Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcyjnej elementów stalowych, budynku biurowego, dwóch zbiorników na ścieki, 5 masztów reklamowych wiatrowych, utwardzenia placu wraz z infrastrukturą i zjazdu

Data publikacji: 15.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1088723

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 05.03.2018 r. wydłużono termin składania ofert do 12.03.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2018 r. do godziny 23:59 osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: protechnika.zapytania@gmail.com
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
7. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
8. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Oferta powinna być przygotowana na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz zawierać co najmniej:
1) Nazwę, adres Oferenta/Wykonawcy.
2) Datę wystawienia oferty.
3) Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów.
4) Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
5) Cenę netto i brutto
6) Termin realizacji zamówienia
7) Czas gwarancji
8) Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie
b) Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
c) Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może zatrzeć informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji jakości i warunków płatności zawartych w ofercie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

protechnika.zapytania@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Gorgosz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 732 544 780

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej elementów stalowych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, budowa budynku biurowego, instalacja dwóch zbiorników na ścieki, budowa 5 masztów reklamowych wiatrowych oraz budowa utwardzenia placu wraz z infrastrukturą i zjazdu.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Dębowica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Produkcja innowacyjnych ciągów technologicznych TYTAN ONE” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Budowa hali produkcyjnej elementów stalowych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
2) Budowa budynku biurowego
3) Instalacja dwóch zbiorników na ścieki
4) Budowa 5 masztów reklamowych wiatrowych
5) Budowa utwardzenia placu wraz z infrastrukturą i zjazdu

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
45000000 - 7 – Roboty budowlane
45400000 - 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000 - 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 - 3 – Roboty instalacyjne i elektryczne

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa: projekt budowalny oraz przedmiar robót, stanowiąca Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. Dokumentacja ta dostępna jest w siedzibie Zamawiającego: Protechnika Łuków sp. z o.o. ul. Żelechowska 67, 21-400 Łuków. Dodatkowo przedmiar robót udostępniony jest wraz Zapytaniem Ofertowym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Zamawiający dopuszcza możliwość wypożyczenia przez przyszłego Wykonawcę projektu budowlanego po uprzednim złożeniu Wniosku o udostępnienie w/w projektu.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzone załącznikiem nr 7.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - potwierdzone załącznikiem nr 7.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia - potwierdzone załącznikiem nr 7.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie - potwierdzone załącznikiem nr 7.

Dodatkowe warunki

1) Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiązań- potwierdzone załącznikiem nr 3.

2) Posiadanie Referencji – udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) tj. wykonania minimum 1 obiektu o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia - potwierdzone załącznikiem nr 4

3) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz podmiotów, na których potencjał powołuje się Wykonawca należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 2 do Zapytania.

4) Dostarczenie podpisanego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa – Załącznik nr 7.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w szczególności przypadkach:
a) gdy zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych Umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek aktualizacji dokumentacji projektowej, a wykonanie zamówień objętych Umową będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych Umową;
b) gdy zachodzić będzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zastosowania materiałów zamiennych;
c) niezawinionej przez Wykonawcę zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Terenu budowy i dokumentów, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę lub Zamawiającego oraz zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów;
d) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie - o czas wstrzymania prac;

Ponad to:
1)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłoży okres składania ofert.
2)Zamawiający zastrzega sobie sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- Zobowiązanie innych podmiotów
- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o braku powiązań
- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- Wykaz prac
- Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o podwykonawcach
- Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

1. Kryterium: Cena
Waga Kryterium: 80%
Sposób oceny kryterium oraz wyliczenia ilości punktów za kryterium: C = [Cmin/Co] x100

2. Kryterium: Termin realizacji
Waga kryterium: 10%
Sposób oceny kryterium oraz wyliczenia ilości punktów za kryterium: T = [Tmin/To] x 100

3. Kryterium: Długość gwarancji
Waga kryterium: 10%
Sposób oceny kryterium oraz wyliczenia ilości punktów za kryterium: G = [Go/Gmax] x 100

Ocena dokonana będzie na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 80%
2. Termin realizacji – 10%
3. Długość gwarancji – 10%

KRYTERIUM
1. Cena (max 100 pkt.)
a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszelkie koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, konieczności odbioru robót, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
b) Cenę należy podać w PLN.
c) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zamówienia.
d) Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przez rażąco niską cenę Zamawiający rozumie cenę, której wartość będzie niższa niż 65% ceny zawartej w kosztorysie inwestorskim. W takim przypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych do złożenia wyjaśnień i udokumentowania zasadności podanej ceny.
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
C = [Cmin/Co] x 100
gdzie:
C – liczba punktów dla oferty badanej
Cmin – cena najtańszej oferty [PLN]
Co – cena rozpatrywanej oferty [PLN]

2. Termin realizacji (max 100 pkt.)
Kryterium to dotyczy końcowego terminu realizacji zamówienia wskazanego w ofercie polegającego na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji podanym w tygodniach. Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
T = [Tmin/To] x 100
gdzie:
T - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Termin realizacji”
Tmin – najkrótszy czas realizacji [tygodnie]
To – czas realizacji oferty rozpatrywanej [tygodnie]

3. Okres gwarancji (max 100 pkt.)
Kryterium „okres gwarancji”, gdzie okres gwarancji rozumiany jest zgodnie z przedmiotem zamówienia jako okres gwarancji (podany w miesiącach) na roboty budowlane i wyposażenie techniczne budynku (urządzenia wraz z instalacjami), nie mniejszy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres gwarancyjny obejmuje wszystkie zamontowane materiały, systemy i urządzenia bez uwzględnienia okresów gwarancyjnych proponowanych przez dostawców ww. elementów.

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji podanym w miesiącach. Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
G = [Go/Gmax] x 100
gdzie:
G - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „okres gwarancji”
Gmax – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji [miesiące]
Go – liczba miesięcy gwarancji badanej oferty [miesiące]

OCENA KOŃCOWA: C x 0,8 + T x 0,1 + G x 0,1 = suma punktów
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. Punktacja zostanie przyznana na podstawie prawidłowo złożonej oferty.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzymała największą ilość punktów.
6. W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów łącznie za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca najszybszy termin realizacji.
7. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

Wykluczenia

1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiający
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROTECHNIKA ŁUKÓW SP. Z O.O.

Adres

Żelechowska 67

21-400 Łuków

lubelskie , łukowski

Numer telefonu

48 25 798 97 20

Fax

48 25 798 97 20

NIP

8252178865

Tytuł projektu

Produkcja innowacyjnych ciągów technologicznych TYTAN ONE

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0034/15-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NOWY PROJEKT Grzegorz Pelczar
ul. Bronowicka 90, 30-091 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 12.03.2018 r.
Cena netto: 4 980 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 672