Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP-ciech/5/2018 na pełnienie funkcji trenerów programowania

Data publikacji: 25.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-02-2018

Numer ogłoszenia

1083935

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 30.01.2018 r. dokonano korekty wzoru wykazu godzin (załącznik nr 7 do zapytania) tj. rozszerzono kategorię "osoba dorosła" zgodnie z treścią zapytania

oraz opublikowano wyjaśnienia dotyczące stawki VAT dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: iwona.kolosek@frsi.org.pl, W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP-ciech /5/2018.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona.kolosek@frsi.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: ● Iwona Kolosek, iwona.kolosek@frsi.org.pl, tel. 722 002 311, ● Elżbieta Jankowska, elzbieta.jankowska@frsi.org.pl, tel. 722 003 352.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kolosek - tel. 722 002 311, Elżbieta Jankowska - tel. 722 003 352

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji trenera programowania (zwanego dalej „Trenerem”):
a. Pełnienie funkcji Trenera programowania dla 2 grup nauczycieli klas I- III szkół podstawowych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, na którą składa się:
i. przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego z zakresu podstaw nauki programowania;
ii. udzielanie wsparcia dydaktycznego przeszkolonym nauczycielom podczas zajęć praktycznych dla uczniów (dalej zwanego “wsparciem”).
Szkolenie i wsparcie dla każdej z grup będzie realizowane we współpracy przez dwóch trenerów programowania.
b. Pełnienie funkcji Trenera programowania dla 1 grupy nauczycieli klas I- III szkół podstawowych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (zgodnie z opisem pkt. IV 2a), a także przeprowadzenie szkolenia dla 3 grup pracowników bibliotek publicznych i domów kultury (pełnienie funkcji Trenera programowania dla Edukatorów).
Przedmiot Zamówienia dla każdej z grup będzie realizowany we współpracy przez dwóch trenerów programowania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. składanie ofert na część A, określoną w pkt. IV.1 a, oraz część B, określoną w pkt. IV.1b zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie osób pełniących funkcję trenerów programowania dla nauczycieli klas I- III szkół podstawowych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników bibliotek publicznych i domów kultury.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia jest określony w pkt. IV. 4 zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia oraz wsparcie Trenerów będzie realizowane w terminach wskazanych przez Zamawiającego między marcem 2018 r. a majem 2019 r. (dla części A Zamówienia) oraz między marcem a grudniem 2018 r. (dla części B Zamówienia).

Szczegółowy zakładany harmonogram realizacji zamówienia jest określony w pkt. IV.5 zapytania ofertowego.
Zwracamy uwagę, iż 17.02.2018 jest planowane jednodniowe spotkanie wyłonionych Wykonawców w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis kryteriów oceny i opis sposobu przyznawania punktacji jest określony w pkt. XVII ocena ofert

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Adres

Mikołaja Kopernika 17

00-359 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

221239020

Fax

2212309044

NIP

5252424191

Tytuł projektu

Misja: programowanie - podregion ciechanowski

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0048/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/5/2018 dot. pełnienia funkcji trenerów programowania zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:
a. Pro-Szkolenia.pl Waldemar Wyka, 95-060 Brzeziny (na kwotę 32 600 PLN brutto)
b. Brave Labs Sp. z o.o., 05-902 Łomianki Dolne (na kwotę 33 240 PLN brutto)
c. Titu-Studio Grzegorz Lewczuk, 05-074 Cisie (na kwotę 33 240 PLN brutto).
Ww. wykonawcy zostali wybrani w części A zapytania.
Liczba wyświetleń: 962