Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie, opracowanie graficzno-merytoryczne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”.

Data publikacji: 24.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2018

Numer ogłoszenia

1083432

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować na druku załączonego formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami i złożyć za pośrednictwem:
a) Poczty elektronicznej na adres: nozp.dialog.chelm@gmail.com z dopiskiem w tytule emaila:
Oferta zaprojektowania, opracowania graficzno-merytorycznego, wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników i potencjalnych uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”
Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2018 roku do godziny 22.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień złożenia oferty należy uznać datę wpływu oferty na skrzynkę email nozp.dialog.chelm@gmail.com Zamawiającego a nie datę wysłania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nozp.dialog.chelm@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ziarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513762591

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, opracowanie graficzno-merytoryczne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”, finansowanego z RPO WL 204-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej, którego celem jest zapobieganie zjawisku stresu zawodowego u osób w wieku aktywności zawodowej,
w tym z grup wysokiego ryzyka z terenu Województwa Lubelskiego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Chełm

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie informacji na temat zjawiska stresu zawodowego osobom w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa lubelskiego, prezentacja realizowanych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych” działań i mechanizmów wsparcia pracowników w trudnych dla nich sytuacjach życiowych powodowanych nadmiernym poziomem stresu oraz wyposażenie uczestników projektu w niezbędne materiały szkoleniowe wykorzystywane w procesie szkoleniowym i terapeutycznym.

Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie, opracowanie graficzno-merytoryczne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”
Termin realizacji zamówienia wynosi do 60 dni od daty podpisania umowy. Zamówienie obejmuje:
a) kompleksowe przygotowanie projektów graficzno-merytorycznych materiałów zgodnie z niżej przedstawionym opisem przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia spójności graficznej
b) wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych
do siedziby Zamawiającego: NOZP DIALOG, 22-100 Chełm ul. Hrubieszowska 72
Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją do przedstawienia i uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego wszystkich projektów graficzno-merytorycznych materiałów składających się na przedmiot zamówienia. Opis materiałów stanowiących przedmiot zamówienia:
1) Materiały informacyjno-edukacyjne, Zamawiający przekaże treści, które mają się na nich znaleźć :
a) Ulotki – zawierające w swej treści informacje edukacyjne o przeciwdziałaniu zjawisku stresu zawod. oraz informacje o realizatorze i miejscach realizacji projektu. Ulotki wykonane zostaną w formacie A5, na papierze kredowym min. 200 gr., błysk, druk offsetowy obustronny full color. Ilość – 8852 szt.
b) Plakaty - zawierające w swej treści zaproszenie do udziału w projekcie oraz informacje o realizatorze i miejscach realizacji projektu. Plakaty wykonane zostaną w formacie A2, na papierze kredowym min. 300 gr., błysk, zabezpieczenie przed ścieraniem farby, druk offsetowy jednostronny full color. Ilość– 2000 szt.
c) Broszurki – zawierające w swej treści informacje edukacyjne o przeciwdziałaniu zjawisku stresu zawodowego i możliwych sposobach radzenia sobie z negatywnymi nastrojami. Broszurki wykonane zostaną w formacie A4 składanym na 3 do 6 stronicowego materiału, na papierze kredowym min. 200 gr., błysk, druk offsetowy obustronny full color. Ilość – 4000 szt.
2) Materiały szkoleniowe:
a) Skrypty – zawierające w swej treści informacje edukacyjne o przeciwdziałaniu zjawisku stresu zawodowego i sposobach radzenia sobie z nim oraz wyjaśniające przyczyny, skutki i skalę występowania. Skrypty wykonane zostaną w formacie A5 x 16 kartek, 32 strony, środki skryptu wykonane na papierze min 90 g - 6 ostatnich kartek stanowiło będzie notatnik, druk treści obustronny, full color, okładka na papierze kredowym min. 300 g, druk okładki offsetowy jednostronny full color, okładka klejona do całości. Wykonanie skryptu zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami tj. : spis treści, nr stron itd. Zamawiający przekaże treści, które mają się znaleźć w skrypcie. Ilość – 2000 szt.
b) Płyty z muzyką relaksacyjną – zawierające muzykę powszechnie uważaną za relaksacyjną, wykorzystywane podczas realizacji grupowych warsztatów profilaktycznych. Ilość – 2000 szt.
c) Karimaty – wykonane z pianki poliuretanowej, wykorzystywane podczas realizacji modułów poświęconych metodom i technikom antystresowym w ramach grupowych warsztatów. Ilość – 2000 szt.
d) Zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych” - zawierające informacje o odbyciu szkolenia.Zaświadczenia wykonane zostaną w form. A4, na papierze ozdobnym min 300 g, druk offsetowy jednostronny full color. Ilość – 2000 szt.
Każdy z dostarczonych materiałów musi być taki sam. Wszystkie dostarczone materiały muszą być nowe, pełnowartościowe, w I gatunku, spełniając kryteria funkcjonalności, trwałości, estetyki wykonania. Każdy pojedynczy egzemplarz materiałów musi być trwale oznakowany dostarczonymi przez Zamawiającego wzorami poprzez naniesienie elementów graficznych (w całości w kolorze lub w całości w czarno-białym).

Kod CPV

79800000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i powiązane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od 5 lutego 2018 roku do 31 marca 2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki obligatoryjne udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia
b) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługę na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia
Sposób dokonania oceny oferty:
Brak spełnienia w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz załącznika nr 3 do oferty – „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”. W przypadku pozytywnej oceny oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany zostanie do okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu tj.: wypisu z ewidencji CEIDG oraz kopii faktur/y potwierdzającej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat usługi na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Stroną umowy jest wyłącznie Oferent
Sposób dokonania oceny:
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz wypisu z ewidencji CEIDG. Brak spełnienia w/w warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dodatkowe warunki

1) Wadium – w celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł słownie (pięć tysięcy złotych) Wadium należy wpłacić przed końcem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy: Katarzyna Ziarek Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG, nr rachunku: 04 1540 1144 2016 0000 2324 0001 z dopiskiem w tytule wpłaty: Wadium – materiały informacyjno-edukacyjne oraz materiały szkoleniowe „Profilaktyka chorób odstresowych”. Zamawiający zwraca wniesione wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
2) Kaucja – w przypadku wyłonienia Wykonawcy wpłacone wadium przekształca się w kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający rozlicza kaucję w ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy po uznaniu przez Zamawiającego zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym za należycie wykonane.
Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli:
a) nie uzna umowy za należycie wykonaną lub
b) Oferent, którego oferta została wybrana, odmówił lub zwleka z zawarciem umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub
c) Oferent wypowie / zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w umowie
3) Weksel – Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru materiałów
b) potwierdzeniu przez właściwy organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu upublicznienia zapytania ofertowego.
Zakres zmian umowy może dotyczyć w szczególności:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy
b) terminów płatności
Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia Wykonawcy umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
a) realizacja usługi bez zachowania zasad terminowości i należytej staranności, niezgodnie z celem zamówienia, niezgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2017-2019” i wytycznymi unijnymi mającymi zastosowanie przy realizacji umowy
b) nieinformowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i nieprawidłowościach występujących podczas realizacji umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
b) wypis z ewidencji CEIDG

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po sprawdzeniu spełnienia warunków obligatoryjnych udziału w postępowaniu, złożone oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe oceny:
1) Cena – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt x 50%
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto za 1 sztukę materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych. Ceny za poszczególne materiały należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny powinny obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dodatkowych.

2) Wiedza i doświadczenie – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: W = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 50%
Przez wiedzę i doświadczenie należy rozumieć posiadanie przez Oferenta:
a) niezbędnej wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zamówienia
b) dokumentu w formie kopii faktury, potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat usługi na kwotę wyższą lub równą wartości przedmiotowego zamówienia
Kryterium zostanie ocenione na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego i załączników do formularza ofertowego oraz wypisu z ewidencji CEIDG. Jeśli liczba ofert spełniających warunki obligatoryjne będzie wyższa niż 3 , Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy negocjacyjnej z Oferentami spełniającymi warunki obligatoryjne, w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający powiadomi Oferentów o miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej nie później niż jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy negocjacyjnej. Jeżeli Oferent nie może uczestniczyć w rozmowie negocjacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się na rozmowie negocjacyjnej skutkować będzie brakiem punktów w tym kryterium.
Łącznie w ramach wszystkich w/w kryteriów złożona oferta może uzyskać max. 100 punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania postępowania bez podania przyczyny
b) pozostawienia postępowania bez wyboru Wykonawcy
c) negocjacji cen wybranych ofert gdy przekraczają one założone w budżecie stawki
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów:
a) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WL w wytycznych programowych
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA ZIAREK NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DIALOG"

Adres

Hrubieszowska 72

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

535151450

NIP

5631420240

Tytuł projektu

Profilaktyka chorób odstresowych

Numer projektu

RPLU.10.03.00-06-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa oferenta : GRAFIC S.C 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 53
Nr i data wpływu oferty: Nr 1 z dnia 26.01.2018 r.
Cena brutto oferty: 167413,00 zł
Liczba wyświetleń: 605