Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz złożeniową prototypów: 1. Układ podawania preform - „koszyków” (plik: koszyki.pdf), 2. Manipulator (plik: manipulator.pdf), 3. Orientator preform PET (plik: Orientator.pdf), 4. Układ podawania/zdejmowania preform (plik: uklad-zdejmowania-preform.pdf), 5. Zjeżdżalnia preform PET (plik: Zjezdzalnia pdf). 13/POIR/NCBIR/2018

Data publikacji: 30.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2018

Numer ogłoszenia

1085119

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
 WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 13/POIR/NCBIR/2018”
lub drogą e-mail na adres:
 biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 13/POIR/NCBIR/2018”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. PPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz złożeniową prototypów:
1. Układ podawania preform - „koszyków” (plik: koszyki.pdf),
2. Manipulator (plik: manipulator.pdf),
3. Orientator preform PET (plik: Orientator.pdf),
4. Układ podawania/zdejmowania preform (plik: uklad-zdejmowania-preform.pdf),
5. Zjeżdżalnia preform PET (plik: Zjezdzalnia.pdf).

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie ww. prototypów gotowych do pracy, zgodnych z dokumentacją techniczną otrzymaną po podpisaniu NDA i z gwarancją min. 12 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie ww. elementów w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015.
W/w podzespoły są elementami „energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)”.

Przedmiot zamówienia

I. PPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz złożeniową prototypów:
1. Układ podawania preform - „koszyków” (plik: koszyki.pdf),
2. Manipulator (plik: manipulator.pdf),
3. Orientator preform PET (plik: Orientator.pdf),
4. Układ podawania/zdejmowania preform (plik: uklad-zdejmowania-preform.pdf),
5. Zjeżdżalnia preform PET (plik: Zjezdzalnia.pdf).

W/w podzespoły są elementami „energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)”.

Wymagania uzupełniające:
 Ogólne rysunki złożeniowe zostały przedstawione w załącznikach 2a-2e.
 Szczegółowa dokumentacja przetargu będzie udostępniona na żądanie oferenta po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 Umowa poufności NDA
 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie ww. prototypów gotowych do pracy, zgodnych z dokumentacją techniczną otrzymaną po podpisaniu NDA i z gwarancją min. 12 miesięcy.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 30.01.2018 r. do 07.02.2018 r.
Oczekiwany termin realizacji : do 21 dni od daty złożenia zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : 15.03.2018 r.
Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 07.02.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Szczegółowa dokumentacja przetargu będzie udostępniona na żądanie oferenta po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 Umowa poufności NDA
Termin otwarcia ofert: do 5 dni po zamknięciu postępowania.
Wzór umowy zostanie dostarczony razem z zamówieniem drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.
1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
L.p. Rodzaj kryterium Maksymalna liczba punktów (waga)
1. Cena łączna (C) 70 pkt
2. Termin realizacji zamówienia(T) 30 pkt
RAZEM 100 pkt
2. Sposób przyznawania punktów:
 W kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
 Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *70
 W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia od daty złożenia zamówienia zgodnie ze wzorem:
o realizacja do 7 dni – 30 pkt
o realizacja od 8 do 14 dni – 20 pkt
o realizacja od 15 do 21 dni – 10 pkt
o realizacja powyżej 21 dni – 0 pkt
3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 229