Strona główna
Logo unii europejskiej

wykonywanie przez osobę fizyczną usług badawczo-rozwojowych na rzecz projektu (160 godzin w miesiącu) w ramach umowy zlecenie – członek personelu B+R

Data publikacji: 24.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2018

Numer ogłoszenia

1083646

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego:
GALACTIC Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 70/26, 00-175 Warszawa
lub
2) e-mail: d.dabek@galacticaero.com
oraz e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 16.00.
Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, jego adres, NIP, a także w sposób wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień
Dariusz Molenda
Prezes Zarządu
Galactic Sp. z o.o.
e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
Tel. (48) 661254414

Uwaga:
W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

darek.molenda@galacticaero.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Molenda - Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. (48) 661254414

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych”, nr POIR.01.01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje osoby fizycznej - wykonawcy usług badawczo-rozwojowych w projekcie w ramach umowy zlecenie (160 godzin miesięcznie).
Zamówienia polega na wykonywaniu usług badawczo-rozwojowych w projekcie Zamawiającego w ramach umowy zlecenie (160 godzin miesięcznie) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i przyjętym harmonogramem prac w projekcie, w tym:
- projektowanie i konstruowanie prototypowych aparatur naukowo-badawczych,
- syntezy i przetwórstwo materiałów otrzymywanych metodami proszkowymi i odlewniczymi, wytwarzanie kompozytów różnymi metodami, projektowanie nano materiałów zaawansowanych i ocena ich właściwości.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rudna Mała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych”, nr POIR.01.01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje osoby fizycznej - wykonawcy usług badawczo-rozwojowych w projekcie w ramach umowy zlecenie (160 godzin miesięcznie).
Zamówienia polega na wykonywaniu usług badawczo-rozwojowych w projekcie Zamawiającego w ramach umowy zlecenie (160 godzin miesięcznie) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i przyjętym harmonogramem prac w projekcie, w tym:
- projektowanie i konstruowanie prototypowych aparatur naukowo-badawczych,
- syntezy i przetwórstwo materiałów otrzymywanych metodami proszkowymi i odlewniczymi, wytwarzanie kompozytów różnymi metodami, projektowanie nano materiałów zaawansowanych i ocena ich właściwości.

Przedmiot zamówienia

Zamówienia polega na wykonywaniu usług badawczo-rozwojowych w projekcie Zamawiającego w ramach umowy zlecenie (160 godzin miesięcznie) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i przyjętym harmonogramem prac w projekcie, w tym:
- projektowanie i konstruowanie prototypowych aparatur naukowo-badawczych,
- syntezy i przetwórstwo materiałów otrzymywanych metodami proszkowymi i odlewniczymi, wytwarzanie kompozytów różnymi metodami, projektowanie nano materiałów zaawansowanych i ocena ich właściwości.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających do wartości maks. 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji umowy:

1.02.2018-31.01.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do realizacji ww. zamówienia publicznego Zamawiający poszukuje wykonawcy, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
I. KOMPETENCJE/UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ
1. stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dowód: odpis dokumentu poświadczającego posiadanie stopnia naukowego)

Wiedza i doświadczenie

Do realizacji ww. zamówienia publicznego Zamawiający poszukuje wykonawcy, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
II. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE LUB ZAWODOWE
1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie inżynierii materiałowej, w szczególności wytwarzania materiałów w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu (minimum 25 prac wg Web of Science (dalej WOS), minimalny indeks Hirscha - 8 wg WOS) (dowód: zestawienie publikacji i ich wartości)
2. Minimum 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu własnych aparatur naukowo-badawczych, w szczególności urządzeń do spiekania i formowania materiałów litych min. z proszków, minimum 2 wykonane działające aktualnie urządzenia do spiekania materiałów w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu (dowód: oświadczenie oferenta);
3. Minimum 2-letnie doświadczenie w syntezie i przetwórstwie materiałów otrzymywanych metodami proszkowymi i odlewniczymi oraz technologii materiałów zaawansowanych (np. superstopów, kompozytów), wytwarzaniu kompozytów rożnymi metodami, projektowaniu materiałów zaawansowanych i oceny ich właściwości (dowód: oświadczenie oferenta);
4. Minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze aparatury naukowo-badawczej stosowanej w technologiach materiałów zaawansowanych (np. superstopów, kompozytów), tj.: rapid prototyping, CVD, PVD, piece próżniowe, piece wysokotemperaturowe, piece wodorowe, prasy hydrauliczne; DSC, TG, DIL, LFA, DTA) (dowód: oświadczenie oferenta);
5. Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie projektowania materiałów zaawansowanych, dobór materiałów, kształtów, parametrów technologicznych oraz metod wytwarzania (dowód: oświadczenie oferenta);
6. Udokumentowana dobra znajomość programu INVENTOR lub pokrewnego np. AutoCAD; dobra znajomość rysunku technicznego przez min. 1 osobę wykonującą Zamówienie (dowód: oświadczenie oferenta);
7. Doświadczenie w realizacji projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych (kierownictwo w minimum w 1 projekcie naukowym i 1 projekcie badawczo-rozwojowym) (dowód: oświadczenie oferenta);
8. Znajomość́ języka angielskiego na poziomie B-2 przez min. 1 osobę wykonującą Zamówienie (dowód: oświadczenie oferenta, certyfikaty językowe).

Potencjał techniczny

Do realizacji ww. zamówienia publicznego Zamawiający poszukuje wykonawcy, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
II. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE LUB ZAWODOWE
1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie inżynierii materiałowej, w szczególności wytwarzania materiałów w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu (minimum 25 prac wg Web of Science (dalej WOS), minimalny indeks Hirscha - 8 wg WOS) (dowód: zestawienie publikacji i ich wartości)
2. Minimum 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu własnych aparatur naukowo-badawczych, w szczególności urządzeń do spiekania i formowania materiałów litych min. z proszków, minimum 2 wykonane działające aktualnie urządzenia do spiekania materiałów w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu (dowód: oświadczenie oferenta);
3. Minimum 2-letnie doświadczenie w syntezie i przetwórstwie materiałów otrzymywanych metodami proszkowymi i odlewniczymi oraz technologii materiałów zaawansowanych (np. superstopów, kompozytów), wytwarzaniu kompozytów rożnymi metodami, projektowaniu materiałów zaawansowanych i oceny ich właściwości (dowód: oświadczenie oferenta);
4. Minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze aparatury naukowo-badawczej stosowanej w technologiach materiałów zaawansowanych (np. superstopów, kompozytów), tj.: rapid prototyping, CVD, PVD, piece próżniowe, piece wysokotemperaturowe, piece wodorowe, prasy hydrauliczne; DSC, TG, DIL, LFA, DTA) (dowód: oświadczenie oferenta);
5. Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie projektowania materiałów zaawansowanych, dobór materiałów, kształtów, parametrów technologicznych oraz metod wytwarzania (dowód: oświadczenie oferenta);
6. Udokumentowana dobra znajomość programu INVENTOR lub pokrewnego np. AutoCAD; dobra znajomość rysunku technicznego przez min. 1 osobę wykonującą Zamówienie (dowód: oświadczenie oferenta);
7. Doświadczenie w realizacji projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych (kierownictwo w minimum w 1 projekcie naukowym i 1 projekcie badawczo-rozwojowym) (dowód: oświadczenie oferenta);
8. Znajomość́ języka angielskiego na poziomie B-2 przez min. 1 osobę wykonującą Zamówienie (dowód: oświadczenie oferenta, certyfikaty językowe).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

II. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE LUB ZAWODOWE
1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie inżynierii materiałowej, w szczególności wytwarzania materiałów w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu (minimum 25 prac wg Web of Science (dalej WOS), minimalny indeks Hirscha - 8 wg WOS) (dowód: zestawienie publikacji i ich wartości)
2. Minimum 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu własnych aparatur naukowo-badawczych, w szczególności urządzeń do spiekania i formowania materiałów litych min. z proszków, minimum 2 wykonane działające aktualnie urządzenia do spiekania materiałów w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu (dowód: oświadczenie oferenta);
3. Minimum 2-letnie doświadczenie w syntezie i przetwórstwie materiałów otrzymywanych metodami proszkowymi i odlewniczymi oraz technologii materiałów zaawansowanych (np. superstopów, kompozytów), wytwarzaniu kompozytów rożnymi metodami, projektowaniu materiałów zaawansowanych i oceny ich właściwości (dowód: oświadczenie oferenta);
4. Minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze aparatury naukowo-badawczej stosowanej w technologiach materiałów zaawansowanych (np. superstopów, kompozytów), tj.: rapid prototyping, CVD, PVD, piece próżniowe, piece wysokotemperaturowe, piece wodorowe, prasy hydrauliczne; DSC, TG, DIL, LFA, DTA) (dowód: oświadczenie oferenta);
5. Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie projektowania materiałów zaawansowanych, dobór materiałów, kształtów, parametrów technologicznych oraz metod wytwarzania (dowód: oświadczenie oferenta);
6. Udokumentowana dobra znajomość programu INVENTOR lub pokrewnego np. AutoCAD; dobra znajomość rysunku technicznego przez min. 1 osobę wykonującą Zamówienie (dowód: oświadczenie oferenta);
7. Doświadczenie w realizacji projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych (kierownictwo w minimum w 1 projekcie naukowym i 1 projekcie badawczo-rozwojowym) (dowód: oświadczenie oferenta);
8. Znajomość́ języka angielskiego na poziomie B-2 przez min. 1 osobę wykonującą Zamówienie (dowód: oświadczenie oferenta, certyfikaty językowe).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.
Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy.
• IP wyda zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu, na czas okresu przedłużenia realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- oferta
- dokument potwierdzający posiadania stopnia doktooa nauk inżynieryjnych
- oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium dostępu i kryteriów wyboru oferty (jak w treści zapytania ofertowego).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających do wartości maks. 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia – waga 70%;
W – Wartość techniczna oferowanej usługi – waga 30%.

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C liczba punktów badanej oferty za cenę
NC najniższa cena brutto złożonej oferty
BC cena brutto badanej oferty

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się (suma ocen z pkt a – c):
a) Liczbą publikacji wg WOS (dowody: zestawienie publikacji i ich wartości)
Do 24 – 0 pkt
25 – 3 pkt
26-30 – 6 pkt
pow. 30 – 10 pkt
b) Wartością indeksu Hirscha (dowody: zestawienie publikacji i ich wartości)
Do 7 – 0 pkt
8 – 5 pkt
pow. 8 do 9 – 7 pkt
pow. 9 do 10 – 10 pkt
pow. 10 do 11 – 13 pkt
pow. 10 do 12 – 16 pkt
pow. 12 – 20 pkt

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 70% + W * 30%

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W liczba punktów uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.
Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny. Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GALACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 70/26

00-175 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 661254414

NIP

5252443596

Tytuł projektu

Nanostrukturalne Pokrycia Barier Cieplnych Na Wirujące i Nieruchome Elementy Turbin Gazowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0921/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Rafał Zybała ul. Konstytucji 3 maja 14 m. 22, 28-200 Staszów 29.01.2018 g. 8.00 103.200 zł
Liczba wyświetleń: 486