Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównujących/rozwijających kompetencje uczniów

Data publikacji: 29.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2018

Numer ogłoszenia

1084858

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w biurze projektu Fundacji STIWEK ul. Kickiego 1 lok 50, 04-373 Warszawa, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zajęcia dydaktyczne – projekt pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” lub pocztą elektroniczną na adres mateusz.hladki@stiwek.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mateusz.hladki@stiwek.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Hładki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533313862

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównujących/rozwijających kompetencje informatyczne uczniów

Zadanie II

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem następujących zajęć :

- warsztatów wzmacniających postawy przedsiębiorczości uczniów, których celem jest rozwinięcie u uczniów umiejętności aktualizowania swoich mocnych stron, kształtowanie wiary w sukces, rozwijanie postawy pro aktywnej uczniów przez poszukiwanie nowych doświadczeń poprzez obserwowanie innych ludzi oraz eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zadaniowych,
- zajęcia doskonalące wiedzę i kształtujące postawy przedsiębiorczości, których celem jest rozwijanie postaw zgodnie z celami wskazanymi dla warsztatów opisanych powyżej oraz dostarczenie wiedzy na temat przedsiębiorczości tj. w obszarach tematycznych dotyczących sposobów planowanie wydatków, pozyskiwanie środków na realizację działań, wzrost wiedzy w z ekonomii w dotyczących: funkcji pieniądza, form płatności, bankowości i podatków.

Zadanie III

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem następujących zajęć:
- projektu edukacyjnego pod nazwą "Aktywny w małej i dużej ojczyźnie" mającego na celu kształtowanie postaw społecznych

Zajęcia realizowane są w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównujących/rozwijających kompetencje uczniów

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie:

1 kursu zajęć wyrównujących kompetencje informatyczne uczniów w zakresie obsługi komputera, dla uczniów Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej.
1 kursu zajęć wyrównujących kompetencje informacyjne w zakresie umiejętności wyszukiwania informacji i oceny ich przydatności dla uczniów Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej.
3 kursów zajęć rozwijających kompetencje informatyczne w zakresie programowania dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla uczniów Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej. Każdy kurs będzie trwał 30 godziny dla grupy 10 osobowej w blokach po 3 h.
17 kursów zajęć rozwijających kompetencje informatyczne w zakresie bezpieczeństwa w sieci uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Każdy kurs będzie trwał 15 godziny dla grupy 10 osobowej w blokach po 3 h. Kursy przeznaczone dla uczniów niezależnie od osiąganych przez nich wyników nauczania, ich treść merytoryczna ma zawierać treści wykraczające poza podstawę programową,
2 kursów - zajęć rozwijających kompetencje informatyczne w zakresie cyfrowej obróbki zdjęć dla uczniów Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej. Każdy kurs będzie trwał 45 godziny dla grupy 10 osobowej w blokach po 3 h. Kursy rozwijające przeznaczone dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce, ich treść merytoryczna ma zawierać treści wykraczające poza podstawę programową.
1 grupy warsztatów wzmacniających postawy przedsiębiorczości dla uczniów, Technikum w Małkini Górnej. Każdy warsztat będzie trwał 20h dla grupy 10 osobowej w blokach po 4h. Warsztaty przeznaczony jest dla uczniów, u których nauczyciele zdiagnozowali deficyty w zakresie postawy przedsiębiorczości i którzy chcą tę postawę rozwijać
6 grup zajęć doskonalących wiedzę i kształtujących postawy przedsiębiorczości dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Technikum w Małkini Górnej. Każde zajęcia będą trwały 52 godziny dla grupy 10 osobowej w blokach po 2h. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, u których nauczyciele zdiagnozowali deficyty w zakresie postawy przedsiębiorczości i wiedzy z przedsiębiorczości i którzy chcą rozwijać postawę i doskonalić wiedzę
12 projektów edukacyjnych „Aktywny w małej i dużej ojczyźnie” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla uczniów Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej. Każdy projekt będzie trwał 52 godziny dla grupy 6 osobowej, w blokach po 2h. Projekt edukacyjny jest przeznaczony dla uczniów chcących rozwijać swoje zaangażowanie społeczne, których wiedza na temat aktywności obywatelskiej została oceniona na poziomie minimum dobrym.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

8 lutego 2018 – 31 grudnia 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

opis w treści zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis w treści zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert dla części 1-43:
 Cena – 80 pkt.
 Dyspozycyjność – 20 pkt.

Łącznie oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

W przypadku złożenia oferty na kilka lub wszystkie części zamówienia Zamawiający będzie oceniał każdą cześć niezależnie.

Sposób obliczania kryterium cena:
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt, a pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) ×80
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty

Sposób obliczania kryterium dyspozycyjność:
Dla realizacji tego kryterium wykonawca poda informacje o minimalnym wyprzedzeniu określonym liczbą godzin, z jakim musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie terminów zajęć, aby móc wykonać zamówienie.
Oferta z najniższą liczbą dni otrzymuje 20 pkt, pozostałe oceniane są wg wzoru
(X÷Y) × 20
gdzie:
X = najmniejsza liczba godzin
Y = liczba godzin stanowiąca minimalne wyprzedzenie planowanej zmiany terminu zajęć.

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo ze Fundacją STIWEK, osobami upoważnionymi przez fundację do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu fundacji czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty, przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STIWEK FUNDACJA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA, TOLERANCJI, INTEGRACJI, WOLNOŚCI, EDUKACJI, KULTURY

Adres

Marszałkowska 18/8

00-590 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

533313862

Fax

0

NIP

1132828699

Tytuł projektu

Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności

Numer projektu

RPMA.10.01.01-14-3742/15-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 Krzysztof Studnicki Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.18.10 95,00 zł / 2850 zł
Część 2 Krzysztof Studnicki Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.18.10 95,00 zł /1425 zł
Część 3 Małgorzata Wiercińska Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.14.25 95,00 zł /1425 zł
Część 4 Małgorzata Wiercińska Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.14.25 95,00 zł /1425 zł
Część 5 Małgorzata Wiercińska Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.14.25 95,00 zł /1425 zł
Część 6 Małgorzata Wiercińska Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.14.27 95,00 zł /1425 zł
Część 7 Małgorzata Wiercińska Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.14.27 95,00 zł /1425 zł
Część 8 Małgorzata Wiercińska Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.14.27 95,00 zł /1425 zł
Część 9 Marcin Kulesza Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.16.48 50,00 zł / 2600 zł
Część 10 Marcin Kulesza Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.16.48 50,00 zł / 2600 zł
Część 11 Monika Kuziak Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.17.00 50,00 zł / 2600 zł
Część 12 Monika Kuziak Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.17.00 50,00 zł / 2600 zł
Część 13 Sylwia Gałązka Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.12.21 50,00 zł / 2600 zł
Część 14 Sylwia Gałązka Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.12.21 50,00 zł / 2600 zł
Część 15 Dorota Olender Oferta dostarczona mailem 5.02.2018 o godz.15.06 50,00 zł / 2600 zł
Część 16 Dorota Olender Oferta dostarczona mailem 5.02.2018 o godz.15.06 50,00 zł / 2600 zł
Część 17 Anna Rawa-Sadowska Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.13.40 50,00 zł / 2600 zł
Część 18 Daniel Karwowski Oferta dostarczona mailem 3.02.2018 o godz.14.20 50,00 zł / 2600 zł
Część 19 Robert Najmoła Oferta dostarczona pod adres podany w ogłoszeniu w formie papierowej- 5.02.2018 50,00 zł / 1000 zł
Część 20 Artur Obuchowski Oferta dostarczona mailem 1.02.2018 o godz.14.40 100,00 zł / 4500 zł
Część 21 Artur Obuchowski Oferta dostarczona mailem 1.02.2018 o godz.14.40 100,00 zł / 4500 zł
Część 22 Robert Błażyński Oferta dostarczona mailem 1.02.2018 o godz.13.13 100,00 zł / 3000 zł
Część 23 Robert Błażyński Oferta dostarczona mailem 1.02.2018 o godz.13.13 100,00 zł /3000 zł
Część 24 Jolanta Dąbrowska-Kacperczyk Oferta dostarczona mailem 1.02.2018 o godz.14.30 100,00 zł / 1500 zł
Część 25 Jolanta Dąbrowska-Kacperczyk Oferta dostarczona mailem 1.02.2018 o godz.14.30 100,00 zł / 1500 zł
Część 26 Daniel Karwowski Oferta dostarczona mailem 3.02.2018 o godz.14.20 100,00 zł / 1500 zł
Część 27 Daniel Karwowski Oferta dostarczona mailem 3.02.2018 o godz.14.20 100,00 zł / 1500 zł
Część 28 Monika Kucharczyk Oferta dostarczona mailem 30.01.2018 o godz.22.24 50,00 zł / 2600 zł
Część 29 Monika Kucharczyk Oferta dostarczona mailem 30.01.2018 o godz.22.24 50,00 zł / 2600 zł
Część 30 Anna Błażyńska Oferta dostarczona mailem 31.01.2018 o godz.13.30 50,00 zł / 2600 zł
Część 31 Anna Błażyńska Oferta dostarczona mailem 31.01.2018 o godz.13.30 50,00 zł / 2600 zł
Część 32 Dorota Sadowska Oferta dostarczona mailem 31.01.2018 o godz.13.20 50,00 zł / 2600 zł
Część 33 Dorota Sadowska Oferta dostarczona mailem 31.01.2018 o godz.13.20 50,00 zł / 2600 zł
Część 34 Michał Kulesza Oferta dostarczona mailem 2.02.2018 o godz.00.23 50,00 zł / 1000 zł
Część 35 Sławomir Kucharczyk Oferta dostarczona mailem 30.01.2018 o godz.22.35 50,00 zł / 2600 zł
Część 36 Sławomir Kucharczyk Oferta dostarczona mailem 30.01.2018 o godz.22.35 50,00 zł / 2600 zł
Część 37 Sławomir Kucharczyk Oferta dostarczona mailem 30.01.2018 o godz.22.35 50,00 zł / 2600 zł
Część 38 Piotr Piechowicz Oferta dostarczona mailem 5.02.2018 o godz.10.42 80,00 zł / 1200 zł
Część 39 Piotr Piechowicz Oferta dostarczona mailem 5.02.2018 o godz.10.42 80,00 zł / 1200 zł
Część 40 Piotr Piechowicz Oferta dostarczona mailem 5.02.2018 o godz.10.42 80,00 zł / 1200 zł
Część 41 Adam Poliński Oferta dostarczona pod adres podany w ogłoszeniu w formie papierowej – 5.02.2018 80,00 zł / 1200 zł
Część 42 Adam Poliński Oferta dostarczona pod adres podany w ogłoszeniu w formie papierowej- 5.02.2018 80,00 zł / 1200 zł
Część 43 Adam Poliński Oferta dostarczona pod adres podany w ogłoszeniu w formie papierowej- 5.02.2018 80,00 zł / 1200 zł
Liczba wyświetleń: 564