Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup telefonów komórkowych (2 szt.)

Data publikacji: 17.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2018

Numer ogłoszenia

1081840

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w załączniku "zapytanie ofertowe nr 1/2018/RPLU" daty otwarcia ofert z 24.01.2018 na 25.01.2018.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres
3ELEVENS Sp. z o. o.
ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin
lub w formie elektronicznej na adres kontakt@3elevens.com do dnia 24.01.2018 roku (Decyduje data i godzina dostarczenia).
Oferty złożone w innej formie i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

2. Oferty mogą być składane na zał. nr 1 lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:
- Datę wystawienia oferty,
- Nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu,
- Opis przedmiotu zamówienia,
- Termin wykonania zamówienia (maksymalnie do dnia 2018-02-15),
- Termin ważności oferty (minimum do dnia 2018-02-15),
- Cenę netto w PLN,
- Okres gwarancji (w miesiącach)
- Oświadczenie Oferenta mówiące, że:
* Nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym,
* Ma status przedsiębiorcy,
* Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* Posiada wiedzę i doświadczenie,
* Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* Posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
* Dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres email).
Złożenie oferty bez w/w informacji skutkować będzie jej odrzuceniem

Oferty będą oceniane według kryteriów opisanym w puncie Kryteria wyboru/wagi punktowe/ sposób przyznawania punktacji. Niewpisanie w ofercie cenny netto w PLN i/lub okresu gwarancji (w miesiącach) skutkować będzie jej odrzuceniem.

Wskazany termin wykonania zamówienia - nie później niż do 2018-02-15. Złożenie oferty z dłuższym okresem skutkować będzie jej odrzuceniem.

Zabrania się składanie ofert częściowych, wariantowych, równoważnych. Złożenie oferty częściowej, wariantowej, równoważnej skutkować będzie jej odrzuceniem.

Minimalny termin ważności oferty- wymagane minimum do dnia 2018-02-15. Złożenie oferty z krótszym okresem ważności skutkować będzie jej odrzuceniem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@3elevens.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Malanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 974 108

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Telefony komórkowe (2 szt.)
- telefon nr 1 (1 szt.), telefon o poniższych lub lepszych parametrach:
• system operacyjny iOs;
• dwurdzeniowy z architekturą 64-bitową,
• pamięć RAM min 2GB,
• wyposażenie system komunikacji bezprzewodowej typu Bluetooth,
• aparat min. 12MPix,
• pamięć telefonu min 128 GB;
• rozdzielczość minimum 458 pikseli na cal
- telefon nr 2 (1 szt.), telefon o poniższych lub lepszych parametrach:
• system operacyjny telefonu: android
• Taktowanie procesora: 2.3GHz, 1.7GHz
• Typ procesora: Ośmiordzeniowy
• Wielkość wyświetlacza: min. 5.8" 146.5mm
• Rozdzielczość wyświetlacza: 2960 x 1440
• Rozdzielczość aparatu: 12.0 Mpix
• Wielkość RAM (GB): min. 4GB
• Wielkość ROM (GB): min. 64 GB
• Zewnętrzna pamięć: MicroSD
• Sieci: 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
• Interfejs USB: USB typu C
• Pojemność baterii (mAh): min. 3000

Kody CPV:
32250000-0 Telefony komórkowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup telefonów komórkowych (2 szt.) w ramach realizacji projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS SP. Z O.O. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług" w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Przedmiot zamówienia

Telefony komórkowe (2 szt.)
- telefon nr 1 (1 szt.), telefon o poniższych lub lepszych parametrach:
• system operacyjny iOs;
• dwurdzeniowy z architekturą 64-bitową,
• pamięć RAM min 2GB,
• wyposażenie system komunikacji bezprzewodowej typu Bluetooth,
• aparat min. 12MPix,
• pamięć telefonu min 128 GB;
• rozdzielczość minimum 458 pikseli na cal
- telefon nr 2 (1 szt.), telefon o poniższych lub lepszych parametrach:
• system operacyjny telefonu: android
• Taktowanie procesora: 2.3GHz, 1.7GHz
• Typ procesora: Ośmiordzeniowy
• Wielkość wyświetlacza: min. 5.8" 146.5mm
• Rozdzielczość wyświetlacza: 2960 x 1440
• Rozdzielczość aparatu: 12.0 Mpix
• Wielkość RAM (GB): min. 4GB
• Wielkość ROM (GB): min. 64 GB
• Zewnętrzna pamięć: MicroSD
• Sieci: 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
• Interfejs USB: USB typu C
• Pojemność baterii (mAh): min. 3000

Kody CPV:
32250000-0 Telefony komórkowe

Kod CPV

32250000-0

Nazwa kodu CPV

Telefony komórkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia - 15.02.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- Mają status przedsiębiorcy,
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- Posiadają wiedzę i doświadczenie,
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Cena netto w PLN- 60% = 6 pkt,
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena netto przedstawiona w ofertach / cena netto oferty badanej) x 6 pkt.

- Okres gwarancji (w miesiącach) – 40% = 4 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji (podanego w miesiącach) przedmiotu zamówienia. Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 4 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie wg wzoru:

Liczba punktów = [okres gwarancji (w miesiącach) danej oferty / najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) x 4pkt.]

Maksymalnie 10 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, równoważnych.
Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria posługując się następującymi zasadami:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która poprzez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena netto. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wykluczenia

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3ELEVENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tomasza Zana 11A

20-601 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

509974108

NIP

7123316916

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS SP. Z O.O. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0336/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SKYNET s. c. ul. Zgodna 4, 50-432 Wrocław, NIP: 8992624899
data wpłynięcia oferty: 24.01.2018
cena netto: 6.390,00 zł
Liczba wyświetleń: 572