Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/MT/2/WG/18 na stanowisko: trenera turnusu/asystenta w domu treningowym.

Data publikacji: 30.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2018

Numer ogłoszenia

1085109

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:.
a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV ( zawierające wyszczególnienie okresu pracy z osobami dorosłymi z autyzmem jeśli Oferent takie doświadczenie posiada), oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).
b Załącznik nr 2 : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,
c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w KRS lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
5. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
6. Oferta musi być złożona w terminie do 8 lutego 2018 do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/MT/2 /WG/18”.
8. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/MT/2/WG/18”
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
12. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
13. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
14. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
16. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 5.02.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
18. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
20. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia 11 marca 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Włodarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663-235-087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w domu treningowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Miejscowość: Wilcza Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie 2 trenerów turnusów/asystenta w domu treningowym, zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w domu treningowym. Będą oni odpowiedzialni za wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.) .
2. Trenerzy turnusów/asystenci w domu treningowy [ 6 osób] mają łącznie do wypracowania 200 godziny w ciągu miesiąca w ramach dwóch turnusów 4 dniowego i 9 dniowego. Poszczególni Wykonawcy mają zatem do przepracowania średnio 10-70 godzin w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców i potrzeb Zamawiającego)
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami.
4. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
a) uczestniczenie i prowadzenie grupowych/ indywidulanych bloków zajęć:
- dotyczących samodzielności i komunikacji o tematyce, m. in.: samoorganizacji, wdrażania planu codziennych zajęć i pracy, zrozumienia i wzięcie odpowiedzialności, wykorzystania zasobów silnych stron, różnych form rozwoju komunikacji, usprawniania mowy, poprawy artykulacji, komunikacji alternatywnej system Symboli PCS, tablic komunikacyjnych,
- dotyczących aktywnej integracji o tematyce , m. in.: przekazywania wiedzy na temat zdrowego trybu życia, treningi higieny i samoobsługi, zajęcia pracy z ciałem,
- dotyczących zajęć w przestrzeni publicznej, grupowe wyjścia w teren np. kawiarnie, kino, muzeum, restauracja, trening autonomii decyzyjnej.
-prowadzenie dokumentacji projektowej (m. in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
-wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.: zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oznakowanie materiałów i dokumentów, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Wykonawca świadczył będzie usługę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z koordynatorem projektu oraz Zamawiającym ( w tym także w nocy), średnio od 10 -70 godzin w miesiącu, w formie treningów indywidualnych i/ lub grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r. w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Osoba bezpośrednio wykonująca usługę musi spełniać łącznie następujące warunki, :
a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
b) posiadać co najmniej półroczne doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie Cv ( zawierającego wyszczególnienie okresu pracy z osobami dorosłymi z autyzmem jeśli Oferent takie doświadczenie posiada) i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający oczekuje od Wykonawców :
a) wysokich umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
c) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
d) dyspozycyjności godzinowej .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:
- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług opiekuńczych w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze po stronie Zamawiającego ,
- że mogą nastąpić przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz podpisane CV Wykonawcy ( zawierające wyszczególnienie okresu pracy z osobami dorosłymi z autyzmem jeśli Oferent takie doświadczenie posiada).
b. W przypadku podmiotów gospodarczych należy:
-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty)
-wskazać doświadczenie i dołączyć CV osoby, która wykona usługę.
c. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
d. Wypełnione i podpisane oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity jednej godziny świadczonej usługi zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
2. Punktacja
1. kryterium ceny
Waga kryterium = 80 %.
Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę (C min) Zamawiający przydzieli 80 punktów.
Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:

najniższa cena ofertowa brutto C min
Co = ------------------------------------------------------ x 80 punktów
cena badanej oferty brutto

2. kryterium doświadczenia - punkty przyznawane są jeśli sam Wykonawca będący osobą fizyczną lub osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w imieniu Wykonawcy bezpośrednio realizujące usługę spełniają warunek określony poniżej.
Waga kryterium = 20%. Zamawiający przyzna oferentom dodatkowo 1 punkt za każdy pełny miesiąc doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia oferty , a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, nie więcej jednak niż za okres 20 miesięcy .
Za miesiąc doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem rozumie się co najmniej 20 godzin wykonywania usług na rzecz tych osób. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Oferent za doświadczenie wynosi 20 punktów.
3. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą sumę punktów .

4. Zamawiający udzieli zamówienia sześciu Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów (zostanie wybranych sześć najkorzystniejszych oferty cenowych).

5.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów , Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
-Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ,
-jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych,
-została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
-zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
-przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS

Adres

Ondraszka 3

02-085 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228258722

Fax

228258742

NIP

5260302522

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane- treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-8104/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anna Makowska złożyła ofertę w dniu 5.02.2018 r, stawka brutto 34,83 zł
Anna Droś złożyła ofertę w dniu 6.02.2018 r, stawka brutto 31,87 zł
Liczba wyświetleń: 211