Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA B 2 B I B 2 E

Data publikacji: 07.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2018

Numer ogłoszenia

1086658

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zmiana z dnia 12-02-2018
zmiana okresu naboru ofert do dnia 16-03-2018
zmiana załącznika "zapytanie ofertowe" w zakresie terminu naboru ofert oraz kryteriów oceny
zmiana w punkcie: Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Warunki płatności
Płatność powyżej 90 dni od wystawienia faktury 35
Płatność od 61 do 90 dni od wystawienia faktury 20
Płatność od 31 do 60 dni od wystawienia faktury 10
Płatność do 30 dni 5
zmiana w punkcie : Harmonogram realizacji zamówienia
Termin składania ofert:
od 08-02-2018 do 16-03-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie firmy:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE
Adres mail:
oferty@prosperplast.pl

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.

Oferty częściowe nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@prosperplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Żabnicki 33 / 499 92 66, Patrycja Witowska 33/499 92 43

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Żabnicki 33 / 499 92 66, Patrycja Witowska 33/499 92 43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Oprogramowanie B2B i B2E wraz z wdrożeniem – 1 kpl.
System informatyczny B2B i B2E spełniać ma potrzeby związane z powszechnością Inter-netu w biznesie, z wykorzystaniem przenośnych urządzeń on-line, kastomizacją i użytecznością interfejsów zaawansowanych systemów. System ma organizować realizację zadań i procesów decyzyjnych i informacyjnych w oparciu o technologię webową. Umożliwi korzystanie z wybranych, istotnych dla firmy i przebiegu procesu informacji, z różnych obszarów funkcjonalnych Systemu, poprzez platformę internetową. W zależności od potrzeb elementy platformy można będzie dowolnie zestawiać i rozbudowywać. System ma modelować procesy biznesowe realizowane przez firmę, działającą na rynkach międzynarodowych w warunkach wysokiej konkurencyjności. Wdrożenie Systemu ma podnieść na wyż-szy poziom kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa poprzez jednolite środowisko pracy, stanowiące w pełni zintegrowane środowisko informatyczne. Oprogramowanie B2B i B2E musi być zintegrowane z posiadanym oprogramowaniem Comarch ERP XL.

Oprogramowanie powinno posiadać następujące cechy technologiczne i funkcjonalne:
• dostęp dla 55 jednoczesnych operatorów w przypadku platformy B2B, natomiast w przypadku platformy B2E dostęp dla 250 użytkowników jednoczesnych.
• bazodanowy system gromadzenia danych w wersji najnowszej, kompatybilny z używanym oprogramowaniem systemowym
• architektura systemu uwzględniająca możliwość skutecznej integracji z posiadanym systemem ERP opartym o posiadaną bazę danych MS SQL Server w zakresie pod-stawowym:
a. wspólne dane dostawców, odbiorców i pozostałych kontrahentów,
b. dane osobowe pracowników,
c. dane użytkowników systemu,
d. dane związane ze strukturą organizacyjną,
e. dane kartoteki artykułów, produktów i usług oraz słowniki atrybutów opisujących wspomniane wcześniej kartoteki;
f. mechanizmy integracji w w/w zakresie powinny być tak wdrożone, aby zmiany wprowadzone w jednym systemie były odzwierciedlone w drugim w czasie wynikającym z ustawialnego parametru dla procedur synchronizacji danych, zakładając, że taki sposób wymiany danych ma funkcjonować w obu kierunkach, a aktualizacja jednego lub drugiego systemu nie wymusza dodatkowych prac kooperacyjnych pomiędzy dostawcami systemów, generujących koszty zakupu licencji, usług wdrożeniowych i innych nieprzewidzianych,
• modelowanie przebiegu każdego procesu biznesowego, będącego przedmiotem projektu wdrożeniowego (workflow), za pomocą schematów blokowych (wymaga-ny graficzny interfejs budowania workflow i prezentacji stanu aktywnej instancji procesu za pomocą graficznej mapy procesu),

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: RYBARZOWICE

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu polegającego na zakupie i wdrożeniu oprogramowania B2B i B2E.
System informatyczny B2B i B2E spełniać ma potrzeby związane z powszechnością Inter-netu w biznesie, z wykorzystaniem przenośnych urządzeń on-line, kastomizacją i użytecz-nością interfejsów zaawansowanych systemów. System ma organizować realizację zadań i procesów decyzyjnych i informacyjnych w oparciu o technologię webową. Umożliwi ko-rzystanie z wybranych, istotnych dla firmy i przebiegu procesu informacji, z różnych ob-szarów funkcjonalnych Systemu, poprzez platformę internetową. W zależności od potrzeb elementy platformy można będzie dowolnie zestawiać i rozbudowywać. System ma mode-lować procesy biznesowe realizowane przez firmę, działającą na rynkach międzynarodo-wych w warunkach wysokiej konkurencyjności. Wdrożenie Systemu ma podnieść na wyż-szy poziom kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa poprzez jednolite środowisko pracy, stanowiące w pełni zintegrowane środowisko informatyczne. Oprogramowanie B2B i B2E musi być zintegrowane z posiadanym oprogramowaniem Comarch ERP XL.

Przedmiot zamówienia

Oprogramowanie powinno posiadać następujące cechy technologiczne i funkcjonalne:
•dostęp dla 55 jednoczesnych operatorów w przypadku platformy B2B, natomiast w przypadku platformy B2E dostęp dla 250 użytkowników jednoczesnych.
•bazodanowy system gromadzenia danych w wersji najnowszej, kompatybilny z używanym oprogramowaniem systemowym
•architektura systemu uwzględniająca możliwość skutecznej integracji z posiadanym systemem ERP opartym o posiadaną bazę danych MS SQL Server w zakresie pod-stawowym:
a. wspólne dane dostawców, odbiorców i pozostałych kontrahentów,
b. dane osobowe pracowników,
c. dane użytkowników systemu,
d. dane związane ze strukturą organizacyjną,
e. dane kartoteki artykułów, produktów i usług oraz słowniki atrybutów opisujących wspomniane wcześniej kartoteki;
f. mechanizmy integracji w w/w zakresie powinny być tak wdrożone, aby zmiany wprowadzone w jednym systemie były odzwierciedlone w drugim w czasie wynikającym z ustawialnego parametru dla procedur synchronizacji danych, zakładając, że taki sposób wymiany danych ma funkcjonować w obu kierunkach, a aktualizacja jednego lub drugiego systemu nie wymusza dodatkowych prac kooperacyjnych pomiędzy dostawcami systemów, generujących koszty zakupu licencji, usług wdrożeniowych i innych nieprzewidzianych,
•modelowanie przebiegu każdego procesu biznesowego, będącego przedmiotem projektu wdrożeniowego (workflow), za pomocą schematów blokowych (wymaga-ny graficzny interfejs budowania workflow i prezentacji stanu aktywnej instancji procesu za pomocą graficznej mapy procesu),

Szczegółowy opis wymaganych modułów oprogramowania B2B i B2E znajduje się w punkcie "Dodatkowe przedmioty zamówienia"

Kod CPV

48330000-0

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Opis modułów oprogramowania B2B i B2E:
Moduły (obszary funkcjonalne) platformy B2B:
• Szkielet podstawowy systemu B2B ma stanowić podstawowy element planowanego systemu, do którego zostaną podłączone poszczególne moduły funkcjonalne. Ma być oparty o rozwiązanie webowe. Jest to podstawa całego systemu zapewniająca spójność danych przesyłanych pomiędzy uczestnikami niniejszego projektu. W ramach szkieletu systemu mają być wykonane interfejsy dostępowe dla użytkowników wraz z panelem administracyjnym, a także dedykowanymi modułami.
• Moduł sprzedażowy - Moduł umożliwiający weryfikację stanów magazynowych i planowanie w późniejszym etapie dokonywanie zamówień i weryfikowanie dostęp-ności określonych towarów. Moduł stanowił będzie jeden z najważniejszych ele-mentów wdrażanej platformy B2B. Będzie on oparty o zintegrowany pakiet tabel, które umożliwią uzyskanie niezbędnych informacji i wywołanie określonych proce-sów biznesowych związanych z weryfikacją stanów magazynowych – dostępności, niedostępności, oczekiwania do dostarczenia itp. W ten sposób dojdzie do całkowi-tej automatyzacji procesów biznesowych w wybranych obszarach.
• Moduł płatności i rozliczeń - Moduł, który ma umożliwić użytkownikom platformy B2B kompleksową obsługę płatności i rozliczeń. Moduł zostanie wyposażony w narzędzia programistyczne, które umożliwią wykonywanie bezpiecznych oraz szybkich transakcji. Ponadto, moduł będzie automatycznie generował e-dokumenty rozliczeniowe, co pozwoli skrócić czas niezbędny na ręczne tworzenie takich dokumentów, a ponadto wyeliminuje zużycie papieru na te cele.
• Moduł realizacji i kontroli zamówień - Najważniejszą funkcjonalnością tego modułu będzie zarządzanie tworzeniem i przesyłaniem zamówień. Utworzone zamówienia dzięki zastosowaniu w platformie webowej będą przekazywane do centralnej bazy zamówień. Stamtąd zaś bezpośrednio mogą być pobrane do wykonania procesu obsługi zamówienia, które realizowane będą przez pracowników magazynu na urządzeniach mobilnych (terminalach danych). Moduł odpowiedzialny będzie za realizację zamówień polegających min. na kompletacji zamówień, przygotowywaniu miksów paletowych. Zakładamy wykorzystanie tego modułu na około 50 urządzeniach mobilnych. Dzięki wyposażeniu platformyB2B w odpowiednie narzędzia możliwe będzie także śledzenie przebiegu realizacji zamówień.
• Moduł komunikacji i wymiany danych z partnerami- Moduł ten stanowił będzie istotny element systemu B2B, będąc integralną częścią całego systemu zainstalowanego na serwerze umieszczonym w firmie Prosperplast. Jego zadaniem będzie natomiast zapewnienie systemowi B2B komunikacji, integracji i obustronnej wymiany danych. Wdrożenie tego modułu obejmie produkcję i wdrożenie komponentów aplikacyjnych integrujących system platformy B2B z systemami użytkowanymi u przyszłych partnerów. Wszystkie komponenty będą stanowiły integralną część systemu B2B zainstalowanego na serwerze Wnioskodawcy.
Moduł komunikacji oraz wymiany danych będzie narzędziem umożliwiającym swobodną wymianę informacji pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Opracowanie tego modułu będzie wymagało dużego nakładu prac programistycznych. Moduł ten będzie zapewniał utrzymanie wysokiej dostępności usług i bezpieczeństwa.
• Moduł weryfikacji stanów magazynowych - Moduł umożliwiający weryfikację stanów magazynowych i planowanie w późniejszym etapie dokonywanie zamówień i weryfikowanie dostępności określonych towarów. Moduł stanowił będzie jeden z najważniejszych elementów wdrażanej platformy B2B. Będzie on oparty o zintegrowany pakiet tabel, które umożliwią uzyskanie niezbędnych informacji i wywołanie określonych procesów biznesowych związanych z weryfikacją stanów magazynowych – dostępności, niedostępności, oczekiwania do dostarczenia itp. Moduł umożliwiać ma pracę na kolektorach danych na magazynach, realizując procesy magazynowe w oparciu między innymi o kody kreskowe. W ten sposób dojdzie do całkowitej automatyzacji procesów biznesowych w wybranych obszarach.
• Moduł kontroli jakości - Moduł umożliwiający obsługę realizacji zamówień w ob-szarze produkcji – założenia zlecenia produkcyjnego, zbilansowania materiałów i surowców niezbędnych do realizacji zlecenia. Moduł dzięki mechanizmom plani-stycznym pozwoli nam z jednej strony na planowanie produkcji a z drugiej na wi-zualizację procesów w tym obszarze poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich czy też maszynowych. Na etapie rejestracji produkcji aplikacja wspomoże operatorów w kontroli jakości produkcji poprzez wymuszanie rejestrację kart po-miarowych. Dzięki wyposażeniu platformyB2B w odpowiednie narzędzia możliwe będzie także śledzenie przebiegu realizacji zamówień.

Moduły platformy B2E:

• Moduł zarządzania czasem pracy pracownika oraz komunikacji - Moduł umożliwiający się komunikować z pracownikami poprzez tzw. pulpity. Pracownicy będą mogli m.in. zgłaszać wnioski dotyczące urlopów, a Pracodawca będzie mógł dokonywać ocen pracowniczych.
Ponadto moduł ma umożliwić weryfikację efektywnego czasu pracy, premiowanie, analiza jakości pracy i wydajności.
• Moduł usprawnienia, automatyzacji i przepływu informacji i dokumentów - Moduł umożliwi użytkownikom systemu B2E kompleksowe zarzadzanie informacją, dokumentami czy też zgłoszeniami użytkowników. Moduł ma spełniać założenia rozwiązań DMS.

Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert:
od 08-02-2018 do 16-03-2018
Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.

Termin wykonania umowy nie później niż:
do 31-08-2018

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Miejsce dostarczenia przedmiotu oferty: PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
1. W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, dysponują osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
• Posiadają własny zespół wdrożeniowy składający się z min. 5 osób, w tym przy-najmniej 1 osoba z 7 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wdrożeń systemów ERP \ B2B \ B2E.
• Posiadają własny zespół programistyczny składający się z min. 3 osób, w tym przynajmniej 1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania.
• Posiadają osobę prowadzącą projekt z uprawnieniami w zakresie zarządzania projektem na poziomie co najmniej PRINCE2® Foundation (lub innym równoznacznym np.: PMI/PMBOK).

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o podpisane oświadczenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, dołączone do złożonej oferty, stanowiące załącznik nr 3 do oferty lub załączoną do oferty dokumentację.
Brak spełnienia przez Oferenta w/w warunku udziału w postępowaniu powoduje automatyczne odrzucenie jego oferty oraz brak jej uwzględnienia w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
2. Posiadają odpowiednie doświadczenie i potencjał w zakresie stanowiącym przed-miot zamówienia oraz dysponują potencjałem organizacyjno–technicznym gwarantującym wykonanie zamówienia. Zrealizowali odpowiednią liczbę wdrożeń w podobnym zakresie do planowanego przez Zamawiającego projektu oraz w branży, w której działa Zamawiający, tj. w przemyśle produkcyjnym:
• Wdrożyli systemy ERP\B2B w co najmniej 5 firmach w ww. branży,
• Wdrożyli systemy ERP\B2B na kwotę co najmniej 200 tys. zł netto w co najmniej 5 firmach,

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o podpisane oświadczenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, dołączone do złożonej oferty, stanowiące załącznik nr 3 do oferty lub załączoną do oferty dokumentację.
Brak spełnienia przez Oferenta w/w warunku udziału w postępowaniu powoduje automatyczne odrzucenie jego oferty oraz brak jej uwzględnienia w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zapytania,
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
6. Nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne,
7. Nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
8. Posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
9. Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o podpisane oświadczenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, dołączone do złożonej oferty, stanowiące załącznik nr 3 do oferty lub załączoną do oferty dokumentację.
Brak spełnienia przez Oferenta w/w warunku udziału w postępowaniu powoduje automatyczne odrzucenie jego oferty oraz brak jej uwzględnienia w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
10. Każdy z oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązuje się do akceptacji kar/odszkodowań za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, wyraża zgodę na ich potrącenie przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz akceptuje fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, zgodnie z treścią poniżej:
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
• za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia w postaci systemu, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego z tytułu danego wydatku, z tytułu którego nastąpi opóźnienie, naliczane za każdy 1 dzień opóźnienia,
• za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie zamówienia w postaci systemu stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego z tytułu danego wydatku, z tytułu którego nastąpi opóźnienie w usunięciu wad, naliczane za każdy 1 dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,
• za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto z tytułu łącznego przedmiotu zamówienia.
b. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego w/w kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
c. Wykonawca akceptuje fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje całości poniesionej przez Zamawiającego szkody.
Wobec powyższego każdy z oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenia zapisu powyższej treści do umowy na wykonanie zamówienia,
Wobec powyższego każdy z oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązuje się złożyć oświadczenie w przedmiotowym zakresie wskazanym powyżej, które stanowić będzie integralny załącznik do złożonej oferty (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o podpisane oświadczenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, dołączone do złożonej oferty, stanowiące załącznik nr 3 do oferty lub załączoną do oferty dokumentację.
Brak spełnienia przez Oferenta w/w warunku udziału w postępowaniu powoduje automatyczne odrzucenie jego oferty oraz brak jej uwzględnienia w postępowaniu.


Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 4 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z ofertą techniczną
2. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3. podpisane oświadczenie o spełnieniu i akceptacji warunków udziału w postępowaniu
4. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
(w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udziela-ne podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonaw-cą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Zamówienia uzupełniające

Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Kryterium Opis kryterium Punktacja

Cena * najniższa 20
najwyższa 1

Warunki finansowania
Brak zaliczki 20
Zaliczka do 30% 10
Zaliczka powyżej 30% 5

Warunki płatności
Płatność powyżej 90 dni od wystawienia faktury 35
Płatność od 61 do 90 dni od wystawienia faktury 20
Płatność od 31 do 60 dni od wystawienia faktury 10
Płatność do 30 dni 5

Termin dostawy * (w dniach)
Najszybszy 20
Najdłuższy 1

Gwarancja * (w miesiącach)
Najdłuższa 20
Najkrótsza 1

Czas reakcji serwisu * (w godzinach)
Najszybszy 20
Najwolniejszy 1

* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie proporcji
Oferta najniższa / oferta badana X najwyższe punkty w kryterium

Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilkowska 968

43-378 Rybarzowice

śląskie , bielski

NIP

5470200928

Tytuł projektu

Zakup i wdrożenie dedykowanego systemu B2B oraz B2E wspomagającego procesy biznesowe z partnerami oraz komunikacje między pracownikami w firmie

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-08D0/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KSIBB.PL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Jaskrowa 15 43-382 Bielsko-Biała
Liczba wyświetleń: 739