Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dotyczące: Sloter wycinający do produkcji seryjnej, Automatycznej skałdarko-sklejarki, Plotera oraz Skanera wraz z wbudowanym oprogramowaniem

Data publikacji: 01.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2018

Numer ogłoszenia

1085579

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:
BESKID SPÓŁKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 101
43-346 Bielsko-Biała
E mail : admin@beskid.com.pl
Termin wpłynięcia ofert upływa: 05.03.2018
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail).
Zamawiający zakłada możliwość powtórzenia czynności, albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub jego Wytycznymi.
Kryteria formalne składanych ofert:

1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto oraz czas reakcji serwisu, parametry techniczne oraz okres gwarancji. Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
3. Oferta powinna być ważna minimum 60 dni
4. Wymagane są załączniki do oferty:
a) Oświadczenie o braku powiązań,
b)Przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub z CEDIG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał).
c)Minimum 2 Referencje z zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

admin@beskid.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Jedliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501560651

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postepowania ofertowego jest zakup nowych urządzeń:
1) Slotter wycinający do produkcji seryjnej
2) Automatycznej skałdarko-sklejarki
3) Plotera
4) Skanera wraz z wbudowanym oprogramowaniem
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych. Oferta cząstkowa musi odnosić się minimum do jednego urządzenia wymienionego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV dla skanera: 38520000-6, nazwa kodu: Skanery.
Kod CPV dla drukarki: 30232100-5, nazwa kodu: Drukarki i plotery.
KOD CPV dla pozostałych: 42000000-6 Maszyny przemysłowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy nowych urządzeń:
1) Slotter wycinający do produkcji seryjnej
2) Automatycznej skałdarko-sklejarki
3) Plotera
4) Skanera wraz z wbudowanym oprogramowaniem

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych. Oferta cząstkowa musi odnosić się minimum do jednego urządzenia wymienionego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV dla skanera: 38520000-6, nazwa kodu: Skanery.
Kod CPV dla drukarki: 30232100-5, nazwa kodu: Drukarki i plotery.
KOD CPV dla pozostałych: 42000000-6 Maszyny przemysłowe.

Przedmiot zamówienia

Skrócony opis: Przedmiotem niniejszego postepowania ofertowego jest zakup nowych urządzeń:
Ad.1 Slotter wycinający do produkcji seryjnej musi posiadać parametry nie gorsze niż:
-podajnik minimum 4 rzędy rolek podających,
-3 x drukarka typu flekso,
-automatyczne ustawianie slotow wycinających,
-wymiar stołu: 1200x2400 mm.
-Maksymalny arkusz: minimum 2400x1200
-Minimalny arkusz: maximum: 800x400
-Prędkość robocza: minimum 120 ark/min
-Podajnik typu Lead edge feeder (stół rolkowo podciśnieniowy):
a)siła podciśnienia regulowana płynnie
b)wyrównywacz boczny stosu arkuszy
c)boczne ograniczniki regulowane za pomocą PLC
-trzy drukarki typu flekso: system farbowy z wałka na wałek, stalowy wał rastrowy, transfer podciśnieniowy oraz regulacja docisków za pomocą PLC,
-Sloter automatyczny:
1.Wstępne bigowanie arkusza
2.Szerokość noża: 8mm
3.Minimalna odległość szczelin nie większa niż: 170x170
4.Regulacja szerokości i wysokości wyrobu: za pomocą PLC także w czasie ruchu maszyny
5.Transporter ścinków (odpadów) na zewnątrz maszyny
-Sztanca rotacynja:
1.Elektryczny trymer okładzin
2.System zapobiegający ciągłemu uderzaniu noża w to samo miejsce
samoczynne poprzeczne przesuwanie się wału z okładziną (...)

Ad. 2Automatyczna składarko-sklejarka (liniowa) musi posiadać parametry nie gorsze niż:
-wymiar stołu: 1200x2400 mm,
- zasilanie 12 kW,
-automatyczne wyrównywanie,
-obrotnica o 90 stopni.
- Format maksymalny nie mniejszy niż: 2400x1200
- Format minimalny nie większy niż: 1000x350
- Obsługiwane tektury o fali E, B, C, BE, BC
- Prędkość robocza: minimum 150szt/min
- Podajnik automatyczny z podciśnieniem
- Sekcja klejąco składająca (składanie pasami)
- Wyrównywacz pudełek z licznikiem sztuk w paczce
- Ilość sztuk w paczce ustawiana za pomocą PLC
- Wyrównywanie zliczonej paczki z 4 stron
- Automatyczna paskarka w linii (z dociskiem paczki i możliwością jedno lub dwukrotnego opasania każdej paczki) (...)

Ad. 3. Ploter wycinający z oprogramowaniem musi posiadać parametry nie gorsze niż:
- Wysoka prędkość cięcia oraz bigowania, nie mniejsza niż 50m/min
- Unikalny system sterowania stołem - pełna kontrola z poziomu komputera: prędkości, przy-spieszenia, głębokości cięcia oraz nacisku bigowania osobno w obu osiach),
- Automatyczny pomiar grubości i rozmiaru arkusza - skrócenie czasu potrzebnego do przy-gotowania urządzenia do produkcji. To samo narzędzie bez dodatkowych czynności tniei bi-guje np. falę E, czy BC,
- Obróbka tektur siedmiowarstwowych, plastra miodu oraz reboard-u przy zachowaniu wyso-kiej prędkości,
- automatyczna kalibracja wysokości narzędzia
- Pasowanie zadruku do linii cięcia przy pomocy systemu i-cut lub ARS lub równoważne
(z dokładnością do 1 mm).
- Format maksymalny nie mniejszy niż: 2500x1200
- Stół podciśnieniowy z matą ochronną
- Obsługiwane tektury o fali E, B, C, BE, BC
- Cięcie i bigowanie realizowane w jednym cyklu (bez zmiany narzędzia)
- Głowica z nożem oscylacyjnym
- Głowica z nożem wleczonym
- Głowica umożliwiająca montaż markera piszącego
- Głowica bigująca do tektur falistych
- Głowica bigująca do tektur litych
- Wbudowane oprogramowanie do projektowania:
a)Parametryczne projektowanie opakowań w technologii CAD
b) Standardowa baza opakowań typu fefco
c)Podgląd zaprojektowanego opakowania w 3d z możliwością naniesienia grafiki
d) Podgląd zaprojektowanego opakowania w 3d z możliwością poruszania elementów w liniach gięcia (...)

Ad. 4 Skaner wraz z wbudowanym oprogramowaniem musi posiadać parametry nie gorsze niż:
-0,3mm Rozdzielczość
-10 klatek/s prędkość skanowania
- oprogramowanie do komputerowo wspomaganego projektowania,
- 4m maksymalna wielkość skanowanego obiekt
- Źródło światła: LED. (...)
Pełen opis w załączniku: Zapytanie ofertowe

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy do 6 miesięcy do podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia:
O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:
-posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEDIG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.
-posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia jego dostawy, instalacji oraz obsługi gwarancyjnej. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie przez oferenta minimum 2 referencji z zakresu przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji oraz obsługi gwarancyjnej.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
a)zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji umowy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek,
c)zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d)zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane są załączniki do oferty:
a) Oświadczenie o braku powiązań,
b)Przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub z CEDIG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał).
c)Minimum 2 Referencje z zakresu przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wymienione kryteria poniżej odnoszą się do każdego przedmiotu zamówienia:
1) Sloter wycinający do produkcji seryjnej
2) Automatycznej skałdarko-sklejarki
3) Plotera
4) Skanera wraz z wbudowanym oprogramowaniem
Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:

Kryterium I: cena
Kryterium II: gwarantowany czas reakcji serwisu
Kryterium III: Gwarancja
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium: Cena
Waga: 60
Sposób oceny:
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 60. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium: gwarantowany czas reakcji serwisu (przyjazd technika w celu diagnozy i naprawy)
Waga: 20
Sposób oceny:
Czas reakcji serwisu mniejszy lub równy 48 h – 20 pkt.
Czas reakcji serwisu większy niż 48 h oraz mniejszy lub równy 72 h – 10 pkt.
Czas reakcji serwisu większy niż 72 h – 0 pkt.

Kryterium: Gwarancja
Waga: 20
Sposób oceny:
Gwarancja równa lub powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 24 miesięcy oraz powyżej lub równe 12 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja na poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena, czas reakcji serwisu i gwarancja wynosi 100.
Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:
P=C min/Cx*60+R+G
P-liczba punktów
C min-najniższa cena spośród analizowanych ofert
Cx-cena analizowanej oferty
R-czas reakcji serwisu
G-gwarancja na urządzenie
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

Wykluczenia

Zakres wykluczenia oferenta
Z postępowania o udzielnie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest po-wiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia- Załącznik nr 1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"BESKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Adres

Katowicka 101

43-346 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

NIP

5471876088

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji modernistycznych opakowań tekturowych w systemie na żądanie

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00HF/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Slotter wycinający do produkcji seryjnej
PAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ul. Leśna 24, 55-010 Święta Katarzyna, data wpływu 05.03.2018, cena netto: 293 500,00 USD
2) Automatycznej skałdarko-sklejarki
PAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Leśna 24, 55-010 Święta Katarzyna data wpływu 05.03.2018, cena netto: 74000,00 USD
3) Plotera
Lasercomb GmbH Siemensstrasse 2 DE-73274 Notzingen, data wpływu 09.02.2018, cena netto: 69290,00 EURO
4) Skanera wraz z wbudowanym oprogramowaniem
SMARTTECH Sp. z o.o. ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki, data wpływu: 05.03.2018, cena netto 39290.00 PLN
Liczba wyświetleń: 867