Strona główna
Logo unii europejskiej

FREZARKA I TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

Data publikacji: 17.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2018

Numer ogłoszenia

1081940

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia wraz z terminem dostawy urządzeń, wydłużony został czas składania ofert do 01.03.2018 do godziny 23:59:59.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach, znajduje się w Załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona do końca dnia 01.03.2018r. do 23:59:59 za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.grzadka@wiormet.com lub dostarczona na poniższy adres:

WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA
ul. Wczasów 6, 70-771 Szczecin

drogą pocztową albo osobiście.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.grzadka@wiormet.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Grządka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel/fax +48 (0) 91 461 25 82 wew. 26 tel.kom. +48 607 662 261

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Centrum frezarskie
sterowane numerycznie
Specyfika centrum:
- pionowe centrum obróbcze,
- zakres obrotów wrzeciona od 20 do 12.000 obr/min
- 30 pozycyjny magazynek narzędzi,
- moduł usuwania wiórów,
- moduł pomiaru detalu.

Centrum tokarskie
sterowane numerycznie
Specyfika centrum:
- 2 osiowa tokarka,
- 12 pozycyjna głowica
narzędziowa,
- wanna na wióry,
- hydraulicznie przesuwany konik,
- pulpit obsługowy,
- oś Y o posuwie +/- 60 mm,
- hydrauliczna podtrzymka samosterująca,
- 3 szczękowy uchwyt hydrauliczny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń:
1. Centrum frezarskie sterowane numerycznie
2. Centrum tokarskie sterowane numerycznie.

Powyższe urządzenia będą wykorzystane w procesie produkcji innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w ZAPYTANIU OFERTOWYM stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

42600000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w terminie 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Płatność nastąpi przelewem w trzech transzach
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
- złożenie oferty w wymaganym terminie,
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
- oferta musi zostać przygotowana na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b) Kryterium oceny ofert:
- cena: 95%
- okres gwarancji: 5%
Ilość punktów = 95 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 5 x (okres gwarancji najkrótszy/termin oferty badanej)

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA

Adres

Wczasów 6

70-711 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 4612582

Fax

91 4612582

NIP

9551277802

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0068/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę urządzeń, spośród złożonych ofert wyłoniona została firma:
DMG MORI Polska Sp. z o.o.
Data złożenia oferty: 28.02.2018r.
Łączna cena: 1 316 704,52 zł
Liczba wyświetleń: 692