Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wsparcia osób niepełnosprawnych podczas realizacji projektu pn. „MY TEŻ PRACUJEMY II” realizowanego przez PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim na stanowisku PSYCHOLOGA

Data publikacji: 18.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2018

Numer ogłoszenia

1082075

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• oferta musi być przygotowana w języku polskim;
• oferta musi być przygotowana na formularzu ofertowo - cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
• oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią niezgodności z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego;
• Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert;
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu faktycznego informacji przedkładanych wraz z ofertą.

• Dokument należy dostarczyć osobiście lub pocztą/kurierem w formie papierowej do sekretariatu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski lub mailowo na adres: psouu@interia.pl do 25.01.2018 r. godzina 12.00.
• Zamawiający otworzy koperty w dniu 25.01.2018 o godz. 12.30
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko PSYCHOLOG” (w przypadku wysłania oferty drogą e-mailową dopisek winien być tematem wiadomości)
• Zamawiający zaprosi Wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę na rozmowę kwalifikacyjną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

psouu@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Janik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

913824441

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa wsparcia osób niepełnosprawnych podczas realizacji projektu pn. „MY TEŻ PRACUJEMY II” realizowanego przez PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim na stanowisku PSYCHOLOG.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kamieński Miejscowość: Kamień Pomorski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest udzielenie wsparcia następującej grupie beneficjentów ostatecznych projektu:
Grupą docelową projektu będzie 42 osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym (w tym min. 21 zagrożonych wielokrotnie), nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w stopniu znacznym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami mieszkających na terenie powiatu kamieńskiego, (w roz. Kodeksu Cywilnego). Zakładany wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób ze znacznym stopniem N, ONI oraz sprzężeniami wynosi min. 25,%, a efektywności społecznej 45% ,
Minimum 21 osób doświadcza wielokrotnego wykluczenia, w grupie BO minimum 10% stanowić będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym ONI i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Min. 50% grupy BO pochodzić będzie z obszarów wiejskich.
Struktura grupy: 42 (19K; 23M); 18 Miasto (9K; 9M); 24 Wieś (10K;14M).

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
Kod i nazwa CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe.
• Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego pracę na stanowisku: PSYCHOLOG w ramach projektu: My też pracujemy II. Projekt jest przez PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Zakres wykonywanych zajęć:
◦ wyrównanie szans osób niepełnosprawnych podczas realizacji zadania: Poradnictwo psychospołeczne i doradztwo zawodowe,
◦ uczestnictwo w procesie rekrutacji do projektu,
◦ praca bezpośrednia z osobą niepełnosprawną w wymiarze 10 h / osobę w okresie 2 miesięcy przed rozpoczęciem praktyk zawodowych i później wspierająco polegająca na:
▪ określeniu indywidualnych problemów związanych z aktywizacją zawodową,
▪ podniesienie motywacji,
▪ przełamywanie lęków i barier (poradnictwo indywidualne),
▪ przygotowanie INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) wspólnie z doradcą zawodowym określającego cel zawodowy i etapy jego realizacji,
◦ doprowadzenie poprzez działania realizowane w ramach projektu do osiągnięcia przez uczestników zakładanej w ramach projektu efektywności zatrudnieniowej i społecznej,
◦ podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie samodzielności uczestników projektu,
◦ wykonywanie innych poleceń koordynatora, związanych z realizacją projektu,
◦ prowadzenie wymaganej dokumentacji (np. listy obecności, dzienniki praktyk itp.);

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wsparcie realizowane będzie w okresie styczeń 2018 - listopad 2019 w całkowitym wymiarze 420 godzin (10 godzin na osobę).

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykształcenie wyższe kierunkowe

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe: wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w wymiarze minimum 6 miesięcy.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować:
• 80 % cena
C=Cn/Cb *80%
gdzie:
C – liczba punktów danej oferty w kryterium „całkowita cena za wykonanie zadania”
Cn -najniższa oferowana cena
Cb – cena badanej oferty

• 20 % doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
6 miesięcy – 2 lata – 10 pkt
powyżej 2 lat – 20 pkt

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KAMIENIU POMORSKIM

Adres

Garncarska 4

72-400 Kamień Pomorski

zachodniopomorskie , kamieński

Numer telefonu

913824441

Fax

913824441

NIP

9860046644

Tytuł projektu

My też pracujemy II

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Robert Pycka. Cena: 42 000 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 404