Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ: PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW LOGICZNYCH

Data publikacji: 25.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1084139

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli ZSEiI w Sosnowcu
w ramach projektu pt. „Bilans Kompetencji Elektronika 2” W skład zamówienia wchodzi:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,
C. Wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie,
D. Koszt dojazdu i zakwaterowania trenera,
E. Koszt transportu sprzętu,
F. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w Opisie Przedmiotu zamówienia,
G. Zapewnienie indywidualnego stanowiska pracy dla każdego uczestnika,
H. Przeprowadzenie egzaminu po szkoleniu,
I. Certyfikacja i wydanie certyfikatów w języku polskim i angielskim potwierdzających zdobycie kompetencji dla każdego uczestnika szkolenia,

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest doskonalenie umiejętności i kompetencji oraz aktualizacja wiedzy nauczycieli
z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez organizację w ramach projektu kursów i szkoleń z zakresu:
• Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy
• Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL – kurs zaawansowany

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli ZSEiI w Sosnowcu
w ramach projektu pt. „Bilans Kompetencji Elektronika 2” W skład zamówienia wchodzi:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,
C. Wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie,
D. Koszt dojazdu i zakwaterowania trenera,
E. Koszt transportu sprzętu,
F. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w Opisie Przedmiotu zamówienia,
G. Zapewnienie indywidualnego stanowiska pracy dla każdego uczestnika,
H. Przeprowadzenie egzaminu po szkoleniu,
I. Certyfikacja i wydanie certyfikatów w języku polskim i angielskim potwierdzających zdobycie kompetencji dla każdego uczestnika szkolenia,

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80210000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego
80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
22000000-0 – Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji został określony odrębnie dla każdej części:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli: w okresie: luty 2018 r.
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli: w okresie: marzec 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
 posiada zezwolenia na przeprowadzenie procesu certyfikacji i może wydawać imienne certyfikaty opisowo potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska

Wiedza i doświadczenie

amawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – należycie wykonał/zakończył, usługę/usługi szkoleniowe, które dotyczyły: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL – kurs podstawowy lub/i Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL - kurs zaawansowany – a w wyniku tego szkolenia/szkoleń łącznie minimum 12 słuchaczy uzyskało certyfikaty/świadectwa ich ukończenia

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/ wykaz usług
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy
3/Potwierdzenie wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych
4/ Potwierdzenie posiadania zezwolenia na przeprowadzenie procesu certyfikacji i może wydawać imienne certyfikaty opisowo potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie w %
Cena 85 %
Doświadczenie Wykonawcy dotyczące szkoleń obejmujących tematykę:
- Programowanie sterowników logicznych SIEMENS S7 - 300/400 w TIA PORTAL – kurs podstawowy
- Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 - 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany 15 %

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

LP = LC + LD

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
LD – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Doświadczenie Wykonawcy
Oferty podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym, że:
w kryterium Cena – maksymalnie 85 pkt,
w kryterium Doświadczenie Wykonawcy – maksymalnie 15 pkt
Liczba punktów w każdym z kryteriów przyznana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:


gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych)

Doświadczenie Wykonawcy - Punkty w kryterium Doświadczenie Wykonawcy zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie należycie wykonanych (tj. zakończonych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług spełniających warunek udziału w postepowaniu.
W celu dokonania oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego), wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w następujący sposób:
Doświadczenie Wykonawcy
Lp. Ilość szkoleń wskazanych w Załączniku Nr 4 Punkty
1 Wykonawca nie wskaże żadnej wykonanej usługi 0
2 Wykonawca wskaże 1 należycie wykonaną usługę 3
3 Wykonawca wskaże 2 należycie wykonane usługi 6
4 Wykonawca wskaże 3 należycie wykonane usługi 9
5 Wykonawca wskaże 4 należycie wykonane usługi 12
6 Wykonawca wskaże 5 należycie wykonane usług 15

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

BILANS KOMPETENCJI ELEKTRONIKA 2

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
EMT-Systems Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice
2. Data wpłynięcia oferty: 02.02.2018r.
3. Cena oferty: 40.400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 429