Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie platformy informacyjno-komunikacyjnej on-line służącej do realizacji projektu: rozwijania, uzupełnienia i aktualizacji informacji o zawodach. Upowszechnienie zadań w ramach zespołów, nadzoru nad realizacją i postępem prac, zespołów rozliczeniowych i zaangażowanie poszczególnych członków zespołów.

Data publikacji: 26.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084462

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty na realizację powyższej usługi według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia prosimy przekazać pocztą lub osobiście na adres:
Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@infodoradca.edu.pl
w terminie do dnia 02.02.2018 r. do godziny 23.59.

Oferty w wersji papierowej muszą wpłynąć do Zamawiającego do 02.02.2018 r. do godziny 16.00.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętej kopercie. Na kopercie musi być widoczny tytuł zamówienia oraz numer ogłoszenia.

Decyduje data i godzina otrzymania kompletnej oferty przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a) Platforma on-line informacyjno-komunikacyjnej służącej do realizacji projektu: rozwijania, uzupełnienia i aktualizacji informacji o zawodach. Upowszechnienie zadań w ramach zespołów, nadzoru nad realizacją i postępem prac, zespołów rozliczeniowych i zaangażowanie poszczególnych członków zespołów;
b) Obsługa techniczna: niezbędny hosting, wirtualnego/ch serwera/ów, obsługa techniczna, system backup’owy, analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz obsługa gwarancyjna. Zakup niezbędnej stacji roboczej do zarządzania platformą.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usprawnienie procesu wsparcia pracy na odległość i komunikacji rozproszonego zespołu (3 tysięcy użytkowników), przechowywanie i udostępnianie plików, nadzór nad realizacją i postępem prac zespołów, szkolenie członków zespołu projektowego, rozliczenie zaangażowania poszczególnych członków zespołu w projekcie "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Zamówienie realizowane będzie w okresie 07.02.2017 - 30.06.2019 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Projekt przyczynia się do osiągnięcia CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.
Szczegółowy opis Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzędzia, platformy informacyjno-komunikacyjnej on-line służącej do realizacji projektu: rozwijania, uzupełnienia i aktualizacji informacji o zawodach. Upowszechnienie zadań w ramach zespołów, który będzie służył potencjalnemu Wnioskodawcy do nadzoru nad realizacją i postępem prac, zespołów rozliczeniowych i zaangażowanie poszczególnych członków zespołów w ramach w projekcie "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Prace mogą być wykonywane poprzez połączenie zdalne z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa IT.

Szczegółowy opis Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis warunków zamówienia.

Kod CPV

72268000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostawy oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
a) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy platformę online do akceptacji Zamawiającego;
b) do 30.06.2019 r. Wykonawca będzie dostarczał obsługę serwisową i gwarancyjną oraz hosting.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży Oświadczenie zawierające zestawienie zrealizowanych zamówień o podobnym zakresie według własnego wzoru na co najmniej 3 zrealizowane zamówienia w okresie ostatnich 2 lat. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego Oświadczenia poprzez kontakt z wykazanymi w zestawieniu Kontrahentami Oferenta.

Potencjał techniczny

Brak szczególnych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje lub będzie dysponować kadrą techniczną zdolną do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym zakresie. Oferta powinna zawierać skład zespołu, który będzie realizował Zamówienie wraz z Oświadczeniem, że każda z tych osób posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym zakresie.

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje, zestawienie realizowanych projektów. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów oferta Wykonawcy ulega odrzuceniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmiot nie może znajdować się w likwidacji ani upadłości.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta musi umożliwić zawarcie umowy na okres 07.02.2018 r. do 30.06.2018 r. i realizację zobowiązań z niej wynikających.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przedstawionej przez Oferenta w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie zaproponowane przez Oferenta przekroczy budżet przewidziany na realizację zadania.
2. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał Oferenta i zagwarantują jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące warunki zmiany umowy:
1. Zmiana okresu wykonywania umowy.
2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe zadania zlecone w ramach umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta cenowa zgodna z Załącznikiem nr 2 „Formularz ofertowy”
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3
3. Oświadczenie zawierające zestawienie zrealizowanych zamówień o podobnym zakresie według własnego wzoru.
4. Informacja o składzie zespołu, który będzie realizował Zamówienie wraz z Oświadczeniem, że każda z tych osób posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym zakresie według własnego wzoru.
5. Wstępny projekt techniczny koncepcji platformy wraz z parametrami proponowanego sprzętu.
6. Wstępny projekt graficzny koncepcji platformy.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Oferta musi zawierać łączną cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem składowych części ceny, w szczególności należy wyróżnić ceny za poszczególne funkcjonalności, sprzęt, przeszkolenie administratorów oraz utrzymanie platformy w okresie trwania projektu.
2) Cena musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), składek na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnych opustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.
3) Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w zapytaniu.
4) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
5) Doświadczenie – Oferent musi posiadać doświadczenia w realizacji co najmniej 3 zamówień o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego Oświadczenia poprzez kontakt z wykazanymi w zestawieniu Kontrahentami Oferenta.
6) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

1. Kryterium ceny brutto
Maksymalnie za cenę można uzyskać 40 punktów. Liczba punktów zostanie określona na podstawie poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa cena spośród ofert spełniających kryteria / Cena oferty ocenianej) * 40

2. Kryterium oceny wstępnego projektu technicznego koncepcji platformy wraz z parametrami proponowanego sprzętu:
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów.

3. Kryterium oceny wstępnego projektu graficznego koncepcji platformy:
Maksymalnie oferta może otrzymać 20 punktów.

Punkty za poszczególne kryteria sumują się. W przypadku zaokrągleń końcówki punktu wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a końcówki punktu wynoszące 0,5 i więcej podwyższa się do pełnego punktu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Nie będą podlegały ocenie oferty częściowe.

2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Stan upadłości bądź likwidacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy:
Perfektus Plus sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:
25-315 Kielce
Ul. Starodomaszowska 19

Cena: 97 849 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć)

Data wpłynięcia oferty: 02.02.2018 r.
Liczba wyświetleń: 875