Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyposażenie do przechowywania komponentów zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe – szafy utrzymujące niski poziom wilgotności - PLCRC/2830701/06/216/2018

Data publikacji: 17.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2018

Numer ogłoszenia

1081818

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-01-18
Pytanie: Jaka jest lokalizacja pomieszczenia, w którym mają znajdowac się urządzenia?
Odpowiedź: Pomieszczenie zlokalizowane jest na poziomie -1, drzwi do pomieszczenia są o szerokości 90cm, dostępna jest winda towarowa – opuszczana platforma z poziomu parkingu do piwnicy budynku oraz wózek paletowy.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia 25.01.2018, do godziny 16.00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące sposobu składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie do przechowywania komponentów zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe – szafy utrzymujące niski poziom wilgotności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa, wniesienie oraz uruchomienie urzadzeń niezbędnych do budowy stanowiska badawczego.

Przedmiot zamówienia

Szafy utrzymujące nisko poziom wilgotności (2 szt.) o parametrach:
• Przeznaczona do przechowywania komponentów elektronicznych,
• Pojemność 1,1m3 - 1,5m3,
• Szerokość: 1,2-1,5m, głębokość: 0,60-0,75m, wysokość: 1,6-2,0m,
• Kontrolowana wilgotność 1-10%,
• Konstrukcja zabezpieczona przed ESD,
• Dokumentacja: instrukcje w języku polskim, deklaracje zgodności,
• Transport z wniesieniem, uruchomienie,
• Gwarancja minimum 24 mce od momentu montażu.

Kod CPV

39180000-7

Nazwa kodu CPV

Meble laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin wazności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy, łącznie z kopią deklaracji zgodności oraz kopią instrukcji obsługi w wersji elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Renex Sp. z o.o., Sp. k., 24.01.2018, 26.390 PLN
Liczba wyświetleń: 550