Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02/2018 dot. zakupu fabrycznie nowej frezarki dwuwrzecionowej

Data publikacji: 01.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

Numer ogłoszenia

1085824

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. osobiście w siedzibie firmy ul. Kojkowicka 2, 43-400 Puńców,
b. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. Kojkowicka 2, 43-400 Puńców.
c. pocztą elektroniczną na adres mailowy: poczta@okna-aldo.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@okna-aldo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Krakowiak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a. Zakup fabrycznie nowej frezarki dwuwrzecionowej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Puńców

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

a. Skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników.

Przedmiot zamówienia

a. Zakup, dostawa i uruchomienie frezarki dwuwrzecionowej – w celu wykonywania na końcach profili odpowiednich frezowań eliminujących negatywne oddziaływanie procesu zgrzewania na stan uszczelek, które po tym procesie nadal pozostaną elastyczne, a okno zachowa swoje właściwości izolacyjne.

b. Frezarka musi posiadać możliwość frezowania w jednym cyklu 4 profili (na cykl składa się frezowanie w przyldze okiennej, przyldze domykowej oraz uszczelki środkowej).

c. minimalne parametry techniczne:
• 8 docisków pneumatycznych, po 2 na każdy z profili.
• posuw silnika z frezem na płaskich prowadnicach liniowych, z automatyczną płynną regulacją obrotów silnika w zakresie 6.000-18.000 obr/min.
• dwa wrzeciona: jedno z obrotami prawymi i jedno z obrotami lewymi.
• programowanie frezowania CNC na panelu sterującym z możliwością umieszczenia na nim przekrojów profili,
• stabilny docisk profili za pomocą siłowników pneumatycznych pionowych i poziomych.

Kod CPV

42994100-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

a. 42623000-9 – frezarki

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Zamówienie należy zrealizować do dnia: 31.08.2018 r. przez wskazany termin realizacji rozumie się wykonanie, dostarczenie i uruchomienie urządzenia w miejscu realizacji projektu tj. ul. Kojkowicka 2, 43-400 Puńców.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Potencjał techniczny

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

Dodatkowe warunki

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
b. Termin składania ofert: decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.
c. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
d. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części.
e. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania/zmian całości lub części zapytania ofertowego.
g. Po upływie terminu składania ofert zamawiający dokona oceny ofert i podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację o wynikach postępowania, za pośrednictwem kanału użytego do upublicznienia zapytania ofertowego.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
i. Podana oferta cenowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu należytej realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a także zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania ofertowego.
b. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia - począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, nie więcej niż 5% wartości kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Złożenie podpisanej oferty na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków oraz oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.
b. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c. Należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (obligatoryjne) pola formularza.
d. Pozostawienie pustych/niewypełnionych obligatoryjnych pól w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty.
e. Wymagane jest załączenie do oferty specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia potwierdzającej spełnienie co najmniej minimalnych wymogów/parametrów technicznych określonych zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie kryteriów:

a. cena netto* realizacji całości zamówienia (waga kryterium 70 %) – maks. 70 pkt.
* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez zamawiajacego).
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej
formuły:
A n = (C min/Cr) x 100 x 70%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznana ofercie


b. okres gwarancji - podany w miesiącach (waga kryterium 20%) – maks. 20 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej
formuły:
G n = (Gr /G max) x 100 x 20%
G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze
G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
G n – liczba punktów przyznana ofercie

c. czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy liczony w godzinach od momentu (godziny) zgłoszenia usterki przez zamawiającego (waga kryterium 10 %) – maks. 10 pkt..
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły:
S n = (S min/Sr) x 100 x 10%
S min – najkrótszy czas reakcji serwisowej
S r – czas reakcji rozpatrywanej
S n – liczba punktów przyznana ofercie

Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który uzyska w wyniku oceny kryterium najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

a. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), którego częścią jest oświadczenie o braku występowania w/w powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ALDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kojkowicka 2

43-400 Puńców

śląskie , cieszyński

NIP

5481012159

Tytuł projektu

Wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w firmie, poprzez inwestycje w maszyny produkcyjne.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-02A7/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

URBAN Polska sp. z o.o. (ul. Gospodarcza 7, 68-200 Żary).
Oferta złożona w dniu 5.02.2018 r.
Cena oferty: 22 000,00 EUR netto (27 060,00 EUR brutto).
Liczba wyświetleń: 306