Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi organizacji udziału przedsiębiorstwa "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY w wydarzeniu targowym MEDICA 2018

Data publikacji: 09.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-02-2018

Numer ogłoszenia

1087699

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.02.2018 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie na adres mailowy: justyna.romaniuk@mpw.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

justyna.romaniuk@mpw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Romaniuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 669 033

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji udziału Zamawiającego w wydarzeniu targowym MEDICA 2018, które odbędzie się w dniach 12-15 listopada 2018 r. w Düsseldorfie w Niemczech.
Przedmiotowa usługa składa się z następujących części:
CZĘŚĆ 1. Zabudowa i organizacja stoiska w miejscu targów.
CZĘŚĆ 2. Zorganizowanie transportu lotniczego dla 5 Przedstawicieli Zamawiającego do miejsca odbywania się targów.
CZĘŚĆ 3. Zorganizowanie noclegów dla 5 Przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w wydarzeniu targowym MEDICA 2018.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania usługi organizacji udziału 5 przedstawicieli Zamawiającego w wydarzeniu targowym MEDICA 2018, realizowanego w ramach projektu pt. „Program promocji wirówek medycznych i laboratoryjnych przedsiębiorstwa "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY na rynkach zagranicznych”, dofinansowanego w ramach Działania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji udziału Zamawiającego w wydarzeniu targowym MEDICA 2018, które odbędzie się w dniach 12-15 listopada 2018 r. w Düsseldorfie w Niemczech.
2. Przedmiotowa usługa składa się z następujących części:

CZĘŚĆ 1. Zabudowa i organizacja stoiska w miejscu targów

Wykonawca zobowiązuje się przygotować stoisko zgodnie z wymogami organizatora targów oraz wytycznymi Zamawiającego.
a. powierzchnia stoiska 16m2. Koszt zakupu dostępu do powierzchni pokrywa Zamawiający.
b. kolorystyka: biało-granatowa,
c. użycie podświetlanych elementów,
d. użycie elementów graficznych (grafika jest przygotowana przez Zamawiającego; dostosowanie wymiarów grafiki po stronie Wykonawcy)
e. dwa stoliki,
f. 8 krzeseł,
g. podest na trzy wirówki należące do Zamawiającego (wytrzymałość podestu 130 kg)
h. zaplecze na rzeczy osobiste (wieszak, półki)
i. ekspres do kawy
j. zorganizowanie transportu eksponatów należących do Zamawiającego (6 kartonów o wymiarach 80x60x78 cm, waga do 500 kg) z siedziby Zamawiającego (Warszaw) na miejsc targów i z powrotem.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w formie jednolitych elementów dekoracyjnych tj. panelu promocyjnego MPG, zgodnie z projektem udostępnionym na stronie internetowej www.mr.gov.pl.

CZĘŚĆ 2. Zorganizowanie transportu lotniczego dla 5 Przedstawicieli Zamawiającego do miejsca odbywania się targów.
a. przelot w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa (kod IATA: WAW) – Düsseldorf (kod IATA: DUS) oraz Düsseldorf (kod IATA: DUS) - Warszawa (kod IATA:WAW),
b. połączenie bezpośrednie,
c. łączny czas od startu podróży do jej zakończenia powinien być możliwie jak najkrótszy,
d. terminy podróży:
- 3 osoby: przylot dna lotnisko w Düsseldorfie powinien nastąpić w dniu 11 listopada 2018 r, nie później niż do godz. 10:00. W przypadku podróży powrotnej, wylot z lotniska w Düsseldorfie powinien nastąpić w dniu 16 listopada 2018 r. po godz. 17:00.
- 2 osoby: przylot na lotnisko w Düsseldorfie powinnen nastąpić w dniu 12 listopada 2018 r., nie później niż do godz. 10:00 W przypadku podróży powrotnej, wylot z lotniska w Düsseldorfie powinien nastąpić w dniu 13 listopada 2018 r. po godzinie 17:00.
e. organizacja transportu powinna obejmować transport bagażu rejestrowanego do 23 kg.

CZĘŚĆ 3. Zorganizowanie noclegów dla 5 Przedstawicieli Zamawiającego biorących udział w wydarzeniu targowym MEDICA 2018:
a. dla 3 Przedstawicieli – zapewnienie noclegu w dniach 11-16 listopada 2018 (5 noclegów),
b. dla 2 Przedstawicieli – organizacja noclegu w dniach 12-13 listopada 2018 (1 nocleg).

Wymagane warunki noclegowe:
A. Pokoje: jednoosobowe
B. klasa hotelu: 3* lub wyższa
C. wyżywienie: w formie śniadań
D. odległość hotelu od miejsca organizacji targów: do 4 km w linii prostej.

3. Kody CPV:
- 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów,
- 60400000-2 - Usługi transportu lotniczego,
- 55100000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia 11-16 listopada 2018 roku. Szczegółowy harmonogram opisany jest w przedmiotowym opisie zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto każej części przedmiotu zamówienia – waga kryterium – 100%
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej ofert w ramach kryterium cena ofertowa
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej.
2. W każdej części oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska nawiększą liczbę punktów w w/w kryterium oceny ofert na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w odniesieniu do danej części.
4. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia ostatecznej wartości zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

Wykluczenia

6. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

Adres

Boremlowska 46

04-347 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 610 50 14

Fax

22 610 55 36

NIP

5250001753

Tytuł projektu

Program promocji wirówek medycznych i laboratoryjnych przedsiębiorstwa "MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY na rynkach zagranicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0067/16-00
Liczba wyświetleń: 207