Strona główna
Logo unii europejskiej

Federacja Inicjatyw Oświatowych w imieniu Partnera w projekcie - Związku Nauczycielstwa Polskiego - ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 /ZNP/2018 z dnia 07 lutego 2018 r. na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr umowy: nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 07.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2018

Numer ogłoszenia

1087035

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
2. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania ponoszą Oferenci.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, nie dopuszcza się złożenia oferty drogą elektroniczną.
5. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane i parafowane przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
6. W przypadku podpisania Oferty przez Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Jeżeli Oferent składa Ofertę na więcej niż jedną część musi dysponować innym trenerem/ką na każdą z części. Ta sama osoba nie może być wskazana jednocześnie jako trener wiodący i trener wspierający. Oferty złożone na więcej niż jedną część zamówienia przez jednego Oferenta będą oceniane jako odrębne oferty a nie jak całość.
8. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie bądź na wybrane części zamówienia. Zamawiający wybierze najwyżej punktowaną ofertę w każdej z części.
9. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z adnotacją „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01 /ZNP/2018”.
10. Termin składania ofert upływa z dniem 17 lutego 2018. Decyduje moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
11. Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inny niż wskazany w zamówieniu adres nie będą rozpatrywane.
12. W toku oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonej ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Wąsik, e-mail:owasik@znp.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 691 394 633

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych (podręcznik i konspekt szkolenia)w okresie od marca 2018 do sierpnia 2018 r w formie:
a) Dwudziestu, 3 – dniowych szkoleń stacjonarnych (24 godziny szkoleniowe każde w trybie czwartek-sobota lub niedziela - wtorek) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie (trener wiodący plus trener wspierający).
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie udziału
w konsultacjach oraz ich organizowaniu w środowisku – 3 dni
Zakres tematyczny:
– proces planowania i organizowania konsultacji społecznych: 7 zasad konsultacji społecznych, kanon lokalnych konsultacji społecznych;
- kluczowe kompetencje animatora konsultacji, rola lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
- zasady, narzędzia i metody prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie) instytucje do nich zobowiązane, pozyskiwanie i angażowanie interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
- planowanie czasu i terminy prowadzenia (prawo a praktyka);
- konsultacje publiczne w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje).
- strony, zasady i formy dialogu społecznego; współdziałanie pracodawcy (organu prowadzącego) ze związkami zawodowymi, rola i kompetencje ZZ i OPP; zapisy w ustawach branżowych – o systemie oświaty, Prawo oświatowe, przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, KN,KP, ustawa o samorządach.
Wzorzec – efekty uczenia się
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział: jaka jest różnica pomiędzy konsultacjami społecznymi i
publicznymi, obowiązujące prawne zasady ich prowadzenia, kto (jakie instytucje) i kiedy jest do nich zobowiązany, jakie są prawne terminy ich prowadzenia, na jakiej podstawie prawnej można prowadzić konsultacje publiczne w środowisku.
Po szkoleniu uczestnik będzie umiał: rozpoznać i zaplanować proces konsultacji w wykorzystaniem właściwych technik i narzędzi dobranych do specyfiki poszczególnych aktów prawnych a następnie będzie umiał zorganizować konsultacje w swoim środowisku (Diagnoza potrzeb – dobranie metody – zaplanowanie działań – określenie zasobów podmiotowych i przedmiotowych – wdrożenie – podsumowanie).
Terminy organizacji szkoleń będą ustalane przez Zamawiającego i podawane Wykonawcy/Wykonawcom najpóźniej na 7 dni przed planowanym szkoleniem.
1. Uczestnikami szkoleń będą przedstawiciele związku zawodowego - Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz organizacji pozarządowych z całej Polski.
2. Zamawiający może zmienić podany wcześniej termin szkolenia, pod warunkiem zgłoszenia tej zmiany Wykonawcy/Wykonawcom na 5 dni przed podanym wcześniej terminem i ustalenia wspólnie z Wykonawcą nowego terminu szkolenia.
3. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zrezygnować z organizacji szkolenia
w podanym wcześniej terminie, o ile poinformuje o tym Wykonawcę/Wykonawców najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby godzin w konkretne dni szkoleniowe, celem dostosowania się do potrzeb uczestników projektu, szczególnie osób
z niepełnosprawnościami. ww. zmiana nastąpi pod warunkiem, że nie zakłóci to założeń projektu oraz zmiana ta nie wpłynie na budżet i przyjęte przez Instytucje Zarządzającą stawki rynkowe.
5. Wszystkie szkolenia winny być prowadzone w formie warsztatów umożliwiając uczestnikom pracę nad wybranymi obszarami problemowymi, z wykorzystaniem technik takich jak: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w podgrupach jak i indywidualne, symulacje, gry zadaniowe, analiza przypadków. Zastosowane techniki prowadzenia szkolenia powinny zapewnić aktywny udział uczestników w trakcie zajęć.
6. Zamówienie składa się z 3 części:
część 1A – TRENER WIODĄCY, REGION PÓŁNOC: 10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
część 2A – TRENER WIODĄCY, REGION POŁUDNIE: 10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
część 1B – TRENER WSPIERAJĄCY, CAŁA POLSKA: 9-10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel szkolenia: Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych (podręcznik i konspekt szkolenia)w okresie od marca 2018 do sierpnia 2018 r w formie:
a) Dwudziestu, 3 – dniowych szkoleń stacjonarnych (24 godziny szkoleniowe każde w trybie czwartek-sobota lub niedziela - wtorek) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie (trener wiodący plus trener wspierający).
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie udziału
w konsultacjach oraz ich organizowaniu w środowisku – 3 dni
Zakres tematyczny:
– proces planowania i organizowania konsultacji społecznych: 7 zasad konsultacji społecznych, kanon lokalnych konsultacji społecznych;
- kluczowe kompetencje animatora konsultacji, rola lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
- zasady, narzędzia i metody prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie) instytucje do nich zobowiązane, pozyskiwanie i angażowanie interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
- planowanie czasu i terminy prowadzenia (prawo a praktyka);
- konsultacje publiczne w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje).
- strony, zasady i formy dialogu społecznego; współdziałanie pracodawcy (organu prowadzącego) ze związkami zawodowymi, rola i kompetencje ZZ i OPP; zapisy w ustawach branżowych – o systemie oświaty, Prawo oświatowe, przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, KN,KP, ustawa o samorządach.
Terminy organizacji szkoleń będą ustalane przez Zamawiającego i podawane Wykonawcy/Wykonawcom najpóźniej na 7 dni przed planowanym szkoleniem.
1. Uczestnikami szkoleń będą przedstawiciele związku zawodowego - Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz organizacji pozarządowych z całej Polski.
2. Zamawiający może zmienić podany wcześniej termin szkolenia, pod warunkiem zgłoszenia tej zmiany Wykonawcy/Wykonawcom na 5 dni przed podanym wcześniej terminem i ustalenia wspólnie z Wykonawcą nowego terminu szkolenia.
3. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zrezygnować z organizacji szkolenia
w podanym wcześniej terminie, o ile poinformuje o tym Wykonawcę/Wykonawców najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby godzin w konkretne dni szkoleniowe, celem dostosowania się do potrzeb uczestników projektu, szczególnie osób
z niepełnosprawnościami. ww. zmiana nastąpi pod warunkiem, że nie zakłóci to założeń projektu oraz zmiana ta nie wpłynie na budżet i przyjęte przez Instytucje Zarządzającą stawki rynkowe.
5. Zamówienie składa się z 3 części:
część 1A – TRENER WIODĄCY, REGION PÓŁNOC: 10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
część 2A – TRENER WIODĄCY, REGION POŁUDNIE: 10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
część 1B – TRENER WSPIERAJĄCY, CAŁA POLSKA: 9-10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od marca 2018 do sierpnia 2018 r w formie trzydniowych szkoleń, uzupełnione o wsparcie uczestniczek i uczestników na platformie moodle podczas tego okresu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
Usługa szkoleniowa – Trener wiodący
a) wymagania – trener wiodący
Usługa szkoleniowa – Trener wiodący (CZĘŚĆ NR 1A I CZĘŚĆ NR 2A)
CZĘŚĆ NR 1A
REGION PÓŁNOC – miasta, w których będą realizowane szkolenia: Toruń, Gdańsk (2 szkolenia), Lublin, Szczecin, Olsztyn, Zielona Góra, Łódź, Białystok, Warszawa.
CZĘŚĆ NR 2A
REGION POŁUDNIE - miasta, w których będą realizowane szkolenia: Kielce (2 szkolenia), Katowice (2 szkolenia), Opole, Kraków, Poznań, Warszawa (2 szkolenia), Wrocław.

Z uwagi na możliwość pokrywania się terminów szkoleń do realizacji zamówienia wybierzemy minimum 2 trenerów/rek lub wykonawcę, który dysponuje 2 trenerami/rkami.
Wymagania
Wykonawca jest, albo dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe (ukończyła studia zawodowe/magisterskie).
b)posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce tożsamej lub zbliżonej w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych.
c) posiada certyfikat trenerski.
d) posiada minimum jeden z certyfikatów: coacha, facylitatora, mediatora, tutora.
Rolą trenera wiodącego będzie zapewnienie właściwej metodyki uczenia dorosłych
z zastosowaniem różnych form szkoleniowych: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne
i grupowe, omówienia studiów przypadków, symulacje, dyskusje moderowane, facylitacja procesu zadań grupowych oraz indywidualnych, coachingu zespołów zadaniowych opracowujących zadania metodyczne związane z treścią modułu. Szkolenie będzie prowadzone wspólnie z trenerem wspierającym.
Wsparcie edukacyjne na platformie Moodle
Trener/trenerzy wskazani w części A zobowiązują się do wspierania uczestników szkoleń stacjonarnych poprzez platformę edukacyjną w ilości 2 h/osobę w czasie realizacji zadania. Zakres wsparcia dotyczy treści merytorycznych szkolenia.

Usługa szkoleniowa – Trener wspierający
b) wymagania – trener wspierający
CZĘŚĆ 1B. – Trener wspierający
Z uwagi na realizację części szkoleń przez pracownika Zamawiającego, do realizacji zamówienia zostanie wybrany 1 trener/rka, która poprowadzi 9 lub 10 szkoleń w zależności od dostępności czasowej. Podział miejsc szkoleniowych pomiędzy trenerami wspierającymi zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.
Wykonawca jest, albo dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. III niniejszej oferty, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
b)posiada wiedzę merytoryczna i min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
o tematyce tożsamej lub zbliżonej w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych.
Wsparcie edukacyjne na platformie Moodle
Trener/trenerzy wskazani w części B zobowiązują się do wspierania uczestników szkoleń stacjonarnych poprzez platformę edukacyjną w ilości 2 h/osobę w czasie realizacji zadania. Zakres wsparcia dotyczy treści merytorycznych szkolenia.
2. Wykonawcą/osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się Instytucja Zarządzająca PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą, wraz z ofertą (Załącznik nr 1 A
i Załącznik nr 1B), oświadczenie (Załącznik nr 2 do oferty) potwierdzające, że nie są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.
5. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać do Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zamianę terminów lub miast, w których będą realizowane szkolenia pomiędzy trenerami wiodącymi lub trenerami wspierającymi w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w mieście lub dniu określonym w umowie. Zamiana taka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego a koszt szkolenia pozostaje na tym samym poziomie co pierwotny koszt szkolenia określony w umowie
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana na daną część. Dla przykładu Trener A wiodący z regionu północnego zamienia się na szkolenie z trenerem wiodącym B
z regionu południowego. Trener A prowadzi szkolenie w Krakowie a trener B prowadzi szkolenie w Szczecinie ale stawka ustalona za szkolenie w danym mieście pozostaje niezmienna bez względu na inna stawkę danego trenera.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę lub zastępstwa przez inną osobę w przypadku realizacji zamówienia przez osobę fizyczną, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz posiada doświadczenie nie mniejsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana osoby wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty (Załącznik nr 1A lub Załącznik nr 2B) należy dołączyć:
a. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
b. kserokopie dyplomów, certyfikatów (jeśli dotyczy),
c. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
d. oświadczenie Oferenta – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego,
e. Dokumenty rejestrowe w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (wypis z CEiDG) a w przypadku osób prawnych wypis z KRS.
f. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na powieleniu zamówienia podstawowego (maksymalnie do 50%).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W pierwszym etapie oceny, wszystkie oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i które będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w dziale IV WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
będą oceniane wg poniższych kryteriów:
część 1A – TRENER WIODĄCY, REGION PÓŁNOC – 10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
część 2A – TRENER WIODĄCY, REGION POŁUDNIE – 10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
a) cena brutto za jedną godzinę lekcyjną przeprowadzonego szkolenia – 60% wartości oceny (60 pkt. w ramach ogólnej liczby punktów). Oferta
z najniższą ceną brutto pobytu otrzyma 60pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 60 x (Cmin/Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cb - cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.
b) doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia (np. prowadzenie szkoleń, wykładów, publikacje, doradztwo, opiniowanie, praca naukowa itp. w zakresu tematyki szkolenia) – 40% wartości oceny (20 pkt. w ramach ogólnej liczby punktów). Punkty za spełnienie tego kryterium zostaną przyznane wg następującej skali punktowej:
1. Wykonawca posiada dłuższe niż 8 lat doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia – 40 pkt.
2. Wykonawca posiada dłuższe niż 4 lat a krótsze niż 8 lat doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia – 20 pkt.
3. Wykonawca posiada dłuższe niż 2 lat a krótsze niż 4 lata doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt.
Zamówienie w każdej z części zostanie udzielone temu Oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną bądź pisemną. Informacja o wyborze oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
b. CZĘŚĆ B. Usługa szkoleniowa – Trener wspierający
część 1B – TRENER WSPIERAJĄCY, CAŁA POLSKA – 9-10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
a) cena brutto za jedną godzinę lekcyjną przeprowadzonego szkolenia – 60% wartości oceny (60 pkt. w ramach ogólnej liczby punktów). Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 60 x (Cmin/Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cb - cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.
b) doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia (np. prowadzenie szkoleń, wykładów, publikacje, doradztwo, opiniowanie, praca naukowa itp. w zakresu tematyki szkolenia)– 40% wartości oceny (40 pkt. w ramach ogólnej liczby punktów). Punkty za spełnienie tego kryterium zostaną przyznane wg następującej skali punktowej:
i. Wykonawca posiada dłuższe niż 8 lat doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia – 40 pkt.
ii. Wykonawca posiada dłuższe niż 4 lat a krótsze niż 8 lat doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia – 20 pkt.
iii. Wykonawca posiada dłuższe niż 2 lat a krótsze niż 4 lata doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt.
c. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. Jeśli po wezwaniu Zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej wartości punktów, Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy posiadającego wyższą punktację w zakresie doświadczenia.

Wykluczenia

Wykonawcą/osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się Instytucja Zarządzająca PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą, wraz z ofertą (Załącznik nr 1 A
i Załącznik nr 1B), oświadczenie (Załącznik nr 2 do oferty) potwierdzające, że nie są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH

Adres

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23/9

00-654 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228699660

Fax

228699668

NIP

5252178792

Tytuł projektu

Suweren konsultuje - dobre prawo buduje

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRENER WIODĄCY PÓŁNOC
1. Centrum Komunikacji i Mediacji ,,Akademia Dialogu” 84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka 8/1 cena za 3 dniowe szkolenie stacjonarne: 3000,00 zł brutto; za wsparcie na platformie Moodle: 50,00 brutto. Oferta wpłynęła 15.02.2018 r.
TRENER WIODĄCY POŁUDNIE
1. ,,Ziemowit” Jadwiga Piwońska, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Lipowa 23– cena za 3 dniowe szkolenie stacjonarne: 3000,00 zł brutto; za wsparcie na platformie Moodle: 50,00 brutto. Oferta wpłynęła 17.02.2018 r.
TRENER WSPIERAJĄCY
1.Julian Wójtowicz, 95-015 Głowno, ul. Obrońców Westerplatte 26, cena za 3 dniowe szkolenie stacjonarne: 2928,00 zł brutto; za wsparcie na platformie Moodle: 50,00 brutto. Oferta wpłynęła 17.02.2018 r.
Liczba wyświetleń: 311