Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarki z okleinowaniem wąskich płaszczyzn w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu RPWM 01.04.04-28-0029/17-00

Data publikacji: 22.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-02-2018

Numer ogłoszenia

1083025

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano odpowiedzi na pytania

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. Z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
2. Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2018r. o godz. 13:00.
3. Oferta może zostać dostarczone osobiści, przez kuriera lub pocztę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Jacek Zalewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 646 15 14

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarki CNC z okleinowaniem wąskich płaszczyzn, bądź równoważne urządzenie spełniające parametry techniczne opisane poniżej, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu RPWM 01.04.04-28-0029/17-00

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa konkurencyjności na rynku (lokalnym/regionalnym/krajowym/ międzynarodowym) Poprzez realizację projektu Wnioskodawca poprawi swoją konkurencyjność, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Inwestycja pozwoli na podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenie szybkości i ilości wytwarzania. W wyniku realizacji projektu nastąpi
wzrost przychodów z eksportu oraz dodatkowo wzrost szybkości produkcji, zwiększenie możliwości produkcyjnych wnioskodawcy. Realizacja projektu pozwoli na ulepszenie oferowanych produktów poprzez wzrost ilości i jakości wytwarzanych produktów. W ramach działalności wnioskodawca zamierza eksportować swoje wyroby.

Przedmiot zamówienia

2. Dane techniczne wymagane wyposażenie, parametry i elementy składowe:
• Centrum obróbcze wyposażone w moduł umożliwiający oklejanie krawędzi profilowych.
• Zespół obróbczy wyposażony w narzędzia do wycinania formatek, a także głowice wiertarskie pozwalające na wiercenie otworów w obrabianym elemencie.
• Pozycjonowanie za pomocą wysokiej rozdzielczości enkoderów.
• Obrabiarka musi posiadać postprocesor który pozwoli przesyłać dokumentację z oprogramowania Top Solid które istnieje w firmie Mebelux.
• możliwość sterowania za pomocą kodów kreskowych, musi być czytnik kodów kreskowych
• elementy wycinane na stole mocującym powinny być wysuwane w górę i okleinowane bez ich zdejmowania, powinien być zastosowany inteligentny stół który umożliwia unoszenie elementów do okleinowania z dużego formatu na zasadzie nestingu (z jednego formatu wycięcie kilku elementów za jednym wsadem i od razu ich oklejenie poprzez inteligentny stół mocujący)
• obrabiarka powinna być wyposażona w jeden komplet ssawek standardowego rozmiaru i drugi komplet wąskich ssawek do pracy na małych elementach
• suporty powinny posiadać listwy boczne na których można układać elementy
• transporter opróżniający odpady z wewnątrz maszyny
• obszar pracy:
- w osi X (minimum) 5500 mm
- w osi Y (minimum) 1600 mm
- w osi Z (minimum) 150 mm
- przy pracy wahadłowe w osi X (minimum) 2100 – 2100 mm
• głowica wiertarska:
- minimum 20 wrzecion wiertarskich pionowych
- minimum 5 wrzecion wiertarskich poziomych
- dodatkowo głowica do wiercenia pod zawiasy 48/6
• piłka zintegrowana – narzędzie musi być dostarczone z obrabiarką
• głowica wiertarska i piłka powinny być sterowana za pomocą falowników
• przenośna konsola sterująca
• elektro wrzeciono frezarskie 5-osiowe
- automatyczne łączenie wrzecion
- automatyczny magazynek minimum na 10 sztuk narzędzi
- obrabiarka musi posiadać tyle wrzecion i koszyków na ile jest przeznaczona z możliwością doboru koszyków przed dostarczeniem obrabiarki
- minimalna moc wrzeciona 10 KW
- obroty na wrzecionie sterowana falownikiem
• agregat okleinujący:
- okleinowanie elementów o grubości minimum w zakresie 12 - 80 mm
- minimalny zakres grubości obrzeza 0,4 – 3 mm
- zbiornik klejowy z szybka wymianą – 2 szt.
- możliwość klejenia na kleju PUR
- minimalna ilość rolek obrzeza 2 szt.
- funkcja zamykania klejenia na styk
- agregaty automatyczne do wykończenia obrzeza po oklejeniu za pomoc frezów i cykliny bez dodatkowego doczyszczania elementów

Kod CPV

42642100-9

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 15 czerwca 2018 roku w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty (producent, nazwę i model urządzenia), specyfikację techniczną urządzenia, parametry techniczne.
b. Warunki gwarancji i serwisu.
c. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
e. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :
1. Parametry techniczne nowoczesne technologie (0 - 40 punktów)
Wydajność, czas symulacji wiercenia boku testowego (załącznik nr. 1)
a) Największa ilość wrzecion wiertarskich pionowych - 25 punktów
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
H = Hk / Hmax x 25 pkt
H – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Hmax – najwieksza ilość wrzecion wiertarskich ze wszystkich ofert
Hk – ilość wrzecion wiertarskich rozpatrywanej oferty
b) Ilość osi pracy wrzeciona – 0 – 15 punktów
- 4 osie i mniej – 5 punktów
- 5 osi – 15 punktów
2. Okres gwarancyjny na maszynę (0 - 15 punktów)
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
12 - 24 m-cy 5 pkt
25 - 36 m-cy 10 pkt
37 i więcej 15 pkt
3. Serwis pogwarancyjny rozumiany jako pojawienie się w firmie serwisanta i usunięcie usterki (0 - 15 punktów)
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Do - 24h - 15 pkt
25h – 48h - 10 pkt
49h – 72h - 5 pkt
4. Cena ( 0 - 30 punktów):
najniższa cena 30 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
C = Cmin / Ck x 30 pkt
C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – cena najniższej oferty
Ck – cena rozpatrywanej oferty

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBELUX SP Z O O

Adres

Przemysłowa 9

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

48896461222

Fax

+48896428353

NIP

7391014196

Tytuł projektu

Internacjonalizacja działalności MEBELUX sp z o.o.

Numer projektu

RPWM.01.04.04-28-0029/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Furnilab Robert Kuleszo
Komorowo Żuławskie 84B
82-300 Elbląg
Data wpłynięcia oferty: 22.02.2018
Cena oferty: 1214010,00 zł
Liczba wyświetleń: 180