Strona główna
Logo unii europejskiej

„Kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, demontaż stoiska oraz obsługa techniczna stoiska na terenie i w czasie trwania targów przemysłowych Hannover Messe 2018, które odbędą się w Hanowerze (Niemcy) w dniach 23-27 kwietnia 2018 r.”

Data publikacji: 31.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2018

Numer ogłoszenia

1085368

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra - Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki, Wydział Przedsiębiorczości
i Strategii Marki, oferta na zadanie pn.: „Kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, demontaż stoiska oraz obsługa techniczna stoiska na terenie i w czasie trwania targów przemysłowych Hannover Messe 2018”. NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 12:30 dnia 09.02.2018 r.
3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie
z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.chalecki@lubuskie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Chalecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

684565487

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Wymiary i położenie stoiska:
Powierzchnia: 28 m2.
Wymiary powierzchni pod zabudowę: szerokość 5 m x głębokość ok. 5,5 m.
Położenie/typ stoiska: stoisko z 2 stron otwarte.

2) Zabudowa stoiska wystawowego o powierzchni 28 m2 na Targach, wyposażenie oraz demontaż stoiska po zakończeniu Targów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zabudowa i montaż stoiska na Targach Hannover Messe - 28 m2 z elementów własnych Wykonawcy (wszystkie meble i nakrycia powinny być nowoczesne i niezniszczone) wg wytycznych Zamawiającego zawartych w Umowie i załączniku nr 1 do Umowy.

Przedmiot zamówienia

Zabudowa i montaż stoiska na Targach Hannover Messe - 28 m2 z elementów własnych Wykonawcy (wszystkie meble i nakrycia powinny być nowoczesne i niezniszczone) wg wytycznych Zamawiającego zawartych w Umowie i załączniku nr 1 do Umowy.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22-28 kwiecień 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: iż posiada min. trzyletnie doświadczenie
w zabudowie stoik wystawienniczych oraz wykonał co najmniej trzy zlecenia, odpowiadające swoim rodzajem ww. przedmiotowi zamówienia oraz, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - wg załączonego wzoru;
b) zaparafowany „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” - zał. nr 1;
c) zaparafowany wzór Umowy;
d) dokładna wizualizacja graficzna proponowanego stoiska i jego poszczególnych elementów wraz
z opisem kolorystyki, użytych materiałów oraz spisem elementów wyposażenia stoiska;
e) wykaz zrealizowanych przez oferenta zleceń, odpowiadających merytorycznie przedmiotowi zamówienia - wizualizacja stoisk z dokumentacją zdjęciową z minimum 3 podobnych projektów zabudowy, które zrealizował oferent (Wykonawca);
f) dokumenty potwierdzające wykonanie podobnych usług (referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
a) cena (podać w procentach) – waga 50%
b) nowoczesna forma wystawiennicza – waga 50%
Zamawiający będzie oceniał innowacyjność zaproponowanego rozwiązania, przez co rozumie nowatorskie potraktowanie tematu, niepowtarzalność i oryginalność. Zamawiający oceni również estetykę wizualizacji tj. oceni zaproponowaną formę zabudowy, wzornictwo (kolorystykę, grafikę, liternictwo) oraz jakość użytych materiałów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Adres

Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

0684565274

Fax

0684565386

NIP

9730590332

Tytuł projektu

Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych

Numer projektu

RPLB.01.04.01-08-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WEXPOL Jacek Lewandowski, ul. Żywiczna 67; 03-179 Warszawa. Oferta wpłynęła 9 lutego 2018 roku; cena oferty: 44 833,50 zł brutto
Liczba wyświetleń: 354