Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup automatycznego systemu do transferu kolonii mikroorganizmów z hodowli na podłożu stałym do hodowli płynnej

Data publikacji: 13.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2018

Numer ogłoszenia

1088528

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do 21.02.2018 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego przy ul. Duńskiej 11, 54-427 Wrocław osobiście lub drogą pocztową. Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00. Data wpływu oferty do Zamawiającego zostanie potwierdzona datownikiem.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:
Nazwa Oferenta:……………………………..
Adres Oferenta:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email):…………………………………………………………………..
Oferta w postępowaniu nr PB/1/18 “Zakup automatycznego systemu do transferu kolonii mikroorganizmów z hodowli na podłożu stałym do hodowli płynnej” Nie otwierać przed dniem: 21.02.2018 r. godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Martyna Lisowska, Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem ofert lub udzielaniem odpowiedzi na zapytania do złożonych ofert musi być doręczona do Biura Projektu Zamawiającego na adres: ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@purebiologics.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 570 00 28 29

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup automatycznego systemu do transferu kolonii mikroorganizmów z hodowli na podłożu stałym do hodowli płynnej.

Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 90 dni.

Zamawiający planuje zakup przedmiotu zamówienia za pośrednictwem firmy leasingowej, która będzie bezpośrednim płatnikiem dla Wykonawcy – zgodnie z warunkami określonymi przez płatnika.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest akup automatycznego systemu do transferu kolonii mikroorganizmów z hodowli na podłożu stałym do hodowli płynnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup na potrzeby realizacji projektu automatycznego systemu do transferu kolonii mikroorganizmów z hodowli na podłożu stałym do hodowli płynnej.

Parametry techniczne urządzenia zostały szczegółowo opisane w punkice II.2.2.1 załączonego zapytania ofertowego.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający planuje zakup przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2018 r. za pośrednictwem firmy leasingowej, która będzie bezpośrednim płatnikiem dla Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby do reprezentacji Oferenta inną/inne niż wskazaną/wskazane w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do: reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale. Dopuszcza się również złożenie w ofercie notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta).

3. Parafowane i podpisane przez osoby upoważnione załączniki:
a) załącznik nr 1 - uzupełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami dotyczącymi Oferenta,
b) załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:

Kryterium - Cena – waga 100 pkt
Ilość punktów za kryterium cena zostanie obliczona przy uwzględnieniu ofert ważnych (nie odrzuconych), złożonych przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania
w/g poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

Ilość pkt. = cena oferowana minimalna zł. netto x 100 pkt./cena oferty badanej zł. netto

2. Do oceny kryterium cena będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów określoną do 2 miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o nieuczciwej konkurencji,
d) nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e) została złożona przez Oferenta nie spełniającego kryteriów tego postępowania lub przez Oferenta wykluczonego,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PURE BIOLOGICS SP. Z O.O.

Adres

Duńska 11

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48783341348

NIP

8943003192

Tytuł projektu

Usługowa platforma technologiczna do poszukiwania fragmentów przeciwciał o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0749/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że w prowadzonym przez Pure Biologics S.A. postępowaniu o udzielenie zamówienia na “Zakup automatycznego systemu do transferu kolonii mikroorganizmów z hodowli na podłożu stałym do hodowli płynnej” do dnia 21.02.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

W dniu 22.02.2018 r. dokonano wyboru Wykonawcy.

W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewicza Jakuba 40 A
02-956 Warszawa

Oferta ww. Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Cena: 603 960,63 zł (netto)
Liczba wyświetleń: 570