Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja i przeprowadzenie Kursu Baristy

Data publikacji: 22.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-01-2018

Numer ogłoszenia

1082739

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Sienkiewicza 86, lok. 16, 15-005 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NJKZ/2018 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
w terminie do 30.01.2018 do godz. 09.00 w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 86, lok. 16,
15-005 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

5. Otwarcie ofert nastąpi 30.01.2018 o godz. 10.00 w Biurze projektu ul. Sienkiewicza 86, lok. 16, 15-005 Białystok

6. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.
7. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów/Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci/Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
c) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego ani nie doprowadzi do realizacji jego celu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Skrypko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

880495994

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Czas trwania szkolenia: 14 godzin/uczestnika projektu
2. Program kursu.
Część teoretyczna (do 2 h):
2.1.1. Kawa:
- jako roślina – historia, rejony uprawy, wymagania klimatyczne, odmiany, największe plantacje
- jako ziarno – obróbka, wypalanie, różnice ze względu na odmianę (Arabika, Robusta)
- jako napój – sposoby sporządzania kawy, spożycie kawy na świecie
2.1.2. Barista:
- początki zawodu na świecie
- kwalifikacje i zakres obowiązków – cechy dobrego baristy
2.1.3. Sprzęt baristy:
- ekspres ciśnieniowy – budowa, parametry, rodzaje, konserwacja
- młynek – budowa, rodzaje, ustawienia
2.1.4. Przygotowanie espresso w teorii.
Część praktyczna (do 12 h):
2.2.1. Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo
- ubicie
- parametry
- ocena jakości
2.2.2. Pienienie mleka
- właściwości mleka
- techniki spieniania mleka
2.2.3. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato
2.2.4. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy
2.2.5. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”
- serce
- rozeta
- tulipan
- inne
2.2.6. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywana przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.
3. Miejsce szkolenia: Pracownia gastronomiczna ZSOiZ w Czyżewie
4. Godzina szkoleniowa: 45 minut
5. Przewidywana liczba uczestników: 15 osób
6. Przewidywana liczba szkoleń:1
7. W ramach kursu odbędą się 2 spotkania po 7 godzin
8. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.
9. Osoby realizujące szkolenie: wykwalifikowani trenerzy posiadający minimum 2-letnie doświadczenie
10. Źródło weryfikacji: harmonogram szkolenia, listy obecności, zdjęcia, wydane zaświadczenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Baristy w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Baristy w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Kurs baristy
1. Czas trwania szkolenia: 14 godzin/uczestnika projektu
2. Program kursu.
Część teoretyczna (do 2 h):
2.1.1. Kawa:
- jako roślina – historia, rejony uprawy, wymagania klimatyczne, odmiany, największe plantacje
- jako ziarno – obróbka, wypalanie, różnice ze względu na odmianę (Arabika, Robusta)
- jako napój – sposoby sporządzania kawy, spożycie kawy na świecie
2.1.2. Barista:
- początki zawodu na świecie
- kwalifikacje i zakres obowiązków – cechy dobrego baristy
2.1.3. Sprzęt baristy:
- ekspres ciśnieniowy – budowa, parametry, rodzaje, konserwacja
- młynek – budowa, rodzaje, ustawienia
2.1.4. Przygotowanie espresso w teorii.
Część praktyczna (do 12 h):
2.2.1. Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo
- ubicie
- parametry
- ocena jakości
2.2.2. Pienienie mleka
- właściwości mleka
- techniki spieniania mleka
2.2.3. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato
2.2.4. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha), lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy
2.2.5. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”
- serce
- rozeta
- tulipan
- inne
2.2.6. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywana przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.
3. Miejsce szkolenia: Pracownia gastronomiczna ZSOiZ w Czyżewie
4. Godzina szkoleniowa: 45 minut
5. Przewidywana liczba uczestników: 15 osób
6. Przewidywana liczba szkoleń:1
7. W ramach kursu odbędą się 2 spotkania po 7 godzin
8. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.
9. Osoby realizujące szkolenie: wykwalifikowani trenerzy posiadający minimum 2-letnie doświadczenie
10. Źródło weryfikacji: harmonogram szkolenia, listy obecności, zdjęcia, wydane zaświadczenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dokładny termin realizacji kursu zostanie ustalony z firmą, której zlecone zostanie zrealizowanie niniejszego zamówienia. Zakładany termin rozpoczęcia kursu - 31.01.2018. Zakładany termin zakończenia kursu – nie później niż 04.02.2018 (Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji kursu w sytuacji, to wymuszającej).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie
Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj.:
 posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zajęć/ szkoleń z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę,
tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowali należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiącej przedmiot zamówienia w całości lub części, na którą składają ofertę.
Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o załączony do oferty wykaz przeprowadzonych kursów, zawarty w treści Załącznika nr 2, oraz ewentualnie dołączone do oferty inne dokumenty i oświadczenia np.: CV (życiorys zawodowy) osób przewidzianych do realizacji szkoleń, dyplomy, świadectwa ukończenia kursów/szkoleń/studiów oraz inne, potwierdzające spełnianie w/w wymagań.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
• K1 - cena
• K2 – doświadczenie

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
L.p Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto za przeprowadzenie kursu 60 % 60 punktów
2. Doświadczenie 40 % 40 punktów


1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K1):

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
K1 = (Cmin:Cof) x 60
gdzie:
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
Cof – cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena dotyczy realizacji całego szkolenia. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, materiałów szkoleniowych, materiałów do zajęć praktycznych i odzieży ochronnej (jeśli zajęcia praktyczne tego wymagają), przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, wydania zaświadczenia o ukończenia kursu).

2. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Doświadczenie” (K2):
3. D – doświadczenie kadry –znaczenie 40%.
Punktowa ocena zdeklarowanego Doświadczenia, może maksymalnie osiągnąć 40 punktów.
Punkty jakie otrzyma badana oferta w Doświadczenie (D) będą liczone w następujący sposób:
Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 pkt. za każdy kurs przeprowadzony przez trenera wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia.
W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż ww. osoba/osoby przeprowadziły więcej niż 4 szkolenia w danym zakresie otrzyma on maksymalnie 40 pkt. Przez usługę szkolenia Zamawiający rozumie łączną ilość grup szkoleniowych przeszkolonych w ramach jednej umowy, realizowanej dla jednej instytucji/podmiotu. Jeżeli szkolenie prowadzone było dla kilku jednostek/podmiotów jednocześnie (lub/i w podziale na grupy) powyższą sytuacje należy interpretować jako jedno szkolenie.
Wskazując liczbę szkoleń na formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać ile szkoleń przeprowadziła dana osoba wskazana do realizacji szkoleń/kursów.
Szkolenia należy przyporządkować do poszczególnych zadań.
Punty w kryterium Doświadczenie kadry dydaktycznej zostaną przyznane na podstawie informacji udzielonych przez Wykonawcę w Wykazie osób –stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium „Cena” (K1) + kryterium „Doświadczenie” (K2). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za dwa kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA OKNO NA WSCHÓD

Adres

Legionowa 14/16/101

15-099 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

792894879

Fax

856610933

NIP

5423108836

Tytuł projektu

Nowa jakość kształcenia zawodowego

Numer projektu

RPPD.03.03.01-20-0110/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Absynt Mariusz Grzesik, 36-073 Strażów 145, data wpłynięcia 30.01.2018 r., cena oferty 3 880 zł
Liczba wyświetleń: 375