Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej

Data publikacji: 26.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2018

Numer ogłoszenia

1084473

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Płaska 64, 87-100 Toruń) przez oferującego, w terminie składania ofert. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie. Oferty niepodlegające ocenie nie będą zwracane oferentom.
Dla oceny zachowania terminu do składania ofert, znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (tj. data dzienna i godzina zarejestrowania w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego pracy – 7:30-15:30).
Każdy oferent, podmiot uczestniczący w postępowaniu, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.
Dopuszcza się złożenie oferty dla przedmiotu zamówienia w walucie obcej.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym, załączone do oferty muszą być przetłumaczone na język polski.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres oferenta oraz pełną nazwę i adres Zamawiającego tj.:
ŁUKASZ OTREMBA SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń

Sformułowanie:
Odpowiedź na ogłoszenie z dnia 26.01.2018 r.

Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Nie jest dopuszczalne dokonywanie poprawek lub korekt w treści ofert po wyznaczonym terminie ich składania.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwa i adres oferenta (zaleca się, aby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na papierze firmowym oferenta oraz opatrzenie jej pieczątką firmową wraz z podpisem oferenta z zachowaniem elementów, które powinna zawierać oferta)
2. Data sporządzenia oferty
3. Osoba do kontaktu ze strony oferenta
4. Wartość oferty (netto, VAT oraz brutto)
5. Warunki płatności dla przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem umowy dostawy zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 22.06.2018 r.
7. Termin ważności oferty: 90 dni
8. Odniesienie do opisu przedmiotu zamówienia, w tym parametrów technicznych
9. Zapotrzebowanie na energię elektryczną (w kW) dla przedmiotu oferty
10. Oświadczenie o akceptacji treści projektu umowy dostawy zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
11. Okres gwarancji producenta w miesiącach (min.12 miesięcy)

Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) do dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania, przy czym zmiana jego warunków może być dokonana tylko przed terminem składania ofert, treść zmian zostanie opublikowana. W takim też wypadku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu do składania ofert.
2) unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyny
3) zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty.

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w powyższych sytuacjach.

Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty bez względu na wynik postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy Kontakt w sprawie pytań dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotu zamówienia, jest możliwy w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30. Dopuszcza się także składanie pytań drogą mailową na adres: p.czynszak@swimer.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 731 841 959

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej


Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w polu „Przedmiot zamówienia”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowych maszyn i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia przyczyni się do wprowadzenia na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Umową o dofinansowanie.

Przedmiot zamówienia

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38310000-1, Wagi precyzyjne
Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej o następujących parametrach technicznych:
• pojemność: 210g/1mg
• dokładność/czytelność: 1 mg
• średnica szalki ważenia 90mm

Kod CPV

38310000-1

Nazwa kodu CPV

Wagi precyzyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Niezwłocznie po ostatnim dniu do składania ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i dokona wyboru dostawcy
Termin realizacji umowy na przedmiot zamówienia do 22.06.2018 r.

W zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym a wybranym w wyniku postępowania ofertowego oferentem określone zostały kary umowne w przypadku niewywiązania się oferenta z dostawy przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie do 22.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Dostawcy, w przypadkach:
1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
a) z przyczyn niezależnych od obu Stron, które w szczególności dotyczyć będą:
- uwarunkowań organizacyjno-technicznych,
- uwarunkowań formalno-prawnych,
b) z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany elementów wyposażenia na elementy wyposażenia o równoważnych parametrach lub lepszych i zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia.
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy

Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Dostawcę

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Oferta (zaleca się, aby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na papierze firmowym oferenta oraz opatrzenie jej pieczątką firmową wraz z podpisem oferenta z zachowaniem elementów, które powinna zawierać oferta)

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria punktowe:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria punktowe:
1. Cena netto (w PLN) - waga kryterium: 90 punktów [Pc]
2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną (w kW) - waga kryterium: 10 punktów [Pś]

Sposób określenia punktów w ramach powyższych kryteriów:

1. Cena netto (w PLN):

Oferty w walucie obcej zostaną przeliczone na walutę polską zgodnie ze średnim kursem waluty ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Największą liczbę punktów (90) otrzyma oferta z najniższą ceną netto przedmiotu zamówienia.
Punkty dla pozostałych ofert na przedmiot zamówienia zostaną określone w następujący sposób:

Pc =
Cena netto oferty najtańszej
-------------------------------------------- x 90
Cena netto oferty badanej

2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną (w kW) - waga kryterium: 10 punktów [Pś]

Największą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najmniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
Punkty dla pozostałych ofert na przedmiot zamówienia zostaną określone w następujący sposób:

Pś =
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wg. oferty firmy proponującej najmniejsze zapotrzebowanie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wg. oferty firmy badanej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru:
P = Pc+Pś

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez oferentów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a oferentem/dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŁUKASZ OTREMBA SWIMER

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 681 47 40

NIP

8792292464

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0280/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ofertowe i w związku z tym pozostawia postępowanie bez dokonania wyboru oferty z powodu obaw naruszenia zasady konkurencyjności.
Liczba wyświetleń: 330