Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie strony internetowej, logo projektu i księgi znaku (brand book) dla projektu BALTIC STORIES

Data publikacji: 01.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2018

Numer ogłoszenia

1085715

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 3.2.2018 nastąpiła zmiana treści Załącznika nr 3 - umowa (akapit §6. POSTANOWIENIA DODATKOWE, punkt 3 oraz 4).
W dniu 7.2.2018 dodano odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców.
W dniu 7.2.2018 zmieniono treść Zapytania Ofertowego w zakresie terminu wykonania prac na dzień 30 kwietnia 2018 roku (pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian).
W dniu 7.2.2018 nastąpiła zmiana treści Załącznika nr 3 - umowa (akapit §2 pkt. 2.1 "Elementy strony" oraz §3 . TERMINY).

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@balteus.eu do dnia 9 lutego 2018 do godziny 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@balteus.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kołomański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48693374794

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania następujących usług dla Fundacji Balteus jako Zamawiającego:
1) Zaprojektowania strony internetowej z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w załączonym Zapytaniu Ofertowym oraz w Umowie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego;
2) Zaprojektowania logo projektu BALTIC STORIES z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w załączonym Zapytaniu Ofertowym oraz w Umowie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego;
3) Przygotowanie księgi znaku (brand book) w języku angielskim w wersji elektronicznej, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w załączonym Zapytaniu Ofertowym oraz w Umowie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń kulturalnych w regionie Południowego Bałtyku” (Professionalization of events for culturally embedded and sustainable tourism development of destinations in South Baltic region) w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 Fundacja Balteus z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645902, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na wykonanie strony internetowej, logo projektu i księgi znaku (brand book).
Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń kulturalnych w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg South Baltic 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie strony internetowej, logo projektu i księgi znaku (brand book) z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w załączonym Zapytaniu Ofertowym oraz w Umowie stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

72413000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zawartość merytoryczna: Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy proponowany schemat strony oraz zawartość merytoryczną Strony www (w wersji elektronicznej) w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy. Bez konsultacji z Zamawiającym Wykonawca nie będzie dokonywać w dostarczonych przez Zamawiającego treściach zmian takich jak np.: edycja treści, czcionek, błędów stylistycznych. Jednocześnie Zamawiający przekaże Wykonawcy ogólne wskazówki związane z projektem plastycznym strony.
2. Projekt plastyczny: Wykonawca przedstawi projekt plastyczny Strony oraz Logo w wymaganej ilości graficznych projektów, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania zawartości merytorycznej. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania projektu zobowiązany jest dostarczyć swoje uwagi do tego projektu. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić stosowne poprawki w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i przedstawić poprawiony projekt plastyczny Zamawiającemu do akceptacji.
3. Testy funkcjonalne, aktywacja Strony i zamieszczenie Logo: Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od akceptacji projektu plastycznego przez Zamawiającego aktywuje wszystkie funkcjonalności Strony, umieści zawartość w wymaganych wersjach językowych (angielski, polski, litewski, szwedzki – tłumaczenia zostaną przekazane przez Zamawiającego) i zamieści na niej Logo, a także przekaże Zamawiającemu pierwszą wersję Brand Booka w języku angielskim.
4. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych przekaże uwagi do zawartości Brand Booka, po czym Wykonawca, w ciągu 5 dni roboczych przygotuje i odeśle Zamawiającemu ostateczną wersję Brand Book w języku angielskim.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie udokumentowanego doświadczenia w zakresie: a) wykonania i obsługi co najmniej 2 stron internetowych, oraz b) zaprojektowania co najmniej 2 logo/logotypów. Wymienione usługi powinny zostać zrealizowane w ostatnich 18 miesiącach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy (Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego)
Wykaz doświadczenia (Załącznik 2 do Zapytania Ofertoweg)

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Fundacja Balteus dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny: Kryterium 1: Cena ― 80%; Kryterium 2: Doświadczenie w przygotowywaniu księgi znaku (brand book) ― waga 20%.

Punktacja kryterium 1: Cena (80%). Maksymalnie 80 pkt.

najniższa cena oferty
liczba punktów = ----------------------------- x 80 pkt.
cena danej oferty

Punktuacja kryterium 2: Doświadczenie w przygotowywaniu księgi znaku (brand book) (20%). Maksymalnie 20 pkt.

Punktacja:

Liczba zrealizowanych ksiąg znaku danego oferenta
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.
Największa liczba zrealizowanych ksiąg znaku (brand book) w złożonych ofertach

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów przyznanych za oba kryteria: Cena + Doświadczenie.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA BALTEUS

Adres

Cyfrowa 6

71-441 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513201038

Tytuł projektu

BALTIC STORIES - Professionalization of events for culturally embedded and sustainable tourism development of destinations in South Baltic region

Numer projektu

STHB.02.01.00-32-0082/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń kulturalnych w regionie Południowego Bałtyku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg South Baltic 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przemysław Kempczyński Pro-Link
85-415 Bydgoszcz
ul. Urodzajna 6
Data wpłynięcia oferty: 09.02.2018
Cena: 11995 zł brutto
Liczba wyświetleń: 1364