Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem, bufetem kawowym i cateringiem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych oraz wynajem sal z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”

Data publikacji: 07.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2018

Numer ogłoszenia

1086873

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować na druku załączonego formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami i złożyć za pośrednictwem:
a) Poczty elektronicznej na adres: nozp.dialog.chelm@gmail.com z dopiskiem w tytule emaila: Oferta wynajmu sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem oraz zapewnienie bufetu kawowego i cateringu dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych
Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2018 roku do godziny 22.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień złożenia oferty należy uznać datę wpływu oferty na skrzynkę email nozp.dialog.chelm@gmail.com Zamawiającego a nie datę wysłania oferty

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nozp.dialog.chelm@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ziarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513762591

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem, bufetem kawowym i cateringiem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych oraz wynajem sal z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”, finansowanego z RPO WL 204-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej, którego celem jest zapobieganie zjawisku stresu zawodowego u osób w wieku aktywności zawodowej, w tym z grup wysokiego ryzyka z terenu województwa lubelskiego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie uczestnikom projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych” sal z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych, zapewnienie w czasie ich trwania bufetu kawowego i cateringu oraz zapewnienie sal z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych

Przedmiot zamówienia

Wynajem sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych i indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz zapewnienie uczestnikom grupowych warsztatów profilaktycznych bufetu kawowego i cateringu.
Termin realizacji zamówienia wynosi 16 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamówienie obejmuje:
1. Wynajem sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych (100/20os. grup x 3 dni x 8 h) oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych (2000 os x 1 h):
a) wynajem sal na potrzeby realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych, spełniających następujące wymogi:
• sale mają być przystosowana do prowadzenia zajęć dla 20 osób jednorazowo, wyposażone w ławki lub stoliki oraz krzesła dla 20 osób oraz stanowisko dla prowadzącego zajęcia (stolik oraz krzesło), sale wyposażone w tablicę flipchart, projektor multimedialny, ekran multimedialny, nagłośnienie oraz dostęp do Internetu
b) wynajem sal z niezbędnym wyposażeniem, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego na potrzeby realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych, spełniających następujące wymogi:
• sale mają być przystosowana do prowadzenia indywidualnych konsultacji i wyposażone w stanowisko dla psychologa prowadzącego (stolik/biurko i krzesło) oraz miejsce dla odbywającego konsultację (stolik, krzesło), wyposażone w dostęp do Internetu
Sale muszą spełniać warunki niezbędne dla uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach przez osoby niepełnosprawne, posiadać dostęp do WC, bezpłątnego parkingu, bezpłatnej szatni, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, oświetleniowe (oświetlenie naturalne i sztuczne), odpowiedniej temperatury w zależności od pory roku
2. Zapewnienie bufetu kawowego oraz cateringu dla uczestników grupowych warsztatów profilaktycznych realizowanych na terenie województwa lubelskiego (100 grup / 20 osób x 3 dni x 8 h):
a) bufetu kawowego dla uczestników grupowych warsztatów profilaktycznych, składającego się z kruchych ciastek, kawy, herbaty, wody mineralnej i/lub soku, dodatków (cukier, śmietanka do kawy)
b) cateringu dla uczestników grupowych warsztatów profilaktycznych, składającego się z zestawu obiadowego dla każdego uczestnika. Danie główne i zupa powinny być podane na ciepło w pojemnikach termoizolacyjnych z kompletem sztućców jednorazowych, serwetek oraz kubeczkami jednorazowymi na napój.
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) utrzymania cen zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej przez cały okres obowiązywania umowy.
b) oznakowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
f) świadczenia usług gastronomicznych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 136 poz. 914).
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej email oraz telefonicznie.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV zamówienia
55320000-9 - usługi podawania posiłków
55321000-6 - usługi przygotowania posiłków
55521200-0 - usługi dowożenia posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od lutego 2018 roku do czerwca 2019 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji zapytania ofertowego. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych grupowych warsztatów profilaktycznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych wraz z ich dokładnymi lokalizacjami, zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do potrzeb uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie polegające w szczególności na zmianach: dat, godzin rezerwacji sal oraz dostarczenia bufetu kawowego i cateringu. O zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed świadczeniem usług. Wykonawca gwarantuje usługi, jeśli Zamawiający poinformuje o w/w zmianach w wyznaczonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w zapytaniu ofertowym, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług zamówionych a ilością rzeczywiście zrealizowaną.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki obligatoryjne udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia
b) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługi na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia
Sposób dokonania oceny oferty:
Brak spełnienia w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz załącznika nr 3 do oferty – „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”. W przypadku pozytywnej oceny oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany zostanie do okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu tj.: wypisu z ewidencji CEIDG oraz kopii faktur/y potwierdzającej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat usług na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Stroną umowy jest wyłącznie Oferent/Wykonawca realizujący usługę
Sposób dokonania oceny:
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz wypisu z ewidencji CEIDG. Brak spełnienia w/w warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dodatkowe warunki

1) Wadium – w celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
a) w części 1 zamówienia - 5 800,00 zł słownie (pięć tysięcy osiemset złotych). Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy: Katarzyna Ziarek Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG, nr rachunku: 04 1540 1144 2016 0000 2324 0001 z dopiskiem w tytule wpłaty: Wadium – Wynajem sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu „Profilaktyka chorób odstresowych”. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
b) W części 2 zamówienia – 5200,00 zł słownie (pięć tysięcy dwieście złotych). Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy: Katarzyna Ziarek Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG, nr rachunku: 04 1540 1144 2016 0000 2324 0001 z dopiskiem w tytule wpłaty: Wadium – Bufet kawowy i catering dla uczestników grupowych warsztatów profilaktycznych w ramach projektu „Profilaktyka chorób odstresowych”. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.

2) Kaucja – w przypadku wyłonienia Wykonawcy wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu przez Zamawiającego zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za należycie wykonane.
Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli:
a) nie uzna umowy za należycie wykonaną lub
b) Oferent, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub
c) Oferent wypowie / zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w umowie

3) Weksel – Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru
b) potwierdzeniu przez właściwy organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu upublicznienia zapytania ofertowego.
Zakres zmian umowy może dotyczyć w szczególności:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy
b) terminów płatności
Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia Wykonawcy umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
a) realizacja usługi bez zachowania zasad terminowości i należytej staranności, niezgodnie z celem zamówienia, niezgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2017-2019” i wytycznymi unijnymi mającymi zastosowanie przy realizacji umowy
b) nieinformowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i nieprawidłowościach występujących podczas realizacji umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
b) wypis z ewidencji CEIDG
c) kopie faktur potwierdzających wykonanie usług/i na kwotę równą lub wyższą przedmiotowi zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po sprawdzeniu spełnienia warunków obligatoryjnych udziału w postępowaniu, złożone oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe oceny:
1) Cena – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt x 50%
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny powinny obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dodatkowych.

2) Kompleksowość usług - waga 30% (max. 30 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: K = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 30%

3) Wiedza i doświadczenie – waga 20% (max. 20 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: W = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 20%
Przez wiedzę i doświadczenie należy rozumieć posiadanie przez Oferenta:
a) niezbędnej wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zamówienia
b) dokumentu w formie kopii faktur/y, potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat usług/i na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia

Jeśli liczba ofert spełniających warunki obligatoryjne będzie wyższa niż 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy negocjacyjnej z Oferentami spełniającymi warunki obligatoryjne, w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający powiadomi Oferentów o miejscu i terminie rozmowy negocjacyjnej nie później niż jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy. Jeżeli Oferent nie może uczestniczyć w rozmowie negocjacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się na rozmowie negocjacyjnej skutkować będzie brakiem punktów w tym kryterium.
Łącznie w ramach wszystkich w/w kryteriów złożona oferta może uzyskać max. 100 punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania postępowania bez podania przyczyny
b) pozostawienia postępowania bez wyboru Wykonawcy
c) negocjacji cen wybranych ofert gdy przekraczają one założone w budżecie stawki
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów:
a) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne
Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WL w wytycznych programowych
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA ZIAREK NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DIALOG"

Adres

Hrubieszowska 72

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

535151450

NIP

5631420240

Tytuł projektu

Profilaktyka chorób odstresowych

Numer projektu

RPLU.10.03.00-06-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 373