Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem sal na realizację działań szkoleniowych, warsztatowych oraz prowadzenie zajęć indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego

Data publikacji: 02.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2018

Numer ogłoszenia

1085918

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 12:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

morzepracy@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Mielczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 609

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal na realizację działań szkoleniowych, warsztatowych oraz prowadzenie zajęć indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”, na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Zamówienie zostało podzielone na następujące Części:

Część 1:
Świadczenie usługi wynajmu sali na zajęcia indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 2:
Świadczenie usługi wynajmu sali na szkolenia, spotkanie grupowe, szkolenia praktyczne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Usługi na terenie na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi wynajmu sal na szkolenia, warsztaty oraz zajęcia indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (numer projektu: RPPM.05.02.02-22-0084/16), realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: RPPM.05.02.02-22-0084/16-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal na realizację działań szkoleniowych, warsztatowych oraz prowadzenie zajęć indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”, na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Zamówienie zostało podzielone na następujące Części:

Część 1:
Świadczenie usługi wynajmu sali na zajęcia indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 2:
Świadczenie usługi wynajmu sali na szkolenia, spotkanie grupowe, szkolenia praktyczne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały zawarte w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania odnośnie wiedzy i doświadczenia zostały zawarte w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Potencjał techniczny

Wymagania odnośnie potencjału technicznego zostały zawarte w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Informacje szczegółowe zostały zawarte w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym opis sposobu wniesienia wadium, zostały zawarte w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki zostały zawarte w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Warunki zmiany umowy

Zapisy dotyczące warunków zmiany umowy zostały zawarte w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy został przedstawiony w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria - Dla Części 1 i 2:
- Liczba powiatów w których Wykonawca może zapewnić sale - 20 punktów (20%)
- Czas zgłoszenia zapotrzebowania na salę - 30 punktów (30%)
- Cena brutto za 1 godzinę - 50 punktów (50%)
RAZEM 100 punktów (100% )

Szczegółowe kryteria i sposób przyznawania punktacji znajdują się w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/MPP/2018.

Wykluczenia

1. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O. O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla części 1 zamówienia:

Twin Media Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, data wpływu oferty: 12.02.2018 r., cena: 40,00 zł/brutto za godzinę, punktów = 100 punktów.

Dla części 2 zamówienia:

Twin Media Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, data wpływu oferty: 12.02.2018 r., cena: 47,99 zł/brutto za godzinę, punktów = 100 punktów.
Liczba wyświetleń: 463