Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa pionowego centrum obróbczego CNC – 1 szt.

Data publikacji: 18.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1081957

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście/kurierem na adres: 37-200 Przeworsk, ul. Gorliczyńska 30.
Składane oferty, zarówno w formie papierowej jaki i elektronicznej muszą być podpisane i opieczętowane. W przypadku ofert składanych elektronicznie jako podpisane i opieczętowane traktuje się dokumenty w formie skanu oferty wraz z załącznikami. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy/Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@enigma.przeworsk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Motyka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 616 726

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sterowanej numerycznie maszyny do obróbki skrawaniem (pionowe centrum obróbcze CNC – 1 szt.)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: przeworski Miejscowość: Przeworsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pionowe centrum obróbcze CNC – 1 szt. wykorzystane zostanie do produkcji detali maszyny cukierniczej – nowego produktu Firmy ENIGMA.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie pionowego centrum obróbczego CNC, które powinno posiadać następujące minimalne parametry techniczne :
Stół roboczy - minimum 1200x600 mm
Odległość od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu roboczego - w zakresie 80 do 550 mm lub większym
Moc wrzeciona - minimum 11/15 kW
Maksymalny zakres obrotów wrzeciona - 8000 obr/min
Przesuw roboczy oś X - minimum 1000 mm
Przesuw roboczy oś Y - minimum 500 mm
Przesuw roboczy oś Z - minimum 600 mm
Szybkość dobiegów - minimum 15 m/min
Posuwy robocze - minimum 10 m/min
Rodzaj sterowania - Fanuc (lub kompatybilne)
Magazyn narzędzi - minimum 24 gniazda
Maksymalne obciążenie stołu - minimum 900 kg
Rodzaj zasilania - Zasilanie dostosowane do norm polskich
Ponadto :
- Stół obrotowy (4-ta oś) wraz konikiem
- Funkcja gwintowania na sztywno
- Kabina ochronna (obudowa)
- Gwarancja min. 12 miesięcy
- Certyfikat CE
- Pełna dokumentacja w języku polskim
- Zapewnienie dostawy, montażu i uruchomienia maszyny oraz niezbędnego szkolenia dla personelu na koszt Wykonawcy/Dostawcy
- Urządzenie powinno być w całości fabrycznie nowe

UWAGA: W przypadku użycia nazw wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem bądź firmą, nie mają one na celu preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w opisie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym lub/i nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one pozyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Dostawca/Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 16 tygodni od momentu złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Z wybranym w postępowaniu Oferentem umowa zostanie podpisana w okresie ważności oferty. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
2. Szczegółowa dokumentacja techniczna planowanego do sprzedaży pionowego centrum obróbczego CNC zawierająca potwierdzenie wszystkich parametrów określonych w Zapytaniu ofertowym nr 2/2018/ENIGMA;
3. Oświadczenia, że :
- o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
- Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
- Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
- Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
- Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
2. Kryterium oceny oraz sposób dokonania oceny ofert:
A. Cena netto (przeliczona na PLN – jeżeli dotyczy) – waga 90
Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły :
An = (Cmin / Cr ) x 90
gdzie:
Cmin – cena minimalna w zbiorze,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
An – ilość punktów przyznana ofercie.
Maksymalna ilość punktów 90.
B. Wsparcie techniczne oraz reakcja na zgłoszenie serwisowe – waga 5
Punkty będą przyznawane wg następujących przedziałów:
- do 24 h – 5 pkt.
- 25 h do 48 h – 3 pkt.
- powyżej 48 h – 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów 5.
C. Gwarancja serwisowa. – waga 5
Punkty będą przyznawane wg następujących przedziałów:
- 24 m-cy i więcej – 5 pkt.
- 12 m-cy – 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów 5.
Maksymalna łączna liczba punktów 100. Łączna punktacja oferty obliczona zostanie jako suma ilości punktów z poszczególnych kryteriów.
W przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym termin składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DANUTA MOTYKA P.P.H „ENIGMA”

Adres

Gorliczyńska 30

37-200 Przeworsk

podkarpackie , przeworski

Numer telefonu

+ 48166489280

Fax

+ 48166489280

NIP

8651018695

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji w P.P.H „ENIGMA” innowacyjnego urządzenia

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RICHO POLSKA PIOTR PAWLICKI, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 10
Oferta wpłynęła 26.01.2018 r.
Cena oferty brutto 467.892,00 PLN
Liczba wyświetleń: 616