Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02-MPP-2018 na świadczenie usług doradcy zawodowego i pośrednika pracy w projekcie.

Data publikacji: 09.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2018

Numer ogłoszenia

1087777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godziny 16:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

morzepracy@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Mielczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 609

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
Świadczenie usług specjalistycznych w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim. .

Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
Zamawiający podzielił zamówienia na następujące części:

Część 1:
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego - indywidualnego w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 2:
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego - grupowego w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 3.
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim. .

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Usługi na terenie na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego i pośrednictwa projektu dla Uczestników w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (numer projektu: RPPM.05.02.02-22-0084/16), realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: RPPM.05.02.02-22-0084/16-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Usługi obejmują realizację poniższych zadań:
Zamawiający podzielił zamówienia na następujące części:

Część 1:
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego - indywidualnego w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 2:
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego - grupowego w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 3.
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie dla Części 1-3 podlegają następujące kryteria:
1. Doświadczenie zawodowe - 20 punktów (20%)
2. Proponowana metodologia pracy - 30 punktów (30%)
3. Cena brutto za 1 godzinę zegarową - 50 punktów (50%)

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny w poszczególnych Częściach zapytania znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/MPP/2018.

Wykluczenia

1. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O. O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania wyłoniono następujących wykonawców:

Dla Części 1.

Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, Przecław 55b/6, 72-005 Przecław, data wypływu oferty: 19.02.2018r godz 13:17. Cena: 80 zł brutto/ 1 godzina.

Dla Części 2.

Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, Przecław 55b/6, 72-005 Przecław, data wypływu oferty: 19.02.2018r godz 13:17. Cena: 80 zł brutto/ 1 godzina.

Dla Części 3.

Z powodu braku ofert złożonych na tę Część nie wyłoniono Wykonawcy.
Liczba wyświetleń: 330