Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 07.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2018

Numer ogłoszenia

1086937

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
pok. nr 19 Sekretariat
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Oferta na zadanie pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nie otwierać przed dniem …………………… 2018 r. godz. 12:00”.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Janikowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343592470; 602778273

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych (163 pozycje) dla placówek prowadzonych przez Gminę Praszka

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Praszka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” celem doposażenia szkół w Gminie Praszka

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie umieszczenia w bazie konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju z dnia 19.07.2017r.- pkt 6.5.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Pozostałe warunki wykonania zamówienia zawiera: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Harmonogram realizacji zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena wykonania zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA PRASZKA

Adres

pl. Grunwaldzki 13

46-320 Praszka

opolskie , oleski

Numer telefonu

343591009

Fax

343592469

NIP

5761487260

Tytuł projektu

Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0031/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 7
48-300 Nysa
Cena oferty: 46 229,24 zł brutto
Liczba wyświetleń: 357