Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Data publikacji: 12.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2018

Numer ogłoszenia

1088214

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biuro Projektu, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 86 lok. 16 lub wysłać kompletną zeskanowaną ofertę wraz z podpisami i ponumerowanymi stronami na adres e-mail: marek.skrypko@onw.org.pl.
2. Kompletna oferta powinna zostać dostarczona Zamawiającemu na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 20.02.2018 r. do godz. 15.00 w Biurze Projektu lub pocztą elektroniczną (liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer poczty Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Skrypko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

880495994

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia, którym jest przygotowanie i realizacja zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie będzie realizowany w częściach:

Część 2 A – zadanie 3 - Indywidualne wsparcie pedagogiczno - psychologiczne dla uczniów wykazujących trudności w nauce – łącznie 312 godzin z czego w tej części 156 godzin wsparcie pedagogiczne (założenie: ok. 12os. X 2h m-c x 13 m-cy = 312 h) -realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

Część 2 B – zadanie 3 - Indywidualne wsparcie pedagogiczno - psychologiczne dla uczniów wykazujących trudności w nauce – łącznie 312 godzin z czego w tej części 156 godzin wsparcie psychologiczne (założenie: ok. 12os. X 2h m-c x 13 m-cy = 312 h) -realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

Część 7 – zadanie 5 - realizacja zajęć w ramach koła języka angielskiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, łącznie 52 godziny (założenie: 1 gr. po ok. 10 os. x 4h/m-c x 13 m-cy = 52 h) - realizacja w okresie 01.2018 r. – 05.2019 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
33693000-4 Pozostałe produkty terapeutyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie od daty rozstrzygnięcia do 30.05.2019 r. z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia czasu realizacji na poszczególne zajęcia na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, gwarantującej prawidłową realizację zadań projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do wykonawców, którzy dysponują:

Część 2 A – zadanie 3 - Indywidualne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów wykazujących trudności w nauce:
- wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym,
- minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem / uczniem.
Część 2 B – zadanie 3 - Indywidualne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów wykazujących trudności w nauce:
- wykształcenie wyższe magisterskie z psychologii z przygotowaniem pedagogicznym,
- minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem / uczniem.
Część 7 – zadanie 5 - realizacja zajęć w ramach koła języka angielskiego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych:
- wykształcenie wyższe (min. licencjat) z j. angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym,
- nauczyciel co najmniej kontraktowy,
- minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z j. angielskiego na poziomie nauczania adekwatnie do wskazanego w ofercie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający z wybranymi Wykonawcami podpisze umowę zlecenie na cały okres realizacji zajęć.
2. Płatność z tytułu realizacji zajęć będą realizowane w częściach miesięcznych na podstawie poprawniej wypełnionej i dostarczonej dokumentacji, w tym zestawienia zrealizowanych godzin, dzienników zajęć, kart czasu pracy oraz wystawionego rachunku.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena za realizację usługi – 60 pkt.
2 Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy w ramach poszczególnych zadań – 40 pkt. w tym:
2.1 Ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z częścią zamówienia: – 5 pkt. za każdy dodatkowy kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe –łącznie nie więcej niż 25 pkt.
2.2 Ukończone szkolenia kierunkowe i specjalistyczne: - 5 pkt. Minimum 1.
2.3 Doświadczenie w pracy z uczniami – od 2 lat do 10 lat – 5 pkt.; powyżej 10 lat – 10 pkt.
Ocena w ramach kryterium cenowego (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
• Cn – najniższa zaproponowana cena brutto
• Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
• Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena za realizację zajęć ”
• Cena brutto będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: należny podatek i składki ZUS (jeśli dotyczą), koszt opracowania programu, koszty podróży z zastrzeżeniem, że usługa realizowana będzie w Czyżewie oraz wszystkie inne koszty związane z należytym, zgodnym z opisem wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OKNO NA WSCHÓD

Adres

Legionowa 14/16/101

15-099 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

792894879

Fax

856610933

NIP

5423108836

Tytuł projektu

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0110/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najkorzystniejszą ofertę złożyła/-y firma/-y z ceną brutto:

Część 2A- zadanie 3 - Indywidualne wsparcie pedagogiczno - psychologiczne Małgorzata Biała 63 zł/h 70 pkt
Część 2B – zadanie 3 - Indywidualne wsparcie pedagogiczno - psychologiczne Emilia Mielech 63 zł/h 70 pkt
Część 7 – zadanie 5 - koło j.angielskiego Sebastian Tyszko 63 zł/h 65 pkt
Liczba wyświetleń: 215