Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - Wyposażenie stanowiska niezbędnego jego bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania – dostawa oraz montaż urządzenia wentylacyjnego - PLCRC/2830701/06/299/2018

Data publikacji: 07.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1087037

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-02-26
Pytanie nr 1: 1. Czy centrala, która ma zostać dostarczona będzie jedynym źródłem ogrzewania w pomieszczeniu? Jeśli nie, proszę o informację w jaki sposób pomieszczenie będzie ogrzewane.
Odpowiedź: W tej chwili w pomieszczeniu posiadamy punkt grzewczy/chłodniczy ale utrzymanie stałych warunków powinno być po stronie nowoprojektowanego systemu.
2018-02-21
Pytanie nr 1: Czy można w ofercie wpisać termin realizacji dłuższy niż 6 tygodni? Np. 10 tygodni?
Odpowiedź: Zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane zgodnie z prośbą - max termin realizacji przedmiotu zamówienia 10 tygodni.
Pytanie nr 2: Czy wraz z ofertą należy załączyć instrukcję obsługi instalacji?
Odpowiedź: Nie, instrukcje należy dostarczyć po montażu instalacji - wraz z jej oddaniem Zamawiającemu. Do oferty należy załączyć kopięinstrukcji obsługi urządzeń, które Oferent zawarze w ofercie.
UWAGA: dołączono opis technologiczny
2018-02-20
Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia?
Odpowiedź: W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin realizacji. Termin realizacji musi być możliwy do dotrzymania.
Pytanie nr 2: Czy dostawca będzie odpowiadał za skuteczność filtra?
Odpowiedź: Filtr musi być dobrany tak by spełniał wymagania zapytania ofertowego. Może w tym pomóc oświadczenie producenta filtra, że w warunkach określonych w zapytaniu, jego skuteczność będzie zgodna z wymaganiami.
Pytanie nr 3: Czy termin składania ofert może zostać wydłużony do 28.02.2018
Odpowiedź: Tak, termin składanie ofert zostaje wydłużony do 28.02.2018, do godziny 16.00.
Pytanie nr 4: Proszę o podanie przykładowego modelu pieca, jaki zamierzają Państwo zakupić. Jaka jest jego wielkość, jaka jest powierzchnia emisji? (Z planu pomieszczenia wynika, że są dwa króćce przyłączeniowe, proszę o potwierdzenie i jeśli to możliwe, o podanie ich wymiarów).
Odpowiedź: Dokładne parametry pieca będą mogły być przedstawione po zamknięciu postępowania.
Pytanie nr 5: Jak długo i jak często piec będzie pracować?
Odpowiedź: Według projektu technologicznego, czas pracy będzie wynosił około 2 godzin dziennie.
Pytanie nr 6: Czy temperatura 60 st C to maksymalna temperatura powietrza jaka zostanie odciągana z pieca?
Odpowiedź: Ze względu na to, że dostawca pieca nie jest jeszcze wybrany, nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, bazujemy jedynie na wytycznych wynikających z projektu technologicznego.
Pytanie nr 7: Czy lokalizacja urządzeń na zamieszczonym planie jest ostateczna czy to tylko propozycja?
Odpowiedź: Rozmieszczenie urządzeń zostało przedstawione przez technologa i zgodnie z takim układem planujemy rozmieszczenie urządzeń.
Pytanie 8: Jaka jest temperatura powietrza na wyjściu z pieca?
Odpowiedź: Ze względu na to, że dostawca pieca nie jest jeszcze wybrany, nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, bazujemy jedynie na wytycznych wynikających z projektu technologicznego
Pytanie 9: Proszę o informację odnośnie możliwości wyprowadzenia sygnału z pieca dla instalacji wentylacji (uruchomienie wentylacji po uruchomieniu pieca, sygnał zmieniający charakter pracy instalacji przy wyłączonym piecu).
Odpowiedź: Ze względu na to, że dostawca pieca nie jest jeszcze wybrany, nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, bazujemy jedynie na wytycznych wynikających z projektu technologicznego.
Pytanie nr 10: Jakie są średnice króćców przyłączeniowych pieca do instalacji wentylacji?
Odpowiedź: Ze względu na to, że dostawca pieca nie jest jeszcze wybrany, nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić.
2018-02-19
Pytanie nr 1: Czy można otrzymać kartę danych technicznych pieca lutowniczego bądź nazwę tego urządzenia?
Odpowiedź: Urządzenie nie zostało jeszcze zakupione. Proszę o informację jakie parametry urządzenia są niezbędne do przygotowania oferty.
2018-02-14
Pytanie nr1: Czy zasilanie elektryczne urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zawarte jest w zapytaniu?
Odpowiedź: Zasilanie elektryczne nie jest przedmiotem zamówienia. Od firmy, która wygra postępowanie będziemy potrzebowali wytycznych dotyczących mocy urządzeń i ich usytuowania w pomieszczeniu tak byśmy mogli przygotować projekt elektryczny, który je uwzględni. Przewody zasilające poszczególne urządzenia zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi firmy, która będzie realizowała przedmiot zamówienia.
Pytanie nr 2: Czy wentylacja linii SMD ma działać w sposób ciągły czy tylko w czasie pracy pieca lutowniczego? Utrzymania stałego poziomu wilgotności i temperatury w pomieszczeniu wymagany jest jedynie podczas pracy pieca czy w sposób ciągły (24 h/7 dni)?
Odpowiedź: Wentylacja odciągająca opary z pieca powinna pracować jedynie w czasie pracy urządzenia. Utrzymanie stabilnych warunków pracy (temperatura i wilgotność) powinno być możliwe 24h/7dni.

2018-02-13
Pytanie nr 1: Czy przedmiotem zamówienia jest tylko montaż filtrów oczyszczających czy również ich dostawa?
Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest zarówno dostawca jak i montaż filtrów.
Pytanie nr 2: Czy warunek utrzymania stałego poziomu wilgotności jest konieczny?
Odpowiedź: Tak. Oferta niespełniająca tego warunku będzie musiała zostać odrzucona.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 22.02.2018, do godziny 16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 223 8337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - Wyposażenie stanowiska niezbędne do jego bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania – dostawa oraz montaż urządzenia wentylacyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urządzenia wentylacyjnego oraz wykonanie instalacji odciągowej wraz z filtracją dla strefowego pieca lutowniczego pracującego z mocą maksymalną do około 15kW, będącej w stanie odebrać, oczyścić w stopniu 99,95% i przetransportować poza obrys budynku około 600m3/h powietrza o temperaturze 60⁰C. Więcej szczegółów odnośnie przedmiotu zamówienia zawiera załączone zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzenia wentylacyjnego oraz wykonanie instalacji odciągowej wraz z filtracją dla strefowego pieca lutowniczego pracującego z mocą maksymalną do około 15kW, będącej w stanie odebrać, oczyścić w stopniu 99,95% i przetransportować poza obrys budynku około 600m3/h powietrza o temperaturze 60⁰C.
W zakres przedmiotu zamówienia ponadto wchodzi:
- instalacja dodatkowej centrali podwieszanej, która pobrane z zewnątrz powietrze w odpowiedni sposób przygotuje (przefiltruje, nagrzeje/ochłodzi, osuszy) tak by temperatura w pomieszczeniu była w zakresie 22 – 25⁰C i wilgotności względnej w przedziale 50 - 60%, z możliwością regulacji temperatury i ilości wymian, uwzględniającej: porę roku, potrzeby techniczne użytkownika i względy ekonomiczne. Ilość powietrza dostarczona przez układ powinna wynosić min. 600m3/h a sterowanie przepływem powinno być powiązane z instalacją odciągową.
- montaż filtrów będących w stanie oczyścić powietrze w zakładanym stopniu (karty charakterystyki przykładowych substancji używanych w procesie zamieszczono jako załączniki)
- dostarczenie zarysu projektu zgodnie z którym prace będą wykonane: rodzaj i parametry urządzeń, informacja o filtrach, proponowane sposoby przejścia przez przegrody itp., - zarys projektu musi zostać dostarczony wraz z ofertą.
- dostarczenie Projektu (firma, która wygra przetarg; przed przystąpieniem do realizacji usługi) według wzoru:
Spis treści dokumentu:
1) Dane ogólne
2) Podstawa opracowania dokumentacji
3) Opis techniczny do dokumentacji technicznej
a) Zakres opracowania
b) Opis rozwiązań
c) Zestawienie wymaganych parametrów
d) Zestawienie zapotrzebowania czynników energetycznych
e) Rozruch i regulacja układu
f) Sterowanie
g) Obsługa i konserwacja
4) Zastrzeżenia
5) Warunki gwarancji
Część rysunkowa ze schematami instalacji
Załączniki, np.:
- Deklaracje zgodności i atesty
- Karty katalogowe urządzeń
- Instrukcje urządzeń
- Schemat elektryczny układu
Warunkiem przystąpienia do realizacji instalacji jest akceptacja projektu przez Zamawiającego.
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej (Wykonawca, nie Oferent).
Gwarancja na urządzenia wraz z instalacją odciągową – min. 24 miesiące od momentu uruchomienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
Informacje dodatkowe:
- powierzchnia pomieszczenia: 42 m2
- kubatura pomieszczenia 130 m3
- wysokość w najwyższym punkcie 3,4 m
- karty charakterystyki przykładowych substancji, które będą używane przy linii smd (załącznik do zapytania)
- skan planu pomieszczenia (załącznik do zapytania).

Kod CPV

42500000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin realizacji
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział firmy, które posiadają wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy muszą posiadać ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz być wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz ze wslazanymi załącznikami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.
4. Oświadczenie potwierdzające uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego
(zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej
25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 739