Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2018/02/3 - Usługa wynajmu lakierni wraz z obsługą

Data publikacji: 14.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2018

Numer ogłoszenia

1088490

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać
A) na adres korespondencyjny zamawiającego: M Sp. z o.o., ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń
B) e-mailem na adres: biuro@Musiconclub.com
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Kamil Laszuk - e-mail: biuro@Musiconclub.com
6. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 20.02.2018 r. do godz. 8:00. Zapytania należy składać
A) na adres korespondencyjny zamawiającego: M Sp. z o.o., ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń
B) e-mailem na adres: biuro@Musiconclub.com
7. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z obsługa techniczną i serwisowaniem maszyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@Musiconclub.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Laszuk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie lakierni wraz z obsługą.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Ustroń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "Musicon – innowacyjne muzyczne pomoce dydaktyczno- terapeutyczne dla dzieci i młodzieży" realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - numer umowy POIR.01.01.01-00-0475/17-00 - Firma M Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu lakierni wraz z obsługą.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie lakierni wraz z obsługą spełniające wymagania:
1. Pomieszczenie lakiernicze nadciśnieniowe z temp. min. 23 st. Celsjusza
2. Komora natryskowa ze ścianą odpylającą i obrotowym stojakiem
3. Komora suszarnicza do lakieru wodnego z temperaturą min. 40 st. Celsjusza
4. Pompy lakiernicze o ciśnieniu 120 i 220 bar
5. Narzędzia do natrysku bejcami
6. Narzędzia do natrysku lakierami
7. Druk UV w pełnym kolorze z białym podkładem, możliwość drukowania na drewnie o grubości 50 mm
8. Możliwość malowania bębnowego kolorami.

Wykonawca wynajmie lakiernię wraz z obsługą operatora na okres 8 miesięcy w okresie od 01.03.2018 r. do 31.10.2018 r. - wykorzystanie miesięczne obejmuje 50 godz./miesięcznie.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca wynajmie lakiernię wraz z obsługą operatora na okres 8 miesięcy w okresie od 01.03.2018 r. do 31.10.2018 r. - wykorzystanie miesięczne obejmuje 50 godz./miesięcznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca usług musi posiadać wiedzę i doświadczenie w obsłudze wskazanych maszyn.

Warunki zmiany umowy

1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
6. Termin ważności oferty - 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
7. Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej do 5 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
A) Cena najmu - 70%
B) Odległość drogowa od miejsca realizacji projektu - 30%
2. Zasady wyliczania kryterium punktowego:
A) Dla ceny najmu: najniższa oferowana cena najmu = 70 pkt, wyliczenie ilości punktów dla każdej z ofert: cena najmu najniższa/cena najmu oferowana * 70 pkt.
B) Odległość drogowa do miejsca realizacji projektu: odległość do 20 km = 30 pkt, w granicach 20-30 km = 15 pkt, powyżej 30 km = 0 pkt.
3. Miejsce realizacji projektu: ul. Fabryczna 36; 43-450 Ustroń.
4. Najkorzystniejszą ofertę będzie stanowić oferta z najwyższą ilością punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 36

43-450 Ustroń

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

502 522 211

NIP

5252683047

Tytuł projektu

Musicon – innowacyjne muzyczne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0475/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 275