Strona główna
Logo unii europejskiej

Rekrutacja kandydatów na stanowisko nauczyciela akademickiego - Kierunek studiów Pielęgniarstwo - zajęcia prowadzone w j. angielskim.

Data publikacji: 22.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2020

Numer ogłoszenia

1082981

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim na druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Do ww. oferty należy złożyć CV (załącznik nr 2 do ogłoszenia) wraz z kserokopią dyplomu, kursów kwalifikacyjnych, szkoleń itp.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie oznaczonej nazwą wykonawcy tj. WSPS w Dąbrowie Górniczej z dopiskiem: Projekt „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim”, lub elektronicznie na adres projekt@wsps.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@wsps.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/264-74-75 wewn. 21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie wykładów/ćwiczeń/seminarium/zajęć praktycznych/praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, dla studentów biorących udział w projekcie pt. „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim” w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2021 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest wykształcenie i przygotowanie uczestników projektu do pełnienia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, dostosowując realizację programu studiów dla studentów polskich i zagranicznych.
Adresatami projektu są absolwenci szkół średnich z Polski i z zagranicy w liczbie 28 osób w podziale
14 – stu z Polski i 14 – stu z zagranicy.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 etapów:
1 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć podczas szkoły letniej, w której udział weźmie
14 studentów – cudzoziemców. Program obejmuje 120 godzin zajęć dydaktycznych (3 tygodnie x 40 godzin) w dni robocze w miesiącu wrześniu 2017 r.
• Kurs języka polskiego 40 godz.
• Kurs medycznego języka angielskiego 40 godz.
• Kurs – historia Polski 20 godz.
Kurs – kultura współczesna i zwyczaje w Polsce 20 godz
2 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w pierwszym roku (rok akademicki 2017/2018 sem I i II) w semestrze zimowym od października 2017 r. do lutego 2018 r.: anatomia, fizjologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, psychologia, socjologia, pedagogika, j. angielski, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia.
W semestrze letnim od marca 2018 r. do czerwca 2018 r.: patologia, podstawy ratownictwa medycznego, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, j. angielski, podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna.
3 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w drugim roku (rok akademicki 2018/2019 sem III i IV) w semestrze zimowym od października 2018 r. do lutego 2019 r.: j. angielski, podstawowa opieka zdrowotna, badanie fizykalne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. W semestrze letnim od marca 2019 r. do czerwca 2019 r.: farmakologia, j. angielski, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.
4 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w trzecim roku (rok akademicki 2019/2020 sem V i VI) w semestrze zimowym od października 2019 r. do lutego 2020 r.: zakażenia szpitalne, radiologia, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, badania naukowe w pielęgniarstwie. W semestrze letnim od marca 2020 r. do czerwca 2020 r.: pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.
5 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w czwartym roku (rok akademicki 2020/2021 sem VII) w semestrze zimowym od października 2020 r. do marca 2021 r.: prawo, zdrowie publiczne, dietetyka, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie wykładów/ćwiczeń/seminarium/zajęć praktycznych/praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, dla studentów biorących udział w projekcie pt. „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim” w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2021 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć podczas szkoły letniej w miesiącu wrześniu 2017 r.
2 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w pierwszym roku (rok akademicki 2017/2018 sem I i II) w semestrze zimowym od października 2017 r. do lutego 2018 r.
W semestrze letnim od marca 2018 r. do czerwca 2018 r.: patologia, podstawy ratownictwa medycznego, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, j. angielski, podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna.
3 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w drugim roku (rok akademicki 2018/2019 sem III i IV) w semestrze zimowym od października 2018 r. do lutego 2019 r.: j. angielski, podstawowa opieka zdrowotna, badanie fizykalne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. W semestrze letnim od marca 2019 r. do czerwca 2019 r.: farmakologia, j. angielski, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.
4 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w trzecim roku (rok akademicki 2019/2020 sem V i VI) w semestrze zimowym od października 2019 r. do lutego 2020 r.: zakażenia szpitalne, radiologia, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, badania naukowe w pielęgniarstwie. W semestrze letnim od marca 2020 r. do czerwca 2020 r.: pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.
5 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów
w czwartym roku (rok akademicki 2020/2021 sem VII) w semestrze zimowym od października 2020 r. do marca 2021 r.: prawo, zdrowie publiczne, dietetyka, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Osobno na każdy przedmiot (szukaj w ogłoszeniach cząstkowych)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Adres

41-303 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322647475

Fax

322647475

NIP

6292279100

Tytuł projektu

Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim

Numer projektu

POWR.03.03.00-00-M116/16-00
Liczba wyświetleń: 1988