Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej w ramach zadania - „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie”.

Data publikacji: 25.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2018

Numer ogłoszenia

1084018

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE www.logintrade.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Ząbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 61 40 163

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PW1 budynki przy ulicy Dwornickiego 1, 3abc, 5ab, 7, 9ab, Gałczyńskiego 1-3, 2, 5, 7, 7a, 9, Matejki 3, 5-17, Zacisze 1, 3, 11, 15, 22, Zacisze Boczna 1ab, 3 w Jaworznie.
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:
– Projekt Umowy
– Projekt Budowlano – Wykonawczy
– Cztery przedmiary robót, z podziałem na Technologię, Likwidację, Demontaż SWC, Teletechnikę,
– Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych SCE Jaworzno III

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej
i likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej

Przedmiot zamówienia

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PW1 budynki przy ulicy Dwornickiego 1, 3abc, 5ab, 7, 9ab, Gałczyńskiego 1-3, 2, 5, 7, 7a, 9, Matejki 3, 5-17, Zacisze 1, 3, 11, 15, 22, Zacisze Boczna 1ab, 3
w Jaworznie

Kod CPV

45231100-6

Nazwa kodu CPV

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
1. w zakresie wykonania sieci preizolowanej wysokoparametrowej oraz wykonania kanalizacji teletechnicznej i transmisji danych - od dnia 02.04.2018r do dnia 24.08.2018r
2. w zakresie wykonania robót likwidacyjnych oraz demontażu grupowej SWC –od dnia 02.04.2018r do dnia 05.10.2018r

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali minimum dwa zamówienia polegające na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, posiadać zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.
Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni przez firmę, której materiały preizolowane będą użyte do wykonania zadania

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest do niesienia wadium w wysokości 23.000,00 PLN

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty/oświadczenia wymagane od wykonawcy - zgodnie z treścią SWZ.
SWZ dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego: http://www.sce.jaw.pl w zakładce Ogłoszenia
oraz
po zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://platforma.logintrade.net/

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium Cena netto - waga kryterium – 100%

Wykluczenia

O udzielenie Zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz wykonują w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SP. Z O.O.

Adres

al. aleja Tysiąclecia 7

43-603 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

NIP

6320000068

Tytuł projektu

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II.

Numer projektu

POIS.01.07.02-00-0020/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPUR ELMAR, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-540 Chrzanów

Data wpłynięcia:
I etap - składanie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade 09.02.2018r. godz. 14.16
II etap - aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej Logintrade 13.02.2018r. godz. 12.01, cena: 737 052,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 341