Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie

Data publikacji: 05.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2018

Numer ogłoszenia

1086436

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego tj.:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie, Dys ul. Biskupa Wł. Gorala 11, 21-003 Ciecierzyn

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 22.02.2018r. do godz. 9:00 na adres wskazany powyżej.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina faktycznego wpływu oferty pod adres wskazany przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie Dys ul. Biskupa Wł. Gorala 11, 21-003 Ciecierzyn, dnia 22.02.2018 r. o godz. 10:00

Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania oferty zawiera Cześć 9 Zapytania ofertowego "Opis przygotowania oferty"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Suchodolski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510376926

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie. w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ U ŚW. JANA”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonanie ogrzewania podłogowego w technologii pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o.
2) Budowę budynku pomp ciepła wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych zewnętrznych
3) Wykonanie odwiertów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
4) Wymianę posadzek w kościele
5) Wykonanie prac odtworzeniowych
6) Prowadzenie prac pod nadzorem archeologa i konserwatora zabytków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zapytanie Ofertowe stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentacja; Projekt budowlany: 1. Wymiany posadzek w kościele i ogrzewania podłogowego, 2. Technologia pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o., 3. budynku pomp ciepła, 4. Instalacji elektrycznych w budynku pomp ciepła, 5. Instalacji elektrycznych zewnętrznych wraz z przedmiarami.
Ponadto, przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na działce o nr. ewidencyjnym 154 obręb 0005 położonej w m. Dys gm. Niemce oraz wymogi wynikające z decyzji wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i decyzji pozwolenia na budowę wydanych przez Starostę Lubelskiego.
Całość ww. dokumentów stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego "Dokumentacja", która ze względu na rozmiar załącznika zamieszona została na stronie Zamawiającego http://parafia-dys.pl.
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
45000000 - 7 - Roboty budowlane
45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne
42511110 – 5 - Pompy grzewcze
45210000 - 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000 - 3 - Roboty instalacyjne i elektryczne
30200000 - 1 - Urządzenia komputerowe

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Dys

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie. w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ U ŚW. JANA”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonanie ogrzewania podłogowego w technologii pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o.
2) Budowę budynku pomp ciepła wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych zewnętrznych
3) Wykonanie odwiertów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
4) Wymianę posadzek w kościele
5) Wykonanie prac odtworzeniowych
6) Prowadzenie prac pod nadzorem archeologa i konserwatora zabytków

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 30 września 2018r.
W związku z powyższym dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca winien zakończyć wszystkie roboty, usługi i dostawy będące przedmiotem zamówienia oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli wymagane) najpóźniej do dnia 15 września 2018r, i zgłosić ten fakt Zamawiającemu, aby Zamawiający mógł dokonać czynności odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą wykazać:
1. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane związane z budową pom ciepła i prac odtworzeniowych o wartości, co najmniej 300.000 zł
UWAGA!
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
2. Dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, tj.
1) Kierownik budowy posiadający
a) odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej niezbędne do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).
2) Kierownik prac konserwatorskich posiadający kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r, poz.1446 z późn. zm.) oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 2 usług pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

UWAGA!
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może dysponować osobą będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający będzie żądał wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowy.
1. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Niemcach NR PL 30 8702 0001 0005 4335 2000 0050 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Z KULTURĄ U ŚW. JANA” oraz w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Stosowny dokument powinien zawierać zapis: „Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ U ŚW. JANA" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu RPLU.07.01.00-06-0051/16”
2. Zwrot ustanowionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający może zatrzymać na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości 30% wpłaconego przez Wykonawcę zabezpieczenia. Zwrot zatrzymanego zabezpieczenia nastąpi najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu rękojmi i gwarancji jakości.
3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
4. Zamawiający może na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości, chyba że umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przewiduje systematyczne zmniejszanie wysokości zabezpieczenia w miarę wykonywania umowy.
5. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, w treści gwarancji powinny się znaleźć zapisy z których będzie wynikać, iż:
- przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie,
- przedmiotowa gwarancja zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego w stosunku do wykonawcy z tytułu:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy, w tym również z tytułu kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy, które to roszczenia nie zostały zapłacone przez wykonawcę (zapis dotyczy gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy),
b) rękojmi za wady i gwarancji jakości, w szczególności w związku z nieusunięciem lub nienależytym usunięciem wad i usterek, ujawnionych w okresie po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego, na zasadach określonych
w umowie, a które to roszczenie nie zostało zaspokojone przez wykonawcę (zapis dotyczy gwarancji z tytułu usunięcia wad i usterek),
- termin ważności gwarancji winien uwzględniać dodatkowo 30-dniowy okres na uznanie przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, licząc od daty przewidzianej na wykonanie zamówienia (zapis dotyczy gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy),
- termin zapłaty przez gwaranta należnej kwoty na rzecz Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni, licząc od daty otrzymania przez gwaranta od Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku:
- Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
- Wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
- Skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
- Wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
3. Konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy.
4. Konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji, gdy:
- Materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,
- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
- W czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
7. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Obok oferty Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Wykaz osób, o których mowa w ust. 4.1.2 Zapytania Ofertowego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia prawdziwość informacji zawartych w w/w dokumentach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Oferowana cena - 70 pkt
2. Długość okresu gwarancji i rękojmi - 15 pkt
3. Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich - 15 pkt

Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (Pc) - 70%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Pc - ………………………………………………………… x 70
Cena badanej oferty
gdzie: Pc-ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

Zasady oceny kryterium "Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i usługi" (PG) - 15 %.
gdzie: PG -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób - jeżeli Wykonawca zadeklaruje:
60 m-cy gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane i usługi - otrzyma 0 pkt
72 m-ce gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane i usługi - otrzyma 10 pkt
84 m-ce gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane i usługi - otrzyma 15 pkt
Minimalny okres gwarancji i rękojmi, jaki może zaoferować wykonawca to 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 m-cy, zostanie odrzucona.

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich” (PD) - 15 %
gdzie: PD-ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za doświadczenie kierownika prac konserwatorskich
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamówienia - kierownika prac konserwatorskich tj. liczba wykonanych przez wskazaną osobę usług polegających na kierowaniu pracami konserwatorskimi na obiektach zabytkowych wpisanych rejestru zabytków okresie ostatnich 5 lat, zgodnie z następującą zasadą - jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie ww. osoby w wykonaniu:
- dwóch usług spełniających wymagania - otrzyma 0 pkt
- trzech usług spełniających wymagania - otrzyma 5 pkt
- czterech usług spełniających wymagania - otrzyma 10 pkt
- pięciu lub więcej usług spełniających wymagania - otrzyma 15 pkt
Ocena oferty w tym kryterium nastąpi na podstawie danych, zawierających opis doświadczenia osoby przewidzianej do kierowania pracami konserwatorskimi stanowiącymi przedmiot zamówienia, podanymi w formularzu oferty w Części B. Minimalne doświadczenie kierownika prac konserwatorskich, jakie może zaoferować Wykonawca
to 2 usługi spełniające wymagania. Oferta Wykonawcy, który wskaże mniej usług zostanie odrzucona.

Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.
Po = Pc + PG +PD
gdzie
Po - suma punktów przyznanych danej ofercie,
Pc - punkty w kryterium Cena,
PG - punkty w kryterium Długość okresu gwarancji i rękojmi
PD - punkty w kryterium Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich
Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu oferty danych dotyczących kryteriów
tj. „Długości okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i usługi" oraz „Doświadczenia kierownika prac konserwatorskich", Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany okres gwarancji tj. 60 m-cy oraz minimalne doświadczenie kierownika prac konserwatorskich tj. 2 usługi spełniające wymagania.

Wykluczenia

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Inwestorem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a] uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.3. W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 4.2. Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
4.5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
4.6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JAN CHRZCICIELA

Adres

Biskupa Wł. Gorala 11

21-003 Dys

lubelskie , lubelski

Numer telefonu

81 756-30-70

Fax

81 756-30-70

NIP

7132338981

Tytuł projektu

Z KULTURĄ U ŚW. JANA

Numer projektu

RPLU.07.01.00-06-0051/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Hydro-Mont Mirosław Pasek, Ciecierzyn 27, 21-003 Ciecierzyn
Data wpłynięcia 21.02.2018 r. godz. 10:00
Cena oferty: 706 075,31 zł
Liczba wyświetleń: 848