Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 39 osób, na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 16 marca 2018 roku na trasie Żółkiewka – Kielce – Żółkiewka w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 22.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1082853

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 29-01-2018r.

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 730-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/3/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/3/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Rózyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 39 osób, na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 16 marca 2018 roku na trasie Żółkiewka – Kielce – Żółkiewka w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór usługi transportowej, wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczniów wraz z opiekunami – 39 osób, na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 16 marca 2018 roku na trasie Żółkiewka – Kielce – Żółkiewka

Przedmiot zamówienia

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie spełnienie łącznie trzech poniższych punktów:
1. Podstawienie środka transportu w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 5.30 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na parking Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach ok. godziny 930.
2. Postój na wyznaczonym parkingu do godziny 16.00.
3. Wyjazd z Kielc (Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH) około godz. 16.00, postój w drodze powrotnej na obiadokolację, powrót do Żółkiewki na godzinę ok. 20.15.

Kod CPV

60172000-4

Nazwa kodu CPV

Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Podstawienie środka transportu w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 5.30 przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka, powiat Krasnostawski, woj. Lubelskie. Przewóz uczestników na parking Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach ok. godziny 930.
2. Postój na wyznaczonym parkingu do godziny 1600.
3. Wyjazd z Kielc (Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH) około godz. 16.00, postój w drodze powrotnej na obiadokolację, powrót do Żółkiewki na godzinę ok. 2015.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg następującego kryterium:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium P1
Cena brutto usługi 100% 100 pkt.

P1 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.


2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał pojazd o większym standardzie.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie szkoły: http://www.zspzolkiewka.pl/data/public/dokumenty/projekt12.4/przetargi.html .
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 9. 22-400 Zamość, Tel. 846383770, NIP 922-000-86-98
data wpłynięcia : 26.01.2018
cena: 1300,00 zł
Liczba wyświetleń: 333