Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa farmy fotowoltaicznej „Dobre Miasto I” o mocy do 1 000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data publikacji: 02.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1086075

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.02.2018 r. wpłynął wniosek o udostępnienie warunków przyłączenia. W związku z powyższym Zamawiający załącza warunki przyłączenia oraz uzgodnienia. Jednocześnie informuje, że infrastruktura przyłączeniowa będąca po stronie operatora została już przygotowana.


Zamawiający informuje, iż w dniu 13.02.2018 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Poniżej w załączniku podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Jednocześnie w wyniku złożonych pytań, Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 28.02.2018r.
W związku z tym w ogłoszeniu "Termin składania ofert" i "Miejsce i sposób składania ofert"oraz w zapytaniu ofertowym pkt X ppkt 5 otrzymują brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2018 roku o godzinie 10.00.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym według wzoru określonego załącznikiem nr 2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego uprawnioną.
2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
3. Ofertę należy przesłać pocztą/kurierem na adres:

RTB Developer sp. z o.o., ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: FARMA DOBRE MIASTO I.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2018 roku o godzinie 10.00
6. Za termin złożenia oferty uważa się datę jej faktycznego wpływu pod ww. adres. W przypadku wysłania oferty pocztą, kurierem lub osobiście, liczona będzie data jej faktycznego wpływu, potwierdzona przez sekretariat RTB Developer. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą bez otwierania zwracane nadawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Tchórzewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503 391646

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej „Dobre Miasto I” o mocy do 1 000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej w okolicy miejscowości Podleśna na działce nr 2/8 obręb Podleśna, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w treści zapytania ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Podleśna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej „Dobre Miasto I” o mocy do 1 000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiot zamówienia

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Budowa kompletnej elektrowni słonecznej składającej się z następujących elementów:
• Stelaży w systemie monopalowym, wbijanych w grunt, na których zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 265-280 W, w ilości odpowiedniej do osiągnięcia mocy zainstalowanej 1 000 kW (lub najbardziej zbliżonej wynikającej z mnożnika mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych). Panele muszą zostać ustawione na konstrukcji w 3 rzędach w orientacji poziomej (długą krawędzią równolegle do gruntu), pod kątem 30°;
• Paneli fotowoltaicznych o mocy w przedziale 265-280 W. Zamawiający zastrzega wymóg montażu jednakowych paneli fotowoltaicznych na całej farmie. Panele muszą spełniać następujące wymagania:
 Producent paneli musi należeć do grupy TIER 1 rankingu Bloomberg New Energy Finance za 2016r. bądź późniejszego,
 Panele muszą być wykonane z krzemy monokrystalicznego, bądź polikrystalicznego,
 Sprawność min. 17%,
 Min. 4 Bus Bary,
 Obciążenie śniegiem: min. 5 400 Pa,
 Obciążenie wiatrem: min. 4 000 Pa;
• Falowników (inwerterów) przy rzędach paneli w ilości do 40 szt. Falowniki muszą zostać wyposażone w min. dwa punkty śledzenia mocy maksymalnej (mpp tracker);
• Prefabrykowanego budynku technicznego, w którym zostanie zainstalowana stacja nn/SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym;
• Drogi dojazdowej i utwardzeń z kruszywa wraz z odwodnieniem powierzchniowym;
• Ogrodzenia i bramy wjazdowej;
• Przyłącza SN łączącego stację nn/SN z punktem przyłączenia;
• Infrastruktury i instalacji towarzyszących;
• Stacji meteorologicznej składającej się z modułu fotoelektrycznego (mierzącego natężenie promieniowania słonecznego oraz temperaturę modułu), termometru (mierzącego temperaturę otoczenia), barometru, anemometru (mierzącego prędkość i kierunek wiatru). Stacja pogodowa ma umożliwiać cyfrowy dostęp do generowanych pomiarów, zapis i wizualizację w programie komputerowym oraz zapewnić możliwość integracji z systemem zarządzania farmą fotowoltaiczną (SCADA) w taki sposób, aby była możliwość odczytu i archiwizacji przez system wszystkich danych pogodowych;
• Systemu alarmowego tj. montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie wtargnięciem: kamery z opcją nocnego widzenia umożliwiające jednoczesny monitoring powierzchni całej farmy i możliwość nieprzerwanej pracy przez 24 godziny 7 dni w tygodniu wraz z centralą umożliwiającą zdalną komunikację (GSM lub satelitarną) w celu prowadzenia ciągłego zdalnego nadzoru, bariery na podczerwień obejmującej obwód całej farmy oraz montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia: 3 przewody drutu kolczastego zlokalizowane w układzie równoległym na szczycie ogrodzenia (odległość miedzy poszczególnymi drutami 10 cm);
• Systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną (SCADA) umożliwiającego monitoring funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.
3. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, budowlane, dostawę i montaż kompletnej elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. Zamawiający przed podpisaniem umowy z wykonawcą przekaże mu opracowaną dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z pozwoleniem oraz inne decyzje administracyjne).

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09 332 000-5 Instalacje słoneczne
71 540 000-5 Usługi zarządzania budową
45 112 000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia
45 315 500-3 Instalacje średniego napięcia
45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 232 221-7 Podstacje transformatorowe
45 317 200-3 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45 223 810-7 Konstrukcje gotowe
45 342 000 -6 Wznoszenie ogrodzeń

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: roboty budowlane polegające na wybudowaniu przynajmniej 3 farm fotowoltaicznych o mocy minimalnej jednostkowej 0,8 MW wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do wskazanego doświadczenia można również zaliczyć realizowane aktualnie roboty budowlane o stopniu zaawansowania przekraczającym 80% pod warunkiem przedstawienia dowodów należytego wykonania zrealizowanego zakresu,

Potencjał techniczny

4. dysponowania odpowiednim potencjałem materiałowym do wykonania zamówienia
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku paneli fotowoltaicznych oraz terminy realizacji projektu, w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem materiałowym Wykonawca powinien posiadać zabezpieczone dostawy paneli fotowoltaicznych. W tym celu Wykonawca musi wskazać panel fotowoltaiczny, który jest objęty ofertą oraz dołączyć jego pełną specyfikację techniczną. Dodatkowo Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić gwarancję producenta/dostawcy paneli fotowoltaicznych na dostawę paneli fotowoltaicznych do dnia 30.05.2018r.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawcy winni dysponować co najmniej następującymi osobami:
• Kierownik budowy. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
wykształcenie wyższe - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe łącznie w kierowaniu, nadzorowaniu, koordynacji lub zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym, co najmniej jedną inwestycją polegająca na budowie instalacji OZE o wartości robót nie niższej niż 2.500.000 zł netto (stanowisko: Kierownik Projektu, Dyrektor Budowy, Menadżer Projektu, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub równorzędne).
• Kierownik robót elektrycznych. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
wykształcenie wyższe - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych w tym, co najmniej przy jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE o wartości robót nie niższej niż 2.500.000 zł netto.
Uwaga: zamawiający dopuszcza łączenie w/w stanowisk.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. właściwej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy winni:
• posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł,
• posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Dodatkowe warunki

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać oraz wskazać w jakiej formie (podwykonawstwo) ten inny podmiot zrealizuje tę część zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania - fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru na piśmie,
b) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,
e) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f) zawsze, gdy zmiana taka jest to korzystna dla Zamawiającego
g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie z dokumentacją. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
2) zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
• na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia:
 Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków - Wykonawca ma dołączyć do oferty pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem części zamówienia i zakresu czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać;
• na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:
 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia należy załączyć następujące dokumenty:
 Oświadczenie o braku powiązań.

2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wersja polska jest wiążąca.
5. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane w niniejszym zapytaniu powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w zapytaniu.
6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto wykonania zamówienia: waga 80%
2. Gwarancja : waga 20%
Przy czym [1%=1pkt].
3. Sposób oceny ofert:
1) dla kryterium: „Cena” punktacja ustalana będzie w następujący sposób:
PK1= CN / CR x 80 % x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
2) dla kryterium „Gwarancja” punktacja ustalana będzie w sposób następujący:
Dodatkowo po 10 latach gwarancja dla paneli fotowoltaicznych:
na min. 91% sprawności nominalnej 2 pkt
na min. 92% sprawności nominalnej 4 pkt
na min. 93% sprawności nominalnej 6 pkt

Dodatkowo po 25 latach gwarancja dla paneli fotowoltaicznych:
na min. 81% sprawności nominalnej 2 pkt
na min. 82% sprawności nominalnej 4 pkt
na min. 83% sprawności nominalnej 6 pkt
na min. 84% sprawności nominalnej 8 pkt
na min. 85% sprawności nominalnej 10 pkt

Gwarancja na roboty montażowe:
4 lata 2 pkt
5 lat 4 pkt

4. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria.
6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawi w ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty, względnie uzyskania dodatkowych wyjaśnień od podmiotów trzecich na rzecz których wykonawca świadczył usługi. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymogów, bądź złożenia oferty niepełnej (bez wymaganych dokumentów), oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WINDSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

(45)20827827

NIP

5272549530

Tytuł projektu

Budowa farmy fotowoltaicznej „Dobre Miasto I” o mocy do 1MW

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0339/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Nie została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.
Liczba wyświetleń: 629