Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Data publikacji: 12.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2018

Numer ogłoszenia

1088211

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Ciepła 40 lok. 15, 15-472 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/NJKZ/2018 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona w kopercie na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 20.02.2018 do godz. 15.00 w Biurze projektu ul. Ciepła 40 lok. 15, 15-472 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

5. Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2018 o godz. 10.00 w Biurze projektu ul. Ciepła 40 lok. 15, 15-472 Białystok.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Skrypko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

880495994

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jako wyposażenia pracowni w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Przedmiot zamówienia

Doposażenie pracowni gastronomicznej
1. Zakup laptopa z oprogramowaniem
2. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
. Projektor multimedialny
Doposażenie pracowni informatycznej
1. Komputer PC zgodny z rekomendacjami KOWEZiU dla zawodu technik informatyk (15 stanowisk dla uczniów i 1 dla nauczyciela (+ klawiatura, mysz i monitor do każdego zestawu)
1. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
2. Projektor multimedialny
Doposażenie pracowni informatycznej
1. Komputer PC zgodny z rekomendacjami KOWEZiU dla zawodu technik informatyk (15 stanowisk dla uczniów i 1 dla nauczyciela (+ klawiatura, mysz i monitor do każdego zestawu)
2. Oprogramowanie biurowe z licencją edukacyjną (16 x Microsoft Office Professional PLUS 2013/2016 dla EDUKACJI PL OPEN)
3. Drukarka A3
4. Toner do drukarki A3
Doposażenie pracowni produkcji rolniczej
1. Zakup rzutnika multimedialnego
2. Laptop z oprogramowaniem do pracowni produkcji rolniczej
Koło informatyczne dla technika agrobiznesu
Zakup licencji programu „Analiza SWOT” (16 licencji programu: 15 stanowisk uczn. + 1 stanowisko nauczyciela)
Zakup licencji programu „iBiznesPlan Standard” (16 licencji programu: 15 stanowisk uczn. + 1 stanowisko nauczyciela)
Zakup programu „NewSald” (1 szt.) wraz z dodatkowymi licencjami (15 szt.)
Zakup programu „MacroBil” (1 szt.) wraz z dodatkowymi licencjami (15 szt.)
Zakup programu „InfoPlant” (1 szt.) wraz z dodatkowymi licencjami (15 szt.)
Zakup licencji programu „Dieta 5” (16 licencji programu: 15 stanowisk uczn. + 1 stanowisko nauczyciela)
Zakup programu Adobe Photoshop Elements 14 & Premiere Elements 14 (15 stanowisk dla uczniów + 1 stanowisko dla nauczyciela)
Zakup programu Corel Draw – zestaw w wersji dla szkół (15 stanowisk dla uczniów + 1 stanowisko dla nauczyciela)
Zakup programu Abby Fine Reader 12 Professional PL (2 stanowiska)

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
2. Należy jedynie wykazać brak powiązań z Zamawiającym

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca oświadczy, iż nie jest wykluczony
z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/Wykonawcy, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Załącznik nr 1 - formularz oferty
b. Załącznik nr 2 – kalkulacja cenowa
c. Załącznik nr 3 –oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
• K – cena – 100%


1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K):

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
K = (Cmin:Cof) x 100
gdzie:
K – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
Cof – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OKNO NA WSCHÓD

Adres

Legionowa 14/16/101

15-099 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

792894879

Fax

856610933

NIP

5423108836

Tytuł projektu

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0110/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Legionowa 14/16, lok. 101, 15-099 Białystok
NIP: 5423108836
REGON: 200241401

informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 4/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018 dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jako wyposażenia pracowni w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Liczba wyświetleń: 348