Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych i / lub indywidualnych konsultacji psychologicznych

Data publikacji: 21.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1082705

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować na druku załączonego formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami i złożyć za pośrednictwem:
a) Poczty elektronicznej na adres: nozp.dialog.chelm@gmail.com z dopiskiem w tytule maila:
Oferta prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych i / lub indywidualnych konsultacji psychologicznych
Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2018 roku do godziny 22.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za dzień złożenia oferty należy uznać datę wpływu oferty na skrzynkę emailową nozp.dialog.chelm@gmail.com Zamawiającego a nie datę wysłania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nozp.dialog.chelm@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ziarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509356138

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych i/lub indywidualnych konsultacji psychologicznych:
a) grupowe warsztaty profilaktyczne - 24 godziny zajęć profilaktycznych dla 100 grup po 20 uczestników
b) indywidualne konsultacje psychologiczne - 1 godzina konsultacji dla 2000 uczestników
realizowanych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”, finansowanego z RPO WL 204-2020, Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 - Programy polityki zdrowotnej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wsparciem w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych” objętych zostanie 2000 pracowników z terenu województwa lubelskiego, w tym z grup wysokiego ryzyka, narażonych na zjawisko stresu zawodowego w swoim środowisku pracy.

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych i/lub indywidualnych konsultacji psychologicznych realizowanych w ramach projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych” skierowanego do 2000 pracowników z terenu województwa lubelskiego, w tym z grup wysokiego ryzyka, narażonych na zjawisko stresu zawodowego w swoim środowisku pracy. Działania obejmują 24 godziny grupowych warsztatów profilaktycznych dla 100/20 osobowych grup uczestników i / lub 1 godzinę indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 2000 uczestników w/w zajęć profilaktycznych.
Program realizowany będzie w oparciu o wytyczne zawarte w załączniku do uchwały Nr CLIX/3228/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku pt. „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2017-2019” i stanowi uzupełnienie świadczeń zdrowotnych oferowanych w ramach NFZ.
Zamówienie obejmuje przygotowanie i prowadzenie :
a) grupowych warsztatów profilaktycznych - 24 godziny zajęć profilaktycznych dla 100/20 osobowych grup uczestników w ramach 8 / 3 godzinnych modułów przyczyniających się do zahamowania lub zmniejszenia niekorzystnych skutków stresu zawodowego, prowadzonych w 3 jednodniowych 8 godzinnych cyklach.
Łączna liczba osób objętych grupowymi warsztatami profilaktycznymi: 2000 osób
Łączna liczba godzin grupowych warsztatów profilaktycznych: 2400 godzin
b) indywidualnych konsultacji psychologicznych - 1 godzina konsultacji dla 2000 uczestników w/w warsztatów profilaktycznych w formie badania oraz rozmowy, na podstawie których wystawiona zostanie opinia o stanie zdrowia wraz z zaleceniami. Osoby, u których zostanie zdiagnozowany większy problem o podłożu psychosomatycznym zostaną poinformowane o dalszej ścieżce leczenia.
Łączna liczba osób objętych indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi: 2000 osób
Łączna liczba godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych: 2000 godzin
Zamawiający zastrzega, że podana łączna liczba osób objętych grupowymi warsztatami profilaktycznymi oraz indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi jak też łączna liczba godzin realizowanego wsparcia jest ilością szacunkową, która może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu programu zdrowotnego. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że liczba grup czy osób objętych wsparciem lub liczba godzin wsparcia będzie mniejsza niż podana w zapytaniu ofertowym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych a postępowanie może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy, stąd liczba godzin realizowanego wsparcia przypadająca na jednego Wykonawcę może być mniejsza niż łączna liczba godzin realizowanego wsparcia w ramach projektu programu zdrowotnego.
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny grupowych warsztatów profilaktycznych i/lub indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach realizacji zamówienia. Zamawiający nie wypłaci zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) realizacji specjalistycznego wsparcia z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z celem zamówienia tj. grupowych warsztatów profilaktycznych i/lub indywidualnych konsultacji psychologicznych przy zachowaniu wytycznych wskazanych w „Programie polityki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2017-2019” oraz wytycznych unijnych mających zastosowanie przy realizacji umowy.
b) prowadzenia dokumentacji prawidłowej realizacji umowy.
c) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i nieprawidłowościach występujących podczas realizacji umowy.
d) nieprzekraczania 267 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od lutego 2018 roku do czerwca 2019 roku, poza godzinami pracy uczestników m.in. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty tj. co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach po 15.00 oraz w co najmniej 2 soboty w miesiącu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Realizacja wsparcia odbywać się będzie w oparciu o harmonogram dostosowany do potrzeb uczestników projektu oraz możliwości Zamawiającego. Dokładne adresy i terminy świadczenia usługi, Zamawiający wskaże z wyprzedzeniem zgodnie z zadeklarowanym przez Oferenta planem dyspozycyjności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji zapytania ofertowego. O dokładnych terminach Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę na co najmniej 1 dzień przed planowana realizacją wsparcia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych – psycholog, który ukończył pięcioletnie, uniwersyteckie studia magisterskie i posiada tytuł magistra lub doktora psychologii oraz posiada właściwe kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

b) udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych - psycholog, który ukończył pięcioletnie, uniwersyteckie studia magisterskie i posiada tytuł magistra lub doktora psychologii

Wiedza i doświadczenie

Warunki obligatoryjne udziału w postępowaniu:
a) prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych - psycholog, który ukończył pięcioletnie, uniwersyteckie studia magisterskie i posiada tytuł magistra lub doktora psychologii oraz posiada właściwe kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
b) udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych - psycholog, który ukończył pięcioletnie, uniwersyteckie studia magisterskie i posiada tytuł magistra lub doktora psychologii oraz stosuje do oceny poziomu stresu znormalizowane i zaadoptowane do warunków polskich narzędzia diagnostyczne
Sposób dokonania oceny oferty:
Brak spełnienia w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz CV. W przypadku pozytywnej oceny oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany zostanie do okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu tj.:
a) dyplomu ukończenia pięcioletnich uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu magistra lub doktora psychologii oraz certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
b) dyplomu ukończenia pięcioletnich uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu magistra lub doktora psychologii

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z założeniami projektu programu zdrowotnego „Profilaktyka chorób odstresowych”, prowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych i/lub indywidualnych konsultacji psychologicznych realizowane będzie przez personel projektu, czyli osoby zaangażowane do realizacji czynności w ramach projektu, które wykonują zadania osobiście na podstawie umowy zlecenia. Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia są więc wyłącznie osoby fizyczne zaangażowane do realizacji czynności w ramach projektu, które wykonują zadania osobiście na podstawie umowy zlecenia. Stroną umowy zlecenia jest wyłącznie Oferent – osoba fizyczna zaangażowana do realizacji czynności w ramach projektu, które wykonuje osobiście.
Sposób dokonania oceny:
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego oraz CV. Brak spełnienia w/w warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu upublicznienia zapytania ofertowego.
Zakres zmian umowy może dotyczyć w szczególności:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy
b) ostatecznej liczby osób objętych wsparciem
c) ostatecznej liczby godzin wsparcia
d) terminów płatności
Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia Wykonawcy umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
a) realizacja grupowych warsztatów profilaktycznych i/lub indywidualnych konsultacji psychologicznych bez zachowania zasad należytej staranności, niezgodnie z celem zamówienia, niezgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2017-2019” i wytycznymi unijnymi mającymi zastosowanie przy realizacji umowy
b) nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie dokumentacji prawidłowej realizacji umowy
c) nieinformowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i nieprawidłowościach występujących podczas realizacji umowy
d) przekroczenie 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszy pójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
b) formularz zgłoszeniowy i CV

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po sprawdzeniu spełnienia warunków obligatoryjnych udziału w postępowaniu, złożone oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe oceny:
1) Cena – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt x 50%
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto za 1 godzinę prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych i / lub udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych. Ceny za wykonanie poszczególnych działań należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny powinny obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dodatkowych takich jak koszty:
a) dojazdu do miejsca świadczenia wsparcia
b) noclegów, wyżywienia podczas realizacji zamówienia

2) Wiedza i doświadczenie – waga 50% (max. 50 pkt.). Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: W = (liczba punktów przyznana ofercie ocenianej / liczba punktów przyznana ofercie ocenionej najwyżej) x 100 pkt x 50%
Przez wiedzę i doświadczenie należy rozumieć posiadanie przez Oferenta:
a) dla potrzeb prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych - dyplomu ukończenia pięcioletnich uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu magistra lub doktora psychologii oraz certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
b) dla potrzeb udzielania indywidualnych konsultacji psychologicznych - dyplomu ukończenia pięcioletnich uniwersyteckich studiów magisterskich i posiadania tytułu magistra lub doktora psychologii
Kryterium zostanie ocenione na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego i CV. Jeśli liczba ofert spełniających warunki obligatoryjne będzie wyższa niż 3 , Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z Oferentami spełniającymi warunki obligatoryjne, w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający powiadomi Oferentów o miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej nie później niż jeden dzień przed planowanym terminem rozmowy rekrutacyjnej. Jeżeli Oferent nie może uczestniczyć w rozmowie rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, może on jednorazowo wnieść o przesunięcie terminu, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin. Niestawienie się na rozmowie rekrutacyjnej skutkować będzie brakiem punktów w tym kryterium.
Łącznie w ramach wszystkich w/w kryteriów złożona oferta może uzyskać max. 100 punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania postępowania bez podania przyczyny
b) pozostawienia postępowania bez wyboru Wykonawcy
c) wyboru kilku Wykonawców, którzy w postępowaniu uzyskali kolejną najwyższą liczbę punktów
d) negocjacji cen wybranych ofert gdy przekraczają one założone w budżecie stawki
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów:
a) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne
Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WL w wytycznych programowych
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATARZYNA ZIAREK NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "DIALOG"

Adres

Hrubieszowska 72

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

535151450

NIP

5631420240

Tytuł projektu

Profilaktyka chorób odstresowych

Numer projektu

RPLU.10.03.00-06-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferty prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych i / lub indywidualnych konsultacji psychologicznych wpływały w dniach:
23.01.2018 - 3 oferty
24.01.2018 - 3 oferty
25.01.2018 - 1 oferta
26.01.2018 - 4 oferty
28.01.2018 - 4 oferty
29.01.2018 - 3 oferty
W sumie do realizacji projektu programu zdrowotnego "Profilaktyka chorób odstresowych" swój akces zgłosiło 18 osób, składając 24 oferty realizacji prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych i / lub indywidualnych konsultacji psychologicznych. Ceny ofert wahały się od:
1. grupowe warsztaty profilaktyczne - od 102 zł do 120 zł
2. indywidualne konsultacje psychologiczne - od 100 zł do 169 zł.

Lista osób zakwalifikowanych do prowadzenia grupowych warsztatów profilaktycznych i / lub indywidualnych konsultacji psychologicznych:
1. Grupowe warsztaty profilaktyczne:
a. Monika Gregorczuk
b. Agnieszka Kapica
c. Małgorzata Dyś
d. Bożena Andrychowicz
e. Alicja Andrzan
f. Barbara Grzegorzewicz
g. Ewa Kosak
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne:
a. Aneta Kozaczuk
b. Małgorzata Dyś
c. Gabriela Drożdziel
d. Ewelina Żyłka
e. Małgorzata Czarnecka
f. Arleta Bielecka
g. Ewa Kosak
h. Michał Bochen
Liczba wyświetleń: 968