Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenie i kursy dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych z powiatu wągrowieckiego

Data publikacji: 02.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2018

Numer ogłoszenia

1085853

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wraz ze wszystkimi załącznikami i przesłać listownie bądź osobiście ( w dni robocze, poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30; decyduje data i godzina wpływu) dnia dnia 14 lutego 2018 roku do godziny 15.30 na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
z dopiskiem na kopercie „ Zapytanie ofertowe na szkolenie i kursy dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych z powiatu wągrowieckiego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lucyna ostapiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

67 26 27 614 lub 726 001 135

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie nt. opieki nad osobą niesamodzielną/niepełnosprawną w modelu Trenera Aktywności. Szkoleniem objętych będzie 35 opiekunów faktycznych, uczestniczących w 3 grupach szkoleniowych, każda grupa po 48h tj. łącznie 144h x 2 trenerów.
Łączna liczba godzin szkoleniowych wynosi - 288h.
Szczegółowy zakres godzin ustalony zostanie po podpisaniu umowy.
Szkolenie dotyczy umiejętności wsparcia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną w modelu TRENERA AKTYWNOŚCI i jest skierowane do opiekunów faktycznych osób, którzy w trybie ciągłym opiekują się osobą zależną z ograniczoną możliwością uczestniczenia w życiu społecznym.
Moduł 1 szkolenia: Trener interpersonalny (24h, 3 dni szkolenia.),
Moduł 2 szkolenia – Następstwa funkcjonalne niepełnosprawnych oraz savoir-vivre
w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością (8 h, 1 dzień szkoleniowy).
Moduł 3 szkolenia – Prawne i instytucjonalne wsparcie osoby z niepełnosprawnością (8 h,1 dzień szkolenia).
Moduł 4 szkolenia – Wdrożenie do zagadnień Modelu Trenera Aktywności oraz etycznych aspektów pracy z osobą niesamodzielną, zapoznanie z narzędziami pracy asystentów osób z niepełnosprawnością (8h, 1 dzień szkol.).
W ramach szkolenia Wykonawca zapewnia:
1/. 2 trenerów szkoleń
2/. sale szkoleniowe odpowiadające ilości osób/ grup w każdym module
szkoleniowym, wyposażone w niezbędne meble ( stoły, krzesła ) z dostępem do
pomieszczenia sanitarnego
3/. materiałów szkoleniowych: notatnik + długopis, listy obecności potwierdzające uczestnictwo
w szkoleniach, listy potwierdzające odbiór cateringu, kserokopia zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia każdej z osób biorących udział w szkoleniu, listy potwierdzające odbiór zaświadczeń
z ukończenia szkolenia, ankiety oceny szkolenia przez uczestników, dokumentacji
fotograficznej; co najmniej 1 zdjęcie obejmujące każdą z poszczególnych grup szkoleniowych
z każdego dnia szkolenia.
4/. catering odpowiadający ilości osób i dni dla każdego z modułów szkoleniowych, składający
się z obiadu jednodaniowego, napoje: kawa, herbata, woda niegazowana,
susz konferencyjny odpowiadający ilości osób biorących udział w szkoleniu.
Planowany termin i miejsce szkoleń na przełomie miesięcy: marzec-kwiecień 2018r. , na terenie miasta Wągrowca.
II. Część zamówienia
II.1. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej dla 35 opiekunów faktycznych, osób niesamodzielnych / niepełnosprawnych, przeprowadzony w 3 grupach szkoleniowych: 12 osób, 12 osób i 11 osób – każda grupa 1 dzień szkoleniowy - 8 godzin zegarowych) tj. łącznie 24h szkolenia dla wszystkich 3 grup. Uczestnicy kursu otrzymują imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.
W ramach kursu Wykonawca zapewnia:
1/. 1 trenera posiadającego uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego kursu, ( co najmniej ukończony kurs pierwszej pomocy, zakończony egzaminem, uprawniające do prowadzenia kursu pierwszej pomocy ),
2/. sale szkoleniowe odpowiadające ilości osób/ grup w każdym module szkoleniowym, wyposażone w niezbędne meble ( stoły, krzesła ) z dostępem do pomieszczenia sanitarnego
3/. fantom do ćwiczeń praktycznych dla osoby dorosłej,
4/. materiały: listy obecności potwierdzające uczestnictwo w kursie, listy potwierdzające odbiór
cateringu, kserokopia zaświadczenia dla każdej z osób biorącej udział w kursie, lista
potwierdzająca odbiór zaświadczeń z ukończenia kursu, ankiety oceny szkolenia przez
uczestników, dokumentacji fotograficznej; co najmniej 3 zdjęcia obejmujące wszystkie osoby
biorące udział w kursie.
4/. catering odpowiadający ilości osób i dni dla każdego z modułów szkoleniowych, składający
się z obiadu jednodaniowego, napoje: kawa, herbata, woda niegazowana,
susz konferencyjny odpowiadający ilości osób biorących udział w szkoleniu.
5/. Przygotowana broszura dla każdej z 35 osób, zawierający informacje objęte kursem.
Planowany termin i miejsce kursu: marzec - kwiecień 2018 rok , na terenie miasta Wągrowca.
II. 2. Kurs masażu klasycznego dla 8 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. 60 godzin zegarowych tj. 10 dni x 6h ( w tym 15 godzin teorii i 45 godzin praktyki ).
W ramach kursu Wykonawca zapewnia:
1/. 1 trenera kursu posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe: mgr rehabilitacji / fizjoterapii,
2/. sale szkoleniowe odpowiadające ilości osób, wyposażone w niezbędne meble ( stoły, krzesła, stoły do masażu do zajęć praktycznych, inne niezbędne akcesoria ) z dostępem do pomieszczenia sanitarnego
3/. materiały sanitarno- higieniczne niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych:
jednorazowe prześcieradła, ręczniki papierowe, oliwka itp., listy obecności potwierdzające
uczestnictwo w kursie, listy potwierdzające odbiór cateringu, kserokopia zaświadczenia dla
każdej z osób biorących w kursie, lista potwierdzająca odbiór zaświadczeń z ukończenia
kursu, ankiety oceny szkolenia przez uczestników, dokumentacji fotograficznej; co najmniej
3 zdjęcia obejmujące wszystkie osoby biorące udział w kursie.
4/. catering odpowiadający ilości osób i dni dla każdego z modułów szkoleniowych, składający
się z obiadu jednodaniowego, napoje: kawa, herbata, woda niegazowana,
susz konferencyjny odpowiadający ilości osób biorących udział w kursie.
Planowany termin i miejsce szkoleń na przełomie miesiąca: kwietnia-maja 2018r., na terenie miasta Wągrowca.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: wągrowiecki Miejscowość: Wągrowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeszkolenie 35 opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w zakresie modelu Trenera Aktywności, kursu pierwszej pomocy i kursu masażu klasycznego.

Przedmiot zamówienia

1. Szkolenie nt. opieki nad osobą niesamodzielną/niepełnosprawną w modelu Trenera
Aktywności dla 35 opiekunów faktycznych,
2. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej dla 35 opiekunów faktycznych osób
niesamodzielnych / niepełnosprawnych,
3. Kurs masażu klasycznego dla 8 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/
niepełnosprawnych.

Kod CPV

80560000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy tj. przybliżony termin - 19.02.2018r do 30.05.018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Warunki udziału w postępowaniu jakie stawia Zamawiający:
1) Wykonawca musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, dotyczący:
a. dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, wraz z wymaganymi
dokumentami potwierdzającymi spełnianie opisanych warunków.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W przypadku warunku, o którym mowa w Rozdz. V zapytania ofertowego, Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca spełnia następujące warunki:
a. posiada/dysponuje osobami posiadającymi wykształcenie, ocena na podstawie Oświadczenia – załącznik nr 2 oraz załączonej dokumentacji.
b. posiada/ dysponuje osobami posiadającymi min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, zgodnie z wykształceniem, ocena na podstawie Oświadczenia – załącznik nr 4a oraz załączonej dokumentacji,
c. posiada / dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie określonym w przedmiocie oferty tj. przeprowadzenie min. 2 szkoleń/2 kursów będących przedmiotem oferty, ocena na podstawie Oświadczenia – załącznik nr 4a oraz załączonej dokumentacji.
Ocena spełnienie warunków według zasady: spełnia/ nie spełnia
Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Ocena spełnienia warunków dla części I i II zamówienia:
- wykształcenia: na podstawie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dyplomu,
- doświadczenia zawodowego: CV z kserokopią dokumentu potwierdzającego doświadczenie
zawodowego ( umowa, świadectwo pracy, kontrakt, protokół, referencje – potwierdzone
za zgodność z oryginałem ),
- doświadczenia w przedmiocie przeprowadzenia min. 2 szkoleń obejmujących zagadnienia
wskazane w rozdziale V pkt. I ppkt. 1/ od a do f - zaświadczenie, referencje, protokół odbioru,
inne równoważne,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ocena spełnienia warunków posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia na podstawie Oświadczenia Wykonawcy i kserokopii potwierdzonych za zgodność - dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewidział zmiany warunków umowy, które zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących oświadczeń:
druk oferty – załącznik nr 1
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3
wykaz osób i usług – załącznik nr 4a i 4b
Ponadto Wykonawca do Oświadczeń zobowiązany jest dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. Kryteria oceny oferty
1. Cena
2. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
IX. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
1. Cena – 85%
2. Doświadczenie – 15%
X. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Cena musi być wyrażona w PLN.
2. Cenę oferty ( wartość brutto zamówienia ) należy obliczyć zgodnie z konstrukcją Druku Oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, określając ją w sposób jednoznaczny do drugiego miejsca po przecinku.
3. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną i niezmienną do końca realizacji przedmiotu umowy, musi uwzględniać wszystkie wymagania jakie Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym.
Zasady oceny ofert w kryterium - Cena
Ocena punktowa oceny zostanie obliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:
C min
Po = --------------------- x 100 x Wk
C or
gdzie:
Po - ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium Cena;
C min - najniższa cena brutto ( wartość brutto przedmiotu zamówienia ) spośród wszystkich
ważnych i nieodrzuconych ofert;
C or - ocena brutto oferty rozpatrywanej ( wartość brutto przedmiotu zamówienia );
Wk - waga kryterium ( 85% ).

Zasady oceny ofert w kryterium – Doświadczenie

a) oferta w zakresie kryterium Doświadczenie, które odnosi się do doświadczenia zawodowego Wykonawcy ( nie osób, którymi dysponuje Wykonawca ) przewidzianego do świadczenia usługi otrzyma punkty na podstawie załączonego do oferty wykazu usług zrealizowanych w zakresie będącym przedmiotem oferty: usługa szkolenia dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych w zakresie podnoszenia ich wiedzy, kompetencji i umiejętności społecznych, w zakresie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, w zakresie kursu masażu klasycznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4b ( wraz z udokumentowaniem doświadczenia Wykonawcy – referencje, protokoły odbioru ) Zamawiający oceniając oferty w zakresie ww. kryterium przyzna po 3 punkty za każdy udokumentowany rok doświadczenia zawodowego.
b) ostateczna ocena punktowa w kryterium Doświadczenie zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium zgodnie z modułem proporcjonalności:

Lpd or
Pd = ----------------- x 100 x Wk
Lpd max

gdzie:
Pd - ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium Doświadczenie;
Lpd or – liczba punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną, zgodnie z przyjętymi zasadami punktacji;
Lpd max - maksymalna liczba punktów uzyskanych przez ofertę spośród wszystkich ofert,
zgodnie z przyjętymi zasadami punktacji;
Wk - waga kryterium ( 15%)

Ostateczna ocena punktowa ofert
Ostateczna ocena punktowa ofert będzie sumą punktów uzyskanych za kryteria Cena i Doświadczenie. Wyniki końcowych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

XII. Informacje na temat zakresu wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem ( Zamawiającym ) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku okoliczności, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WĄGROWIECKI

Adres

Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

wielkopolskie , wągrowiecki

Numer telefonu

67 2680500

Fax

67 2627888

NIP

7661963101

Tytuł projektu

Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim

Numer projektu

RPWP.07.02.01-30-0028/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta.
Liczba wyświetleń: 540