Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH

Data publikacji: 31.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2018

Numer ogłoszenia

1085212

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Zemat Technology Group Sp. z o.o.
Ul. Brukowa 26, 91-341 Łódź

1. Termin składania ofert upływa w CZWARTEK 15.02.2018, o godzinie 1000.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w czwartek 15.02.2018, o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
7. Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na dostawę układu reaktora do technologii azotowania w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z systemem wytwarzania podciśnienia i instalacja gazów dolotowych” oraz „Nie otwierać przed 15.02.2018 r. godz. 10:15”
11.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
12.Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.zemat.com
14. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marek Binienda
e-mail: m.binienda@zemat.com tel. 667 55 00 01

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Binienda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667 550 001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Konstrukcji reaktora
• Konstrukcja zapewniająca:
◦ możliwość montażu rur kwarcowych o średnicach 100 do 300mm i długościach od 500 do 1600mm wraz z uszczelnieniami
◦ możliwość montażu generatora z zasilaczem, układem dopasowującym i cewką na ruchomym stoliku; ruch stolika w pionie obejmujący część obróbczą reaktora z programowalnym zakresem przemieszczania; ruch stolika w poziomie w celu montażu cewki w zaciskach generatora
◦ odpowiednią sztywność i stabilność dla obciążenia do 100 kg
◦ możliwość założenia cewki na rurę reaktora (cewka samodzielnie lub zamontowana w generatorze)
◦ przyłącze zestawu pompowego (stacją dokującą) z regulacją wysokości
◦ możliwość przyłączenia wody do chłodzenia cewki
◦ ekranowanie
• Wyposażenie w rury kwarcowe o średnicach:
◦ 100 łączna długość 6mb
◦ 200 łączna długość 7,5mb
◦ 300 mm łączna długość do 8mb
• Pierścienie uszczelniające rur wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej wg projektu; chropowatość Ra ≤ 1μm; uszczelki elastomer o twardości 60 do 85°ShA (Shore A) mogący pracować do temperatury 130°C; przyłącze próżniowe ISO100 w dolnym pierścieniu reaktora oraz 3 złącza KF/NW 25 w górnym pierścieniu
• Masa uszczelniająca o odpowiednich parametrach

2. System wytwarzania podciśnienia.

Układ pompowy składa się z zespołu dwóch pomp próżniowych- typu scroll i turbomolekularnej- oraz instalacji próżniowej wraz ze stacją dokującą:

Wymagane parametry:

• Pompa typu scroll:
◦ wydajność większa lub równa 10m3/h
◦ zasilanie jednofazowe
◦ możliwość regulacji prędkości obrotowej
◦ możliwość sterowania prędkością obrotową z poziomu pompy jak i z zewnętrznego sterownika zapewniającą próżnię w zakresie 10-2 mbar – 10 mbar
◦ nominalna próżnia końcowa 10-2 mbar
◦ gotowa do użytku w zamawianym systemie bez dodatkowych zakupów
◦ gotowa do współdziałania z niżej wyspecyfikowaną pompą turbomolekularną

• Pompa turbomolekularna
◦ wydajność większa niż 280 l/s dla N2
◦ kontroler z możliwością pracy w trybie slave (zewnętrzny sterownik)
◦ przyłącze próżniowe ISO 100
◦ możliwość pracy w pionie i poziomie
◦ próżnia końcowa 10-7 mbar lub wyższa
◦ gotowa do użytku w zamawianym systemie bez dodatkowych zakupów
◦ gotowa do współdziałania z wyżej wyspecyfikowaną pompą typu scroll
• Stacja dokująca do połączenia z rektorem (kolor żółty na schemacie)
◦ składa się z systemu orurowania ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej zakończonej z obydwu stron przyłączami ISO 100 wraz z układem opomiarowania wg poniższego schematu:

Schemat poglądowy: w załączniku

◦ wszystkie zawory ze sterowaniem lokalnym oraz z możliwością pracy w systemie slave
◦ zawór bramowy o zakresie pracy od 1*10-7 mbar do 1 bara (abs)
◦ zawory oraz instalacja muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne elementy umożliwiające współpracę z pozostałymi komponentami zestawu pompowego bez dodatkowych zakupów i inwestycji
• układ wyrzutu gazów z pompy ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej o długości 4m
• głowica pomiarowe próżniowe do pomiarów w zakresie
◦ 10-6 do 10-7 mbar z odczytem własnym oraz możliwością współpracy
z zewnętrznym sterownikiem
◦ 0,05 do 10 mbar pojemnościowa z odczytem własnym oraz możliwością współpracy
z zewnętrznym sterownikiem
• uruchomienie i skompilowanie wszystkich podzespołów
Schemat poglądowy : w załączniku

3. Instalacji gazów dolotowych

Instalacja gazów dolotowych składa się z systemu orurowania ze stali nierdzewnej AISI 304, której początkiem jest przyłącze do butli z gazami reakcyjnymi, a końcem przyłącze do górnej pokrywy reaktora.

Parametry instalacji:
• możliwość przyłączenia butli 50l
• zawór butlowy z reduktorem
• programowalna kontrola przepływu gazów w zakresie 5 – 200 sccm
• możliwość sterowania w poziomu kontrolera jak i w trybie slave
• instalacja wg poniższego schematu


• wszystkie zawory ze sterowaniem lokalnym oraz z możliwością pracy w systemie slave
• zawory oraz instalacja muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne elementy umożliwiające współpracę z pozostałymi komponentami zestawu pompowego bez dodatkowych zakupów i inwestycji


4. W okresie do 31.10.2020 wykonywanie bezpłatnych co 6m-cy przeglądów serwisowych stanu dostawy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

CELEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA UKŁADU REAKTORA DO TECHNOLOGII AZOTOWANIA W PLAZMIE WZBUDZANEJ INDUKCYJNIE WRAZ Z SYSTEMEM WYTWARZANIA PODCIŚNIENIA I INSTALACJĄ GAZÓW DOLOTOWYCH.
SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAŁĄCZNIKU

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia - 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
Cena 60%
Termin wykonania 20%
Gwarancja 20%

Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 60
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium - termin realizacji
Maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia to 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Ocena będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
B= (Tmin/Tn) x 20
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty (nie dłuższy niż 6 tygodni).
Kryterium - gwarancja
Minimalny dopuszczalny okres gwarancji to 24 miesiące. Ocena będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
C= (Gn/Gmax) x 20
gdzie: Gn – okres gwarancji z badanej oferty, Gmax – maksymalny okres udzielonej gwarancji.

Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie to 5 lat. Wskazanie okresu gwarancji powyżej 5 lat nie będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów.

Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najwyższej wartości wszystkich kryteriów (A+B+C)

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.

Adres

Brukowa 26

91-341 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

605940090

NIP

6581040598

Tytuł projektu

Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0088/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MX-CNC Sebastian Mirys
91-341 Łódź , ul. Brukowa 26
NIP: 9820235876 REGON: 101438340
Data wpływu koperty: 15.02.2018
Cena: 310 000,00 PLN netto
Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 60 miesięcy
Liczba wyświetleń: 385