Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu: „Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3” Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu: „Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3”

Data publikacji: 12.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2018

Numer ogłoszenia

1087965

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Żłobku w Złocieńcu ul. Elizy Orzeszkowej 2 A, 78-520 Złocieniec lub pocztą elektroniczną (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ) na adres email: zlobekzlocieniec@gmail.com .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlobekzlocieniec@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Tyma

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660 514 612

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

Zadanie częściowe nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć grupowych z rytmiki w Żłobku w Złocieńcu dla 24 dzieci w wieku do 3 lat. Zajęcia prowadzone będą na terenie żłobka w Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2A, 78-520 Złocieniec. Termin realizacji zajęć: od 26.02.2018 r. do 31.12.2019 r., z wyłączeniem okresów świątecznych w wymiarze średnio 1 godziny tygodniowo (2 razy w tygodniu po 30 minut).

Zadanie częściowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć zajęć indywidualnych z psychologiem, wyrównujące szanse edukacyjno-rozwojowe w Żłobku w Złocieńcu dla dzieci do 3 lat. Zajęcia prowadzone będą na terenie żłobka w Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2A, 78-520 Złocieniec. Termin realizacji zajęć: od 26.02.2018 r. do 31.12.2019 r., z wyłączeniem okresów świątecznych w wymiarze średnio 10 godzin miesięcznie (10 razy w miesiącu po 60 minut).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: drawski Miejscowość: Złocieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy / wykonawców na przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu: „Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

Zadanie częściowe nr 1 - Przeprowadzeniu zajęć grupowych z rytmiki w Żłobku w Złocieńcu dla 24 dzieci w wieku do 3 lat.

Zadanie częściowe nr 2 - Przeprowadzeniu zajęć indywidualnych z psychologiem, wyrównujące szanse edukacyjno-rozwojowe w Żłobku w Złocieńcu dla dzieci do 3 lat.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie częściowe nr 1 - Termin realizacji zajęć: od 26.02.2018 r. do 31.12.2019 r., z wyłączeniem okresów świątecznych w wymiarze średnio 1 godziny tygodniowo (2 razy w tygodniu po 30 minut).

Zadanie częściowe nr 2 - Termin realizacji zajęć: od 26.02.2018 r. do 31.12.2019 r., z wyłączeniem okresów świątecznych w wymiarze średnio 10 godzin miesięcznie (10 razy w miesiącu po 60 minut).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) dot. zadania częściowego nr 1 zamówienia - minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe – pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna, inne uprawnienia lub kwalifikacje potwierdzające kompetencje w zakresie pracy z dziećmi – zajęcia rozwijające (muzyczne, rytmiczne, poznawcze) i doświadczenie w zakresie prowadzenia danego typu zajęć min. 1 rok,

2) dot. zadania częściowego nr 2 zamówienia- minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku psychologa min. 1 rok lub praktyka zawodowa w pracy z dziećmi w wymiarze min. 150 godz.

Dodatkowe warunki

Osoby ww. powinny posiadać aktualne orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych (praca z dziećmi, praca w zakładzie zbiorowego żywienia).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy i/lub zamawiającego.
2) Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna skutkująca niemożliwością niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
4) Zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy.
5) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
2. Zamawiający dodatkowo przewiduje możliwość dokonania zmian zapisów zawartej umowy w przypadku:
a) wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego,
b) konieczności wprowadzenia zmian uzależnionych od wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stosunek zobowiązaniowy nie może istnieć w pierwotnym kształcie,
c) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) Oświadczenie na temat braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium - cena usługi: - waga 100%
Liczba punktów = Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty x 100 x 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ZŁOCIENIEC

Adres

rynek Stary Rynek 3

78-520 Złocieniec

zachodniopomorskie , drawski

Numer telefonu

943672022

Fax

943671618

NIP

6741002018

Tytuł projektu

Żłobek w Złocieńcu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3.

Numer projektu

RPZP.06.06.00-32-K002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie częściowe nr 1 - brak ofert
Zadanie częściowe nr 2 - Poradnia psychologiczna Jolanta Pappelbon,78-500 Drawsko Pomorskie, Gnieźnieńska 4/2, data wpłynięcia: 20.02.2018, godz. 09.00, cena oferty: 24000zł
Liczba wyświetleń: 293