Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 03/2018 dot. zakupu fabrycznie nowej linii zgrzewająco-czyszczącej do produkcji ościeżnic i skrzydeł okiennych

Data publikacji: 02.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

Numer ogłoszenia

1085828

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 5.02.2018 r. ujednolicono omyłkę pisarską w pkt. A.1 (przedmiot zamówienia) z pozostałą treścią zapytania.

Było:
a. Linia zgrzewająco – czyszcząca do produkcji ościeżnic i skrzydeł okiennych.
− Wymagane funkcjonalności/wyposażenie linii:
1. Musi pozwalać na zgrzewanie profili z promieniami, skosami i zaokrągleniami, z lub bez wciągniętej uszczelki w ramy o wielkości do 3500 mm.

Jest:
a. Linia zgrzewająco – czyszcząca do produkcji ościeżnic i skrzydeł okiennych.
− Wymagane funkcjonalności/wyposażenie linii:
1. Musi pozwalać na zgrzewanie profili z promieniami, skosami i zaokrągleniami, z lub bez wciągniętej uszczelki w ramy o wielkości do 2600 mm.

Miejsce i sposób składania ofert

a. osobiście w siedzibie firmy ul. Kojkowicka 2, 43-400 Puńców,
b. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. Kojkowicka 2, 43-400 Puńców.
c. pocztą elektroniczną na adres mailowy: poczta@okna-aldo.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@okna-aldo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Krakowiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a. Zakup fabrycznie nowej linii zgrzewająco-czyszczącej do produkcji ościeżnic i skrzydeł okiennych składającej się z:
i. automatycznej zgrzewarki 4 – głowicowej,
ii. Stacji chłodzenia,
iii. Automatycznej maszyny do czyszczenia naroży ze spoin,
iv. Stołu transportowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Puńców

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

a. Skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników.

Przedmiot zamówienia

a. Linia zgrzewająco – czyszcząca do produkcji ościeżnic i skrzydeł okiennych.
− Wymagane funkcjonalności/wyposażenie linii:
1. Musi pozwalać na zgrzewanie profili z promieniami, skosami i zaokrągleniami, z lub bez wciągniętej uszczelki w ramy o wielkości do 2600 mm.
2. Każdy z elementów linii powinien mieć własne sterowanie z poziomu PC
3. cała linia musi być sprzężona pętlą kontrolującą położenie obrabianego elementu.
4. zgrzewarka i czyszczarka muszą być wyposażone w graficzny interfejs w celu ułatwienia komunikacji z maszyną.
5. Musi posiadać lustro wyposażone w segmenty wypierające.

Komponenty, z których powinna się składać linia to:
1. automatyczna zgrzewarka 4 – głowicowa, o następujących funkcjonalnościach i minimalnych (lub lepszych) parametrach:
− prowadnice maszyny wykonane ze stali hartowanej i szlifowanej,
− posiadanie obwodowo zamkniętego łożyska wzdłużnego
− możliwość jednoczesnego zgrzewania czterech naroży, ościeży oraz skrzydeł okiennych i drzwiowych z profili PCV.
− Tolerancja zgrzewania: w granicach ± 0,4 mm.
− Maszyna musi być wyposażona w system łatwego podawania profili oraz automatycznego transportu gotowej ramy.
− Maksymalna moc przyłączeniowa: 8 kW,
− napięcie: 400 V,
− ciśnienie powietrza: 7 bar,
− możliwość obróbki ram o długości: 330 mm – 2600 mm.
− możliwość obróbki ram o szerokości: 450 mm – 2600 mm.
− możliwość obróbki profili o wysokości: 30 mm - 180 mm.
− możliwość obróbki profili o szerokości: maks. 140 mm.
− obrabiany materiał: profile PCV,
− wyposażenie w system automatycznego, przestawiania szerokości spoiny nożowej od 0,2 do 2 mm (osobno dla noży górnych i dolnych),
− zgrzewanie w formie U,
− skaner kodów kreskowych.

2. Stacja chłodzenia,

3. Automatyczna maszyna do czyszczenia naroży ze spoin: umożliwić ma ona jednoczesną pracę z zewnątrz i wewnątrz naroża, co da krótki czas jego czyszczenia. Maszyna powinna być wyposażona w system automatycznego przejęcia informacji ze zgrzewarki oraz posiadać pneumatyczne mocowanie ram umożliwiające ich obracanie w sposób automatyczny lub ręczny.
Minimalne parametry oczyszczarki (dopuszczalne są lepsze parametry):
− Moc przyłączeniowa: minimum 5,2 kW
− Napięcie: 400 V,
− ciśnienie powietrza: 7 bar,
− zakres szerokości profili: 50 mm - 140 mm,
− zakres wysokości profili: 50 mm - 180 mm,
− liczba osi sterowanych: minimum 4,
− liczba gniazd narzędziowych na suport: minimum 5
− takt obróbki naroża: od 1,50 min.,
− materiał obrabiany: profile PCV, Acrycolor.

4. Stół transportowy.

Kod CPV

42994100-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Zamówienie należy zrealizować do dnia: 30.09.2018r. przez wskazany termin realizacji rozumie się wykonanie, dostarczenie i uruchomienie urządzenia w miejscu realizacji projektu tj. ul. Kojkowicka 2, 43-400 Puńców.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Potencjał techniczny

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Dodatkowe warunki

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
b. Termin składania ofert: decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.
c. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
d. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części.
e. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania/zmian całości lub części zapytania ofertowego.
g. Po upływie terminu składania ofert zamawiający dokona oceny ofert i podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację o wynikach postępowania, za pośrednictwem kanału użytego do upublicznienia zapytania ofertowego.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
i. Podana oferta cenowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu należytej realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a także zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania ofertowego.
b. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia - począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, nie więcej niż 5% wartości kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Złożenie podpisanej oferty na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków oraz oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.
b. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c. Należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (obligatoryjne) pola formularza.
d. Pozostawienie pustych/niewypełnionych obligatoryjnych pól w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty.
e. Wymagane jest załączenie do oferty specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia potwierdzającej spełnienie co najmniej minimalnych wymogów/parametrów technicznych określonych zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie kryteriów:

a. cena netto* realizacji całości zamówienia (waga kryterium 70 %) – maks. 70 pkt.
* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez zamawiającego).
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej
formuły:
A n = (C min/Cr) x 100 x 70%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznana ofercie

b. okres gwarancji - podany w miesiącach (waga kryterium 20%) – maks. 20 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej
formuły:
G n = (Gr /G max) x 100 x 20%
G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze
G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
G n – liczba punktów przyznana ofercie

c. czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy liczony w godzinach od momentu (godziny) zgłoszenia usterki przez zamawiającego (waga kryterium 10 %) – maks. 10 pkt..
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły:
S n = (S min/Sr) x 100 x 10%
S min – najkrótszy czas reakcji serwisowej
S r – czas reakcji rozpatrywanej
S n – liczba punktów przyznana ofercie

Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który uzyska w wyniku oceny wszystkich kryteriów łącznie najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

a. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), którego częścią jest oświadczenie o braku występowania w/w powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ALDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kojkowicka 2

43-400 Puńców

śląskie , cieszyński

NIP

5481012159

Tytuł projektu

Wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w firmie, poprzez inwestycje w maszyny produkcyjne.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-02A7/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PREZ-MET sp. z o.o. sp. k. (Romanów 68, 42-260 Kamienica Polska),
Oferta złożona 28.02.2018 r.
Cena oferty: 740 000 PLN netto (910 200 PLN brutto).
Liczba wyświetleń: 328