregat plazmowy w technologii hd;
• Wentylator odciągowy wraz z elementami instalacji odciągowej do 10 mb;
• System filtrowentylacji powietrza wraz z kompletem filtrów.
• Moduł trasowania i punktowania blach
• Szkolenie minimum 5 osób w siedzibie kupującego
2. Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)
Parametry techniczne:
1. Średnica przelotu nad łożem – minimum 660 mm
2. Średnica toczenia w uchwycie – minimum 300 mm
3. Maksymalna długość toczenia – 1500 mm
4. Przelot wrzeciona – minimum 70mm

3. Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42630000-1)
Parametry techniczne:
1. Długość stołu – minimum 3000mm
2. Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

4. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
Minimalne parametry techniczne:
1. Długość obróbcza – minimum 3000 mm,
2. Nacisk – minimum 130 t
3. Odstęp miedzy kolumnami – minimum 2500 mm,
4. Ilość osi: 7 (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V),
5. Sterownik z co najmniej 15” ekranem dotykowym kontrolujący wszystkie osie maszyny,
6. Skok belki minimum 200 mm,
7. Prześwit minimum 450 mm,
8. Prędkość Dojazdu minimum 90 mm/s,
9. Prędkość Pracy minimum 10 mm/s,
10. Prędkość Powrotu minimum 90 mm/s,
11. Sterowana CNC kompensacja ugięcia stołu w osi V,
12. Sterowanie CNC zderzaków w osiach Z1, Z2,
13. Automatyczna laserowa ochrona przestrzeni roboczej,
14. Dodatkowe suporty przednie,
15. Możliwość przegięcia blachy o grubości 8mm w gatunku S355 kąta 90st. na odcinku 2000mm, promieniem R8,
16. Mocowanie narzędzi typu Willa lub równoważne w zakresie szybkości montażu,
17. W zestawie narzędzia:
Matryce:
V16 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V20 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V24 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V40 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V50 – 4 sekcje min.500mm
Stemple:
R2 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R3 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 prosty – 6 sekcji min.500mm
R8 prosty – 4 sekcje min.500mm
18. Konstrukcja maszyny monolityczna, bez konieczności przygotowywania ławy fundamentowej,
19. Szkolenie z zakresu obsługi i programowania w siedzibie zamawiającego po stronie dostawcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: skarżyski Miejscowość: Skarżysko – Kamienna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących zakupu: urządzenia do cięcia blach plazma, tokarki, nożyc gilotynowych, prasy krawędziowej, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej”. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy/Dostawców w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Przedmiot zamówienia

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1. Urządzenie do cięcia blach plazma (KOD CPV- 42611000-2)
Minimalne parametry techniczne:
1. Stół roboczy: co najmniej 3000 mm x 1500mm
2. Wydajność cięcia stali czarnej:
• Bez żużlu minimum 16 mm,
• Przebijanie produkcyjne minimum 32 mm,
• Maksymalna wydajność cięcia minimum 38 mm.
3. Wydajność cięcia stali nierdzewnej:
• Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm,
• Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm.
4. Wydajność cięcia aluminium:
• Przebijanie produkcyjne minimum 20 mm,
• Maksymalna wydajność cięcia minimum 25 mm.
Pozostałe wymagania
5. Możliwość dołączenia stołu wymiennego,
6. Możliwość współpracy z automatycznym zestawem załadunkowym,
7. Możliwość przedłużenia suportu do obróbki rur i profili poza stołem roboczym;
• Prędkość przejazdu suportu minimum (165 mm/s);
• Suport plazmowo – tlenowy;
• Palnik plazmowy i tlenowy z automatyczną zapalarką
• Konsola automatyczna (proporcjonalne sterowanie tlenem dla palnika gazowego);
• System detekcji materiału;
• Zabezpieczenie na wypadek pionowej kolizji z materiałem;
• Agregat plazmowy w technologii hd;
• Wentylator odciągowy wraz z elementami instalacji odciągowej do 10 mb;
• System filtrowentylacji powietrza wraz z kompletem filtrów.
• Moduł trasowania i punktowania blach
• Szkolenie minimum 5 osób w siedzibie kupującego
2. Tokarka (KOD CPV- 42621000-5)
Parametry techniczne:
1. Średnica przelotu nad łożem – minimum 660 mm
2. Średnica toczenia w uchwycie – minimum 300 mm
3. Maksymalna długość toczenia – 1500 mm
4. Przelot wrzeciona – minimum 70mm

3. Nożyce gilotynowe (KOD CPV- 42630000-1)
Parametry techniczne:
1. Długość stołu – minimum 3000mm
2. Grubość ciętego materiału – minimum 6mm

4. Prasa krawędziowa (KOD CPV- 42636100-4)
Minimalne parametry techniczne:
1. Długość obróbcza – minimum 3000 mm,
2. Nacisk – minimum 130 t
3. Odstęp miedzy kolumnami – minimum 2500 mm,
4. Ilość osi: 7 (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V),
5. Sterownik z co najmniej 15” ekranem dotykowym kontrolujący wszystkie osie maszyny,
6. Skok belki minimum 200 mm,
7. Prześwit minimum 450 mm,
8. Prędkość Dojazdu minimum 90 mm/s,
9. Prędkość Pracy minimum 10 mm/s,
10. Prędkość Powrotu minimum 90 mm/s,
11. Sterowana CNC kompensacja ugięcia stołu w osi V,
12. Sterowanie CNC zderzaków w osiach Z1, Z2,
13. Automatyczna laserowa ochrona przestrzeni roboczej,
14. Dodatkowe suporty przednie,
15. Możliwość przegięcia blachy o grubości 8mm w gatunku S355 kąta 90st. na odcinku 2000mm, promieniem R8,
16. Mocowanie narzędzi typu Willa lub równoważne w zakresie szybkości montażu,
17. W zestawie narzędzia:
Matryce:
V16 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V20 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V24 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V40 – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
V50 – 4 sekcje min.500mm
Stemple:
R2 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R3 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 podgięty – 5 sekcji min.500mm + 1 sekcja min.500mm dzielona
R6 prosty – 6 sekcji min.500mm
R8 prosty – 4 sekcje min.500mm
18. Konstrukcja maszyny monolityczna, bez konieczności przygotowywania ławy fundamentowej,
19. Szkolenie z zakresu obsługi i programowania w siedzibie zamawiającego po stronie dostawcy.

Kod CPV

42600000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42611000-2 Urządzenie do cięcia blach plazma
42621000-5 Tokarka
42630000-1 Nożyce gilotynowe
42636100-4 Prasa krawędziowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: max 10 tygodni od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres, jego uruchomienie oraz przeprowadzenie testów sprawdzających parametry określone w specyfikacji.

Adres dostawy: ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29 26-111 Skarżysko – Kamienna

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Tevor S.A. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Korespondencja dotycząca postępowania w tym: Pytania od oferentów, odpowiedzi na pytania, poprawki w dokumentach będzie dokonywana w formie pisemnej (mailowo lub na piśmie).

W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie tak konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin do składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonego w punkcie 6 i 10 ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co, do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji, co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania) - wymienione w nawiasie przykłady stanowią katalog zamkniętych zdarzeń powodujących zamknięcie postępowania na każdym jego etapie. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.

W przypadku żądania przez Dostawcę zaliczek/przedpłat na poczet zamówienia, Zamawiający będzie wymagał ustanowienia bankowej gwarancji (lub innej formy zabezpieczenia) na równowartość kwoty zaliczek/przedpłat. Maksymalna wysokość zaliczki 10% wartości przedmiotu postępowania.

Dodatkowo proszę o wskazanie w ofercie szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych:
• kosztów przeglądów
• kosztów części zamiennych

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.

Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.

Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 1 tydzień, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 25% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu. Jeżeli z wyłącznej winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy i czas wykonania przekroczy maksymalny termin wykonania umowy, o którym mowa w puncie 5 zapytania, Oferent zapłaci jednorazową karę stanowiącą równowartość 25% ceny przedmiotu postępowania.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.

Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
● Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
● Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

+ Oferta na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena oferty netto [Co] - 60%
2. Termin gwarancji [Tg] - 5%
3. Termin dostawy [Td] - 25%
4. Czas reakcji serwisu [Cr] - 10%

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:
P= (Co * 60%) + (Tg * 5%) + (Td * 25%) + (Cr * 10%)

Gdzie:
● Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100,
● Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
● Każdy przedmiot zamówienia będzie oceniany niezależnie,
● Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia ocenianego przedmiotu zamówienia [wartość urządzenia, transport, montaż oraz ubezpieczenie podczas transportu],
● W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według zaproponowanej ceny (za każde 1 zł 0,0005 punktu mniej)
Co = 100 + ((Najniższa zaproponowana cena – cena porównywanej oferty) * 0,0005)

Ad.2. Dla kryterium „Termin gwarancji” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin gwarancji =Liczba przyznanych punktów
Do 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =20
Do 18 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =40
Do 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =80
Powyżej 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru =100


Ad.3 Dla kryterium „termin dostawy” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin dostawy =Liczba przyznanych punktów
Do 10 tygodni od podpisania umowy =10
Do 9 tygodni od podpisania umowy =20
Do 8 tygodni od podpisania umowy =30
Do 7 tygodni od podpisania umowy =40
Do 6 tygodni od podpisania umowy =50
Do 5 tygodni od podpisania umowy =60
Do 4 tygodni od podpisania umowy =70
Do 3 tygodni od podpisania umowy =80
Do 2 tygodni od podpisania umowy =90
Do 1 tygodnia od podpisania umowy =100

Ad.4 Dla kryterium „Czas reakcji serwisu” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą. Przez czas reakcji rozumiemy czas liczony w godzinach od zgłoszenia do przybycia serwisu do miejsca instalacji maszyny.
Zaproponowany termin reakcji serwisu =Liczba przyznanych punktów
Powyżej 72 h od momentu zgłoszenia =0
Do 72 h od momentu zgłoszenia =20
Do 60 h od momentu zgłoszenia =40
Do 48 h od momentu zgłoszenia =60
Do 36 h od momentu zgłoszenia =80
Do 24 h od momentu zgłoszenia =100

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ,;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29

26-111 Skarżysko-Kamienna

świętokrzyskie , skarżyski

Numer telefonu

48412549100

Fax

48412549140

NIP

9512085464

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy Tevor S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjnym w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej.

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0622/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 02/02/2018 dotyczące zakupu
• urządzenia do cięcia blach plazma,
• tokarki,
• nożyc gilotynowych,
• prasy krawędziowej
założonych we wniosku aplikacyjnym.

1. Urządzenie do cięcia blach plazma
Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od:
DOSTAWCA: AEP Rybicki, Zawada Sp. J.
ADRES: Zębowice 32J, 59-411 Zębowice
CENA: 245.000,00 PLN netto
DATA WPŁYWU: 30.03.2018 r. godzina 07:44
Spółka ta została wybrana na dostawcę urządzenia do cięcia blach plazma zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.

2. Tokarka
Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od:
DOSTAWCA: Metal Technics Polska s.c.
ADRES: ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski
CENA: 51.000,00 PLN netto
DATA WPŁYWU: 29.03.2018 r. godzina 15:32
Spółka ta została wybrana na dostawcę tokarki zgodnej ze specyfikacją zapytania ofertowego.

3. Nożyce gilotynowe
Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od:
DOSTAWCA: Metal Technics Polska s.c.
ADRES: ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski
CENA: 49.500,00 PLN netto
DATA WPŁYWU: 29.03.2018 r. godzina 15:32
Spółka ta została wybrana na dostawcę nożyc gilotynowych zgodnych ze specyfikacją zapytania ofertowego.

4. Prasa krawędziowa
Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała oferta od:
DOSTAWCA: TOMACO-INTRO Sp. z o.o.
ADRES: ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko
CENA: 75.000,00 EURO netto
DATA WPŁYWU: 20.03.2018 r. godzina 19:47.
Spółka ta została wybrana na dostawcę prasy krawędziowej zgodnej ze specyfikacją zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 839