Strona główna
Logo unii europejskiej

wyłonienie Wykonawcy mającego dostarczyć podręczniki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w ramach projektu "OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Data publikacji: 21.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1082687

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres.
Wykonawca może również złożyć ofertę w formie papierowej w wyznaczonym terminie i miejscu, a załącznik nr 1 do formularza oferty (szczegółowe ceny w pliku Excel) wysłać za pomocą poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres, z tym że załącznik nr 1 do formularza oferty musi także dotrzeć do zamawiającego do upływu terminu składania ofert.


Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:
2/O/P/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2018r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618685417

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy mającego dostarczyć podręczniki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w ramach projektu "OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Kalisz Miejscowość: Kalisz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego dostarczyć podręczniki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w ramach projektu "OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego dostarczyć podręczniki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w ramach projektu "OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16
Szczegółowy przedmiot zamówienia ujęty został przez zamawiającego w załączniku nr 1 zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza dostawę podręczników równoważnych, w sytuacji wyczerpania nakładów podręczników wskazanych. Podręczniki równoważne muszą zawierać co najmniej taką samą treść co podręczniki wskazane przez Zamawiającego i muszą być przez niego zaakceptowane.

Przedmiot zamówienia Wykonawca musi dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Kaliszu przy Skalmierzyckiej 2A, w dniach roboczych.
Obowiązkiem Wykonawcy, który uzyska zamówienie jest wniesienie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie umożliwia składania ofert częściowych.

Kod CPV

22111000-1

Nazwa kodu CPV

Podręczniki szkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

styczeń - luty 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

III. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym do wykonania zamówienia, musi dysponować niezbędnymi zasobami technicznymi do wykonania dostawy oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie dostawy.

IV. Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert.
1. Cena - 100%

Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 100 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0039/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna
Ul. Opałki 23
60-012 Poznań
data oferty: 24.01.2018
wartość brutto oferty: 9280,00 PLN
Liczba wyświetleń: 343