Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 19.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1082424

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8,
piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres obserwatorium@rcpslodz.pl do dnia 29 stycznia 2018 roku.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

obserwatorium@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Brzezińska-Krakowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(42) 203-48-34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na realizację zadań Eksperta składać będzie się w szczególności:

Zadanie I Współpraca w zakresie przygotowania koncepcji badawczej oraz SOPZ
Zadanie I obejmuje czynny udział Eksperta w pracach zespołu ROIS w Łodzi w opracowaniu koncepcji badawczej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia adekwatnie do stanu dotychczasowej wiedzy naukowej oraz aktualnych wyników badań z zakresu dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zadanie II Współpraca w zakresie przygotowania projektów narzędzi badawczych
Zadanie II obejmuje czynny udział Eksperta jako konsultanta w pracach zespołu ROIS w trakcie ustalania form i metod pozyskiwania danych oraz konstruowania projektów narzędzi badawczych do badań ilościowych i/lub jakościowych, odpowiednio do zoperacjonalizowanego w zadaniu I procesu badawczego oraz zapisów wypracowanego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zadanie III Konsultacje w trakcie realizacji badania
Zadanie III obejmuje: konsultacje narzędzi badawczych i analitycznych służących konstruowaniu wniosków i rekomendacji, napisanie wprowadzenia do problematyki badania do raportu końcowego z badań, oraz dokonanie przez Eksperta korekty merytorycznej raportu końcowego z badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Raport zostanie przygotowany przez wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu. Zadaniem Eksperta będzie w szczególności sprawdzenie jego zawartości merytorycznej, trafności i poprawności przeprowadzonych analiz oraz dokonanego na ich podstawie wnioskowania, stopnia i realizacji założonych celów i odpowiedzi na pytania badawcze, trafności i poprawności sformułowanych rekomendacji. Całość zrealizowana zostanie w odniesieniu do dotychczasowego stanu wiedzy naukowej i wniosków z aktualnych badań w przedmiotowym zakresie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział Eksperta w pracach zespołu ROIS w Łodzi w opracowaniu koncepcji badawczej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia adekwatnie do stanu dotychczasowej wiedzy naukowej oraz aktualnych wyników badań, konsultacja w ramach praca zespołu ROIS w trakcie ustalania form i metod pozyskiwania danych oraz konstruowania projektów narzędzi badawczych do badań ilościowych i/lub jakościowych oraz konsultacje narzędzi badawczych i analitycznych służących konstruowaniu wniosków i rekomendacji, napisanie wprowadzenia do problematyki badania do raportu końcowego z badań, oraz dokonanie przez Eksperta korekty merytorycznej raportu końcowego z badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przedmiot zamówienia

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Na realizację zadań Eksperta, składać będzie się w szczególności:

Zadanie I Współpraca w zakresie przygotowania koncepcji badawczej oraz SOPZ
Zadanie II Współpraca w zakresie przygotowania projektów narzędzi badawczych
Zadanie III Konsultacje w trakcie realizacji badania

Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

73210000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań

Harmonogram realizacji zamówienia

a) W ramach wszystkich wymienionych zadań Ekspert zobowiązany będzie do czynnego, osobistego udziału w spotkaniach roboczych organizowanych przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS) – 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8.
a. spotkania odbywać się będą w dni robocze w godzinach między 8.00 a 16.00.
b. harmonogram spotkań, tj. wstępna liczba i terminy poszczególnych spotkań zostaną ustalone wstępnie z Ekspertem podczas pierwszego spotkania roboczego, z możliwością modyfikacji stosownie do zaistniałych potrzeb,
c. długość jednego spotkania wynosić będzie co najmniej 60 minut.
d. cykl spotkań zakończy się nie później niż 31 lipca 2018 roku.

b) W ramach wymienionych zadań Ekspert zobowiązany będzie do przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail ROIS (obserwatorium@rcpslodz.pl) lub w formie papierowej na adres RCPS w Łodzi (Snycerska 8, Łódź):
a. tekstu zawierającego wprowadzenie do problematyki badania,
b. oceny narzędzi oraz poszczególnych wersji raportów z badania w postaci uwag do tekstu wraz z wnioskami i rekomendacjami.

c) Prace nad zadaniem I i II zakończą nie później niż 35 dni od dnia podpisaniu umowy.

d) Termin na realizację prac w ramach zadania III zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy na realizację badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przy czym nie będzie on późniejszy niż 31 lipca 2018 roku. Szczegółowy harmonogram prac, w tym terminy przekazania poszczególnych wersji raportu końcowego zostaną ustalone po przeprowadzeniu przez ROIS odrębnej procedury na realizację badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

e) W ramach wszystkich zadań składających się na przedmiot zamówienia (I, II oraz III) Ekspert zobowiązany będzie do bieżących konsultacji prowadzonych drogą elektroniczną (e-mail) i/lub telefoniczną oraz do opracowywania pisemnych uwag, wniosków i rekomendacji zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

f) Na realizację prac w ramach przedmiotu zamówienia Ekspert zobowiązany będzie przeznaczyć łącznie 100 godzin pracy obejmującej osobisty udział w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego, bieżące konsultacje prowadzone drogą elektroniczną (e-mail) i/lub telefoniczną oraz opracowywanie pisemnych uwag, wniosków i rekomendacji zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, przy czym na realizację prac w ramach:
a. zadania I – około 30 godzin,
b. zadania II – około 30 godzin,
c. zadania III – około 40 godzin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) Posiadanie stopnia naukowego (co najmniej w stopniu doktora) w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
• Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

b) Doświadczenie w realizacji projektów badawczych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.
• Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoba, która będzie realizowała Zamówienie była członkiem zespołu badawczego w co najmniej 1 (jednym) projekcie badawczym dotyczącym jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, który zakończył się w terminie nie wcześniejszym niż 1 stycznia 2010 roku.
• Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

c) Posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych z zakresu problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.
• Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoba, która będzie realizowała Zamówienie była autorem lub współautorem co najmniej 5 (pięciu) publikacji naukowych z zakresu problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, które zostały opublikowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku.
• Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczące kwalifikacji, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

2) Wykaz potwierdzający fakt posiadania zdolności technicznej i zawodowej do realizacji projektów badawczych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo jako członka zespołu badawczego w co najmniej 1 (jednym) projekcie badawczym dotyczącym jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, który zakończył się w terminie nie wcześniejszym niż 1 stycznia 2010 roku (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).

3) Wykaz potwierdzający fakt bycia autorem lub współautorem co najmniej 5 (pięciu) publikacji naukowych z zakresu problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, które zostały opublikowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku. (Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego).

Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „Cena oferty brutto”, „Termin rozpoczęcia prac”, „Liczba projektów badawczych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży” oraz „Liczba publikacji naukowych z zakresu problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
1. Cena oferty brutto - 30
2. Termin rozpoczęcia prac - 20
3. Liczba projektów badawczych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży - 20
4. Liczba publikacji naukowych z zakresu problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży - 30
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + TRP + LPB+LPN
Gdzie:
LP = Łączna liczba punktów przyznanych ofercie;
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”;
TRP = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Termin rozpoczęcia prac”;
LPB = Liczba projektów badawczych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży;
LPN = Liczba publikacji naukowych z zakresu problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

1. Cena oferty brutto
Punktacja w ramach kryterium Cena oferty brutto przyznana zostanie według poniższej zasady:
Najwyższą liczbę punktów – 30 – otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najniższej
Liczba punktów = ---------------------------------------------- x 30 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej

2. Termin rozpoczęcia prac
Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowany termin rozpoczęcia prac, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) – od 0 do 20 pkt. oceniany w następujący sposób:
a) Rozpoczęcie prac do 2 lutego 2018 r. (włącznie) – 20 pkt.
b) Rozpoczęcie prac pomiędzy 5 lutego 2018 a 9 lutego 2018 r. – 10 pkt.
c) Rozpoczęcie prac od 12 lutego 2018 r. lub później – 0 pkt.
Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informację Wykonawcy dotyczącą terminu zamieszczoną w pkt. 15 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

3. Liczba projektów badawczych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, w których osoba realizująca zamówienie brała udział
Ocena ofert w tym kryterium odbywać się będzie w skali punktowej od 0 pkt. do 20 pkt. na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego w części dotyczącej uwzględnienia w projekcie problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Wykonawca ma możliwość wskazania w załączniku nr 4 innych projektów niż wymagane ze względu na spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przedmiotowym kryterium oferta będzie oceniana w następujący sposób:
a) jeden ze wskazanych projektów dotyczy problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży – 0 pkt.
b) dwa ze wskazanych projektów dotyczą problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży – 10 pkt.
c) trzy i więcej ze wskazanych projektów dotyczą problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży – 20 pkt.

4. Liczba publikacji naukowych osoby realizującej zamówienie z zakresu problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży
Ocena ofert w tym kryterium odbywać się będzie w skali punktowej od 0 pkt. do 30 pkt. na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego w części dotyczącej uwzględnienia w publikacjach jakości życia dzieci i młodzieży i/lub w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Wykonawca ma możliwość wskazania w załączniku nr 5 innych publikacji naukowych niż wymagane ze względu na spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przedmiotowym kryterium oferta będzie oceniana w następujący sposób:
a) pięć ze wskazanych publikacji naukowych dotyczy problematyki jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży – 0 pkt.
b) sześć ze wskazanych publikacji naukowych dotyczy jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży – 15 pkt.
c) siedem i więcej ze wskazanych publikacji naukowych dotyczy jakości życia dzieci i młodzieży i/lub ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży – 30 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.2 - System realizacji

Numer projektu

RPLD.12.02.00-10-0006/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marta Petelewicz, ul. Cynarskiego 6/86, 92-447 Łódź; kwota 16 000,00 zł brutto ; data: 29.01.2018 r.
Liczba wyświetleń: 336