Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie technologii, w procesach PVD, wytwarzania nanokompozytowych warstw układu materiałowego C-Pd, wraz z przeprowadzeniem badań mikroskopowych powstałych warstw i przeprowadzeniem charakteryzacji

Data publikacji: 28.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2018

Numer ogłoszenia

1084556

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

• opracowanie technologii, w procesach PVD, wytwarzania nanokompozytowych warstw układu materiałowego C-Pd. Opracowanie procesu w taki sposób, aby z jednego procesu możliwe było uzyskanie, co najmniej 9 elementów aktywnych na podłożach z elektrodami. Powierzchnia warstwy aktywnej nie może przekraczać 0,5cm². Oporność warstw nie może przekraczać 100 kOhm·cm. Praca powinna być wykonana etapowo. Oferta powinna zawierać plan przeprowadzenia tych etapów, z uzasadnieniem etapowości np. zmianami parametrów procesów PVD lub rodzaju podłoża i elektrod z zaznaczeniem przekazania liczby gotowych elementów aktywnych po każdym etapie.
• badania wytworzonych w ww. sposób warstw metodami mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej, FTIR – fourierowska spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia ramanowska, badań elektrycznych – warstwy muszą być badane pod względem różnic struktury, topografii i morfologii w szczególności w obszarach w pobliżu elektrod. Badania ramanowskie powinny pokazać zmiany struktury molekularnej warstw w obrębie elektrod w stosunku do warstw na podłożach bez elektrod. Praca powinna być wykonana etapowo, biorąc pod uwagę etapy procesu technologicznego. Oferta powinna zawierać plan tych etapów.
• charakteryzacja elementów aktywnych metodą mikroskopii elektronowej skaningowej i poprzez badania zmian właściwości elektrycznych pod wpływem wodoru, jako badania stwierdzające przydatność elementu, jako czujnika wodoru. Badania te powinny pokazać zależności zmian elektrycznych w funkcji koncentracji wodoru i jako wynik muszą dawać krzywą kalibracji elementu aktywnego. Praca powinna być wykonana etapowo biorąc pod uwagę kolejne parametry procesu technologicznego. Oferta powinna zawierać plan tych etapów.

Miejsce i sposób składania ofert

Drogą mailową na adres e-mail: wburdecki@wp.pl lub w oryginale w formie pisemnej na adres pocztowy: International Energy Cooperation Sp. z o.o., ul. Strąkowa 36, 01-367 Warszawa.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wburdecki@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Becht, Wojciech Burdecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48605900037, +48602303167

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

• opracowanie technologii, w procesach PVD, wytwarzania nanokompozytowych warstw układu materiałowego C-Pd. Opracowanie procesu w taki sposób, aby z jednego procesu możliwe było uzyskanie, co najmniej 9 elementów aktywnych na podłożach z elektrodami. Powierzchnia warstwy aktywnej nie może przekraczać 0,5cm². Oporność warstw nie może przekraczać 100 kOhm·cm. Praca powinna być wykonana etapowo. Oferta powinna zawierać plan przeprowadzenia tych etapów, z uzasadnieniem etapowości np. zmianami parametrów procesów PVD lub rodzaju podłoża i elektrod z zaznaczeniem przekazania liczby gotowych elementów aktywnych po każdym etapie.
• badania wytworzonych w ww. sposób warstw metodami mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej, FTIR – fourierowska spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia ramanowska, badań elektrycznych – warstwy muszą być badane pod względem różnic struktury, topografii i morfologii w szczególności w obszarach w pobliżu elektrod. Badania ramanowskie powinny pokazać zmiany struktury molekularnej warstw w obrębie elektrod w stosunku do warstw na podłożach bez elektrod. Praca powinna być wykonana etapowo, biorąc pod uwagę etapy procesu technologicznego. Oferta powinna zawierać plan tych etapów.
• charakteryzacja elementów aktywnych metodą mikroskopii elektronowej skaningowej i poprzez badania zmian właściwości elektrycznych pod wpływem wodoru, jako badania stwierdzające przydatność elementu, jako czujnika wodoru. Badania te powinny pokazać zależności zmian elektrycznych w funkcji koncentracji wodoru i jako wynik muszą dawać krzywą kalibracji elementu aktywnego. Praca powinna być wykonana etapowo biorąc pod uwagę kolejne parametry procesu technologicznego. Oferta powinna zawierać plan tych etapów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługowe przeprowadzenie prac badawczych. Opracowanie metody wytwarzania elementów aktywnych, czułych na obecność wodoru, spełniających następujące warunki: praca w temperaturze - od 10 do 60°C, wilgotności do 60%, niewymagających procesu podgrzewania podczas pracy oraz o poborze mocy do 50mW.

Przedmiot zamówienia

• opracowanie technologii, w procesach PVD, wytwarzania nanokompozytowych warstw układu materiałowego C-Pd. Opracowanie procesu w taki sposób, aby z jednego procesu możliwe było uzyskanie, co najmniej 9 elementów aktywnych na podłożach z elektrodami. Powierzchnia warstwy aktywnej nie może przekraczać 0,5cm². Oporność warstw nie może przekraczać 100 kOhm·cm. Praca powinna być wykonana etapowo. Oferta powinna zawierać plan przeprowadzenia tych etapów, z uzasadnieniem etapowości np. zmianami parametrów procesów PVD lub rodzaju podłoża i elektrod z zaznaczeniem przekazania liczby gotowych elementów aktywnych po każdym etapie.
• badania wytworzonych w ww. sposób warstw metodami mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej, FTIR – fourierowska spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia ramanowska, badań elektrycznych – warstwy muszą być badane pod względem różnic struktury, topografii i morfologii w szczególności w obszarach w pobliżu elektrod. Badania ramanowskie powinny pokazać zmiany struktury molekularnej warstw w obrębie elektrod w stosunku do warstw na podłożach bez elektrod. Praca powinna być wykonana etapowo, biorąc pod uwagę etapy procesu technologicznego. Oferta powinna zawierać plan tych etapów.
• charakteryzacja elementów aktywnych metodą mikroskopii elektronowej skaningowej i poprzez badania zmian właściwości elektrycznych pod wpływem wodoru, jako badania stwierdzające przydatność elementu, jako czujnika wodoru. Badania te powinny pokazać zależności zmian elektrycznych w funkcji koncentracji wodoru i jako wynik muszą dawać krzywą kalibracji elementu aktywnego. Praca powinna być wykonana etapowo biorąc pod uwagę kolejne parametry procesu technologicznego. Oferta powinna zawierać plan tych etapów.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedstawienie harmonogramu prac leży po stronie oferenta.
Wzór harmonogramu: Nr etapu/Nazwa etapu/Termin rozpoczęcia/Termin zakończenia/Koszt wykonania/Aparatura do wykonania etapu.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi wykazać się kadrą z wykształceniem i doświadczeniem w kierunkach prowadzonych prac popartym publikacjami, realizacja projektów z dziedziny technologii otrzymywania i charakteryzacji warstw czułych na wodór.

Oferent powinien przedstawić wiarygodne możliwości przeprowadzenia prac technologicznych i badawczych. Ocena wiarygodności nastąpi w oparciu o przedstawione publikacje w danej dziedzinie badań.

Potencjał techniczny

Oferent musi posiadać wyspecjalizowane laboratorium technologiczne do wytwarzania warstw będących przedmiotem zapytania.
Oferent powinien posiadać wyspecjalizowane laboratorium badawcze wyposażone w:
1. Odpowiednie do badań zmian elektrycznych warstw pod wpływem wodoru stanowisko pomiarowe, z zautomatyzowanym procesem pomiaru i gromadzenia danych oraz kontrolą przepływu gazów za pomocą przepływomierzy masowych z możliwością doprowadzenia do komory pomiarowej co najmniej 2 różnych gazów.
2. Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy o rozdzielczości max. 1 nm przy 15 kV, pracujący w zakresie napięć przyśpieszających 0.1-30kV wyposażony w spektrometr rtg EDS X-MAX – pozwalający na analizę jakościową i ilościową pierwiastków.
3. Stanowisko do badań klimatycznych w zakresie temperatur od 10 do 60°C i wilgotności do 60%, zmian elektrycznych elementu aktywnego w wodorze

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi zatrudniać wyspecjalizowaną kadrę badawczą i techniczną.
Wśród kadry technicznej powinni znaleźć się elektronicy, mechatronicy, technolodzy materiałowi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent nie może zalegać z podatkami, składkami ZUS i innymi opłatami, musi mieć stabilną sytuację finansową. Oferent powinien mieć wdrożony, utrzymany i doskonalony System Zarządzania Jakością.

Dodatkowe warunki

Odbiór prac będzie odbywał się etapami zgodnie z przedstawionym harmonogramem wykonania. Płatności będą dokonywane na podstawie protokołów odbioru i skorelowane z harmonogramem prac technologicznych i badawczych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
Zamawiający przewiduje negocjacje z oferentami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zaświadczenia o niezaleganiu w składkach i podatkach.
Dokumenty przedstawiając sytuację ekonomiczno-finansową oferenta (oświadczenia o niezaleganiu w składkach i podatkach)
Opis doświadczenia kadry
Wykaz najważniejszych publikacji
Harmonogram. Wzór harmonogramu:
Nr etapu/Nazwa etapu/Termin rozpoczęcia/Termin zakończenia/Koszt wykonania/Aparatura do wykonania etapu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 80 %
Termin wykonania - 20 %

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INTERNATIONAL ENERGY COOPERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Strąkowa 36

01-367 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

602303167

NIP

5223041346

Tytuł projektu

Opracowanie demonstratora innowacyjnego czujnika wodoru opartego na nanokompozytowej warstwie C-Pd

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0371/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano ofertę:
Całkowitą Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, NIP: 525-000-88-50 w cenie 591.240,00 zł. Data wpłynięcia: 26.02.2018 r.

W procesie negocjacji ustalono cenę 120.000,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 842